Skip to main content

Beräkningsmoduler

I Topocad har vi beräkningsmoduler för

 

 

Geometri – Väg

Topocads geometriformat är en samlingsfil för alla olika typer av längsgående geometrier inom Topocad. Det är väglinje, profil, skevning, rälsförhöjning och längdtabell. Tillsammans utgör de hela den längsgående geometrin för en vägbana eller en räls med förhöjning. Du kan dock inte blanda rälsförhöjning med skevning, det är antingen eller.

Med Topocad Geometri kan du importera från ett antal olika format, LandXML, Geo-filerna LIN och PRF, Geosecma väglinje (281) och rälsförhöjning (286), DRD-formatet DVL och DPL, Novapoints format TIT och NYL samt generell import från ASCII-fil, exempelvis Excel.

I geometriformatet, TGF, finns en tredimensionell förhandsgranskning där du anger önskad bredd för att spegla vägens eller banans utformning. TGF-filen kan även refereras in till en Topocad ritningsfil.

I Topocads geometrimodul ingår även Topocads väl utbyggda profilformulär i vilket du kan skapa profiler samt illustrera olika typer av data i en profil. I profilformuläret finns funktioner för att skapa och illustrera:

 • profillinjer och sektionsmarkeringar
 • terrängprofiler, profilhöjder och terrängprofilhöjder
 • skillnader mellan profiler i avstånd samt i grafisk visning
 • skevningsinformation
 • profilens tangentpunkter
 • väglinjens geometri
 • area mellan valda profiler och terrängprofiler
 • korridor för linjen från planritning samt i profilritning

Alla komponenter kan dessutom användas oändligt antal gånger så det är fullt möjligt att visa information för flera olika profiler i samma formulär.

Både linjer och profiler kan justeras enligt olika metoder och för väglinjen finns en inbyggd transformationsberäkning enligt Gtrans, med en tillhörande kontroll och justering av väglinjen. Väglinje kan dessutom skapas och justeras grafiskt i Topocads väglinjeredigerare.

I Topocads geometrimodul har du ett antal olika funktioner för beräkningar från och mot en geometri bestående av väglinje och/eller profil. Beräkning av sektion och sidomått, eller från sektion och sidomått till koordinater och en ytkontrollsfunktion använder alla geometriformatet alternativt fristående väg- och profillinjer.

Modulen innehåller även en funktion för att snabbt skapa en terrängprofil samt funktion för att från en geometrilinje skapa en tredimensionell polyline i ritningen.

Topocads geometrimodul innehåller även järnvägsspecifika funktioner som rälsförhöjning och längdtabell. Tillsammans med de speciella beräkningsfunktionerna som finns för järnväg så som omlottpunktsberäkning, bax och lyftrapporter både från data i ritningen och direkt från mätdata med export till bax/lyft-formatet ALC. Det finns även funktionalitet för att extrahera kilometrar från en geometri med längdtabell.

Geometri – Järväg

I den här demonstrationen visar Jakob järnvägsspecifika funktioner i Topocad såsom bax och lyft, FOMUL och omlottsmätning. Han beskriver även några skillnader mellan järnväg och annan väg i geometriformatet.

Funktioner

Här finns de funktioner du behöver för att arbeta med järnväg. Typiska funktioner för järnväg är rälsförhöjning och längdtabeller i väglinjer och profiler, där man arbetar med olika kilometerlängder som inte är 1000 meter. Andra funktioner är omlottpunktsberäkning.

Dessutom finns beräkningsfunktionen bax/lyft, som är en specialfunktion och som genererar både utskrivna och grafiska rapporter, och som redovisar bax och lyft i en ritning.

Även FOMUL för rapportering av objekt nära räls ingår i modulen.

Sektionsmallar för järnväg

Vi har anpassat sektionsmallarna i Topocad för rälsförhöjning i modulen Sektionsmall.

Topocad för järnväg hjälper dig att mäta och titta på dina resultat på bästa sätt! Topocad Järnväg var förut en egen modul i Topocad men ingår nu i Geometrimodulen.

 

Volym modell

Med Topocads modul Volym modell beräknar du mängder snabbt och enkelt mellan terrängmodell och ett plan, mellan två terrängmodeller, mellan terrängmodell och punktmoln, mellan två punktmoln eller från en schaktbotten och med automatiska slänter till två terrängmodeller.

Volym Modell har tre olika typer av beräkningar; automatiska slänter, två modeller och sektioner.

Automatiska slänter

Denna beräkning ger mängder mellan en eller två terrängmodeller och schaktbotten i form av en eller flera slutna linjer.

Skapa terrängmodeller för mark och eventuellt berg och ange sedan de schaktbottnar som beräkningen ska ske mot. Resultatet är en rapport med areor för alla ytor och mängder för både jordschakt, bergschakt och fyll.

Två modeller

Beräkningen ger mängder mellan två terrängmodeller, två punktmoln, mellan terrängmodell och punktmoln eller mot fasta plan oavsett hur dessa ser ut.

Kommandot är snabbt och förutom en utförlig rapport kan resultatet visas som differensnivåkurvor, som nivåkurvor och ytor eller som termiska färger. Resultatet kan även visas grafiskt i ett rutnät. Areor, höjder och volymer visas i det rutnätsintervall som sätts upp.

Multiberäkning

En funktion där volymer kan beräknas från ett obegränsat antal terrängmodeller eller punktmoln och parallellt räkna ut flera olika volymer (exempelvis jord, berg och fyll-volymer). Utdata blir solider, sektioner, profil och rapport.

Volymbalans

Den här funktionen används för att höjdsätta en teoretisk yta mot en markmodell genom att hitta en jämvikt mellan schakt- och fyllvolymerna. Funktionen hjälper dig att spara tid och material.

Sektioner

Med utgångspunkt i två terrängmodeller ger denna beräkning sektioner mellan terrängmodellerna samt volymen mellan dessa två.

Med modulen Punktmoln som tillägg kan punktmoln även användas i sektionsberäkning och vid beräkning av två terrängmodeller mot varandra.

 

Volym sektion & tunnel

Volym Sektion använder sektionsmallar i kombination med terrängmodeller, punktmoln, väglinjer, profiler och skevningsdiagram för att skapa beräknade sektioner och mängder av olika slag.

 • Interaktiv volymberäkning av areor
 • Alla typer av sektionsmallar kan användas
 • Grafisk redigering av sektioner, sektionerna kan redigeras på ett stort antal sätt med interaktiv area och volymberäkning
 • Vägen i 3D skapas i en ritning
 • Volym sektion skapar tvärsektioner och volymberäknar dessa för alla typer av linjer. Tvärsektionerna är grafiskt redigerbara och har en interaktiv beräkning av volymer
 • Det finns ett antal snabbmallar i Topocad för vägar, VA och tunnel för att snabbt kunna sätta igång med dina sektionsmallar

Topocads sektionsmall är mycket intelligent och du kan skapa vilken typ av sektionsmall som helst, både väg, järnväg, VA och tunnel. Volymberäkning sektion använder ellipser samt att hela sektioner kan skevas.

Sektionsmallarna byggs upp med hjälp av olika vektorer, fasta mått, lutningar, relativa mått, anslutningar mot modeller och lager, förbindningar mot lager med flera. På det sättet kan du skapa dynamiska sektionsmallar som kan följa olika sidolinjer eller profiler och ha olika offsetmått. Sektionsmallarna kan också använda obegränsat antal ingående lager. Detta både för interna lager som slitlager, bärlager, förstärkningslager men även mot ett antal olika terrängmodeller. Det går att beräkna sektioner både mot jord, lera, förstärkning, berg eller till exempel mot befintlig väg.

Interaktiva areor och mängder

I de beräknade sektionerna är alla areor och mängder interaktiva. Du kan redigera en eller många sektioner kan samtidigt, med eller utan interpolering i redigeringarna. Mängder beräknas direkt. Det går även att beräkna sektioner gentemot punktmoln och ingående komponenter kan när som helst ändras. Till exempel så kan du byta ut eller uppdatera en terrängmodell, väglinje, profil eller sektion och direkt få uppdaterade sektioner.

Sektionerna kan du sedan exportera till LandXML för maskinstyrning i Novatron, Topcon, Trimble med flera system eller till MBS för maskinstyrning i Georog. De kan även exporteras till terrängmodeller eller som sektioner och linjer i en ritning. Import av beräknade sektioner kan du göra från LandXML format. Det går sedan att gå bakvägen och skapa en sektionsmall från importerade beräknade sektioner.

Både beräknade sektioner och terrängmodeller skapade från sektioner kan refereras till en ritning i Topocad för direkt visning av hur de beräknade sektionerna kommer att se ut. Topocad har även stöd för ett stort antal maskinstyrningsformat och kan importera projekteringar från andra system.

Tunnelsektioner

Tunnel arbetar främst med tunnelprojektering, -beräkning och -redovisning. Tunnelsektioner kan du skapa med hjälp av färdiga snabbmallar. Tunnel hanterar även punktmoln. Areor kan beräknas mellan skärningslinjer och du kan även beräkna en geologisk överprofil.

Tunnelhanteringen sker i tre större steg:

 1. Skapande av den/de teoretiska tunnelsektionerna med grafisk redigering och interpolering mellan olika sektionselement. Sektionerna kan byggas upp med hjälp av linjer. Olika typer av sektioner kan användas i tunneln.
 2. Inmätning av punkter och en jämförelse av dessa punkter och den teoretiska tunnelsektionen. Varje punkts läge jämförs med sitt teoretiska läge och en terrängmodell på tunneln skapas.
 3. Denna terrängmodell och den teoretiska terrängmodellen jämförs med varandra och olika typer av redovisning vad gäller volymer, areor och längder kan erhållas på en mängd olika sätt.


 

 

 

 

Punktmoln

Topocad Punktmoln är en effektiv modul för att använda stora punktsvärmar. I Topocads punktmolnsmodul finns bland annat möjlighet att färglägga punktmoln från ortofoto eller klä ett punktmoln med en rasterbild.

Filformat

Ett antal filformat, bland annat LAS/LAZ, NH (ESRI ASCII grid) och generella ASCII-filer importeras till Topocads TPC-format. Finns det RGBA-information, det vill säga färger och intensitet, går det även att läsa detta. Punktmolnet går givetvis att titta på i 3D och är RGBA använt så syns även färgerna i modellen.

Redigering av punktmolnet

Punktmolnet kan redigeras manuellt. Till exempel kan valda punkter raderas. Det går även att färga punktmolnet på olika sätt; genom elevation, lutning i punktmolnet eller genom att använda en rasterbild. Punktmolnet kan också användas för att  höjdsätta en rasterbild. Topocads punktmolnsfil kan sedan användas för en mängd olika funktioner. Bland annat går det att ur punktmolnsfilen skapa en terrängmodell för redigering och användning som terrängmodell. Punktmolnsfilen kan också användas direkt i alla kommandon som använder terrängmodell, bland annat att skapa nivåkurvor, volymberäkna och skapa terrängprofil.

Filtrera

Punktmolnet kan filtreras med flera typer av filter:

 • Brusfilter används för att ta bort lösa/oönskade punkter, till exempel punkter som hamnat under markytan
 • Rutnätsfilter är ett snabbt och bra filter som används för att spara en punkt enligt ett visst rutnätsavstånd. Välj högsta, lägsta eller medelvärde
 • Bollfilter används exempelvis för att ta bort vegetation och behålla markytan

Export

Export av delar av (eller hela) punktmolnet kan ske till olika koordinatfiler eller till Topocads punktmolnsfiler. Det går även att importera punktmoln till Topocads ritning vilket ger möjlighet att använda punktmolnen som referenser. Punktmolnet kan användas som bakgrund men också för snappning.

Identifiera cylindrar i punktmoln

Funktionen hittar alla cylindrar, stora som små, i ett punktmoln. Du ställer själv in parametrarna: avstånd mellan punkter, max/min längd och max diameter. Resultatet blir solider i en ritning där de kan redigeras.

Färga ett punktmoln i jämförelse mot en solid

så att det blir lätt att se var man har avvikelser, både innanför och utanför soliden. Funktionen är framtagen för Förbifart Stockholm där tunneln projekteras med solider.

 

Nätutjämning

Topocads Nätutjämningsmodul är välrenommerad inom stomnätsutjämning för järnvägsprojekt, vilka är bland de hårdast kravställda projekten inom mätningsteknik gällande redovisning och lägesosäkerhet.

I modulen har man full kontroll på beräkningen med ett stort antal metodval och unika analyser vilket förenklar felsökning och redovisning av stomnätet.

Ett stort antal tester finns för plana nät såväl som höjdnät. Vi kan beräkna 3D-nät med full visualisering av observationer med stöd av punktmoln och IFC-filer via externa referenser samt WMS-kartor. Man kan jobba interaktivt i grafikvyn både vid simulering och analys.

I Topocad kan vi följa Lantmäteriets HMK:s metodbeskrivning fullt ut gällande analys och beräkning. Detta gör att du kan leverera stomnät av högsta kvalitet.

Du som är en avancerad nätutjämnare får du ditt lystmäte då det är enkelt att lägga in olika instrument, atmosfärskorrektioner, viktningar och a´priori medelfel på olika observationer.

Resultatet hamnar direkt i Topocads grafik med inzoomning på den observation som orsakade den största påverkan på nätet. Det är då möjligt för dig att ta med, utesluta eller ändra denna observation interaktivt.

I Topocads nätutjämning finns ett stort antal tester och rapporter för olika typer av felidentifiering. Det finns också en inbyggd simulering av nät där det är enkelt att lägga till nya punkter och mätningar mellan dessa.

Nätutjämningsberäkningen kan använda sig av alla typer av observationer i samma beräkning. Tanken är att det ska vara så enkelt för dig att använda beräkningen att även vanliga beräkningar, som inte är gjorda för nätutjämning, kan användas. Oavsett vilka mätdata du tar in i modulen, kommer den räkna ut ett resultat.

Nätutjämningsmodulen är 100% integrerad med Topocad.

Funktioner

 • Kan användas för i princip obegränsat antal punkter och observationer
 • Enkel funktion för utsökning av grova fel och datasnooping
 • Inställbar för 2D, 3D eller mix av 2D/3D
 • Simulering
 • En stor mängd felsökningsmöjligheter
 • Stort antal rapporter för både plana nät och höjdnät
 • Funktionerna i modulen är utvecklade att följa de senaste direktiven från HMK

Vill du få information om våra produktnyheter och evenemang?

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Obligatoriskt