Skip to main content

Versionsnyheter Topocad

Nyheter i Topocad 24.1.0.731 (2024-06-10)

Generellt
• Ny funktion som visar en varning vid sparande om den nya filen är mindre än 50% än den gamla.
• Sökfunktionen i punktkodstabellen söker nu även i aktiv flik.
• Rutnät visar nu en komboboxknapp på de celler som är av typen komboboxar.
• Nytt alternativ för antal decimaler i celler i rutnät, som anger att antalet ska hämtas från system/projektinställningar.
• Möjlighet att ange färg på hårkorset under Systeminställningar/Skärm/Inställningar för hårkors.
• Möjlighet att söka på punktkodsbeskrivningen i boxar för att välja punktkod.

CAD
• Möjlighet att sätta ut lutningar med kommandot för att etikettera. Lutning finns under Geometri.
• Möjlighet att välja objekt med polygon/linje i 3D i valt UCS.
• Möjlighet att välja ett polygonobjekt i kommandot Fyll area.
• Möjlighet att välja att inte skriva över tomma värden i kommandot Kopiera attribut.
• Möjlighet att välja ett polygonobjekt i kommandot Area.
• Möjlighet att använda slutna linjer i kommandot Interpolera lutning.
• Möjlighet att högerklicka på ett objekt (DTM, väglinje, geometri och punktmoln) och öppna dem som ett nytt dokument.
• Möjlighet att högerklicka på valda objekt och exportera dem till en ny ritning.
• Möjlighet att högerklicka på valda objekt och exportera dem till en ny koordinatfil (endast linjer, punkter, symboler och cirklar).
• Möjlighet att ångra i kommandot Spåra linje.
• Möjlighet att ange mer än en WMS på en vy i bladet.
• Felmeddelande visas nu om referens till raster saknas.
• Standardritningens ritningsinställningar används inte längre utan den nya ritningen får inställningar från systeminställningarna istället.
• Vid skapande av ny ritning i kommandot Klipp ut, sätts nu samma zoomläge som i originalritningen.
• Rättning: kommandot Klipp ut fungerade inte på linjer med en skepnadsstil.
• Rättning: Vid selektering med grön ruta kunde hårkorset försvinna i DirectX.
• Rättning: Attributlistor uppdaterades inte korrekt.
• Rättning: Ritningar med grupper i gick inte att importera till ny ritning.
• Rättning: Kommandot Klipp ut fungerade inte om man klippte med flera objekt samtidigt till en ny ritning.
• Rättning: Vid användning av olika punktkoder med olika linjefärg i en linje kunde linjen ritas ut felaktigt i DirectX.
• Rättning: Bättre felhantering av externa referenser som inte gick att öppna.
• Rättning: Utskrift kunde i vissa fall bli spegelvänd.
• Rättning: Vid utskrift med rotation kunde utskriften bli blank.
• Rättning: Ibland skedde ingen utritning när en ritning öppnades med ett aktivt ritningsblad med 3D-vy.

Makro
• Kommandosymbolen för linje visar nu en polygon istället om man har bockat i alternativet Polygon.

DTM
• Ny översiktsvy.
• Ny rapport för statistik.
• Dokumentet valideras nu innan det sparas om man i Systeminställningar/Ritning bockat för ”Kontrollera data i dokument innan filen sparas”.
• Möjlighet att visa en skalstock för färger om man har valt Färgläge: Termiskt eller Lutning under Skärminställningar.
• Möjlighet att välja trianglar med polygon/linje i 3D.
• Optimering av funktionen Lägg till slänt.

ArcGIS Pro
• Rättning: Sparande av endast nya/modifierade objekt fungerade inte korrekt.
• Rättning: Attribut av typen domänlista gick inte att ange om inte subtypen var satt först.

Beräknade sektioner
• Flera ändringar i kommandot Sätt in sektioner.
• Bättre initiering av mängder i kommandona Beräkna volym med tvärsektioner samt Multiberäkning.
• Bättre triangulering av berghyllor och slänter när DTM skapas från beräknade sektioner.
• Funktionerna för att sätta in linjer i ritning och skapa DTM har bättre hantering av mallar med ledningsgrav.

Profilformulär
• Rättning: Dialoger kunde försvinna.

Punktmoln
• Rättning: Programmet kraschade om rutnätsfiltret användes med en polygon.
• Rättning: Minnesallokeringar för verktygsboxar frigjordes inte korrekt.
• Rättning: Bättre felhantering av externa referenser som inte går att öppna.
• Rättning: Utritning blev felaktig när fönstret för grafikinställningar var öppet.

Leverans
• Förbättrad funktionalitet i Redigera-kommandot för att lägga till 3D-fastigheter. Kräver ny inställning för 3D-fastighet samt 3D-fastighet (värde) i Systeminställningar/Leverans.
• Rättning: Brist i BAL uppdaterat inför Lantmäteriets uppdatering.

Mätdata
• Nytt gränsvärde för minsta antal satsmätningar vid satsreducering.
• Stöd för avvägningsdata av typen detaljpunkt vid import från Leica Hexagon LandXML (*.xml).
• Rättning: Vid import av data från Trimble Job XML (*.jxl) tolkades kontrollkoder som punktkoder om man använde mellanslag som avgränsare.
• Rättning: Vid beräkning av mätdata kunde den sista punkten på stationen bli utan höjd.

Nätutjämning
• Nya gränsvärden för angivna testnivåer.
• Ny metod för att med stor träffsäkerhet hitta fel i kända koordinater även i långsträckta nät.
• Om man valt ”Angiven testnivå” för beräkning av standardiserade förbättringar (sigmanivåer) så tar utjämningen nu automatiskt med centreringsfelen i beräkningen.

ISM
• Rättning: Vid avbruten inloggning visades ett felmeddelande.

Import/export
• Förbättrad IFC-export: geometrisk representation av väglinjer exporteras till IFC4X3_ADD2.

Nyheter i Topocad 24.0.1.726 (2024-04-19)

Generellt

 • Snabbare utritningsgenerering av ritningar med många fyllda ytor.
 • Snabbare rendering i 3D-vy när de flesta objekten är utanför kamerans synfält.
 • Rättning: Filer som blivit associerade med Topocad (t.ex. *.dwg) gick inte att öppna genom att dubbelklicka på dem i utforskaren.

CAD

 • Rättning: Grupper som blivit flyttade med kommandot Redigera som text gick inte att selektera.
 • Rättning: Kommandot för att klippa zoomar nu samma område om man klipper till en ny ritning.

Sektionsmall

 • Rättning: Listan med sektionsobjekt uppdaterades inte när lager kopierades.
 • Rättning: Verktyget för att testa mallen kunde krascha under vissa förhållanden.
 • Rättning: Snabbmallar rensade inte listan med sidolinjer.
 • Rättning: Ångra/Gör om fungerade inte med snabbmallar.

Profilformulär

 • Rättning: Profilformulär som sattes in i ritning hade felaktig längd på vissa linjer i rutnätet.

Import/export

 • Rättning: Vid export till AutoCAD (*.dwg, *.dxf) exporterads attributdefinitioner i symboler (ritningsstämplar) med fel skala.
 • Rättning: Vid export till AutoCAD (*.dwg, *.dxf) exporterads terrängmodeller/meshar med fel färg om de hade färg enligt material eller färg enligt objekt.
 • Rättning: Profiler importerades inte från LandXML om profilen började eller avslutades med en radie.

 

Nyheter i Topocad 24.0.0.725 (2024-04-04)

Generellt

 • Ny funktion för att ladda ner och installera uppdatering av programmet.
 • Möjlighet att öppna filer från mail via drag and drop.
 • Nytt bibliotek för skepnader på linjer.
 • Rapportfönstret (FastReport) kunde hamna på en skärm som inte längre fanns tillgänglig.
 • Förbättrad migreringsfunktion.
 • Dokumentflikens tooltip visar nu dokumentets sökväg.
 • Tooltip visas nu i fält där inte hela texten får plats.
 • Nytt utseende på färgväljare med fler standardfärger samt möjlighet att välja färg från skärmen.

CAD

 • Ny funktion för att rendera ritningen som en trådmodell, d.v.s. utan linjetyper, linjetjocklekar, fyllnadsmönster, ytor och raster. (Ritning – Trådmodell)
 • Ny egenskap på linjer för att ange att linjen ska ha en skepnad (rör, balk, svepning med symbol eller extrudering).
 • Ny egenskap på linjer för att kunna namnge en linje.
 • Ny funktion för att förenkla geometrier. (Topologi – Förenkla)
 • Ny funktion för att justera texter efter en linje. (Övrigt – Justera text)
 • Ny funktion för att byta riktning på en linje (ALT+R).
 • Ny funktion för att tillfälligt åsidosätta aktuellt UCS och objektnormaler för att kunna rita/modifiera i plan. (Ritning – Åsidosätt UCS)
 • Skapa UCS från objekt anpassar axlarna efter aktuell kameraposition.
 • Ny kolumn i redigera som text för lutning på linjesegment samt möjlighet att mata in lutning i höjdkolumnen.
 • Nya alternativ i funktionen Klipp ut för att bibehålla fyllnadsmönster och klippa ut till ny ritning och behålla originalet.
 • Zooma allt zoomar nu in aktuellt urval om systeminställningen Skärm – Zooma.
 • Funktioner för att skapa cirkel, spegla, följa linje, ansluta, förlänga, förlänga till, skapa parallell linje och måttsätta fungerar nu i aktuellt UCS.
 • Inmatningsfönstret vid skapande av linje tar nu hänsyn till att CTRL är intrycket för 2D-snapp.
 • Funktionen för att minimera lagerhanteraren är tillbaka.
 • Lagerlistan i funktionen för att skapa lager från attributvärden är nu sorterad och det går att söka på attribut.
 • Möjlighet att ange punkt ID och kod på cirklar.
 • Möjlighet att filtrera på 3D-längd i funktionen Filter.
 • Möjlighet att ange vilka färger som ska vara transparenta på ett raster.
 • Möjlighet att ange vilka färger som ska vara transparenta på en WMS.
 • Möjlighet flytta rader (punkter i en linje) i redigera som text med drag and drop.
 • Möjlighet att välja flera linjer i kommandot för att interpolera höjder.
 • Möjlighet att välja aktuell vy om man har orbit-läge vid insättning av blad.
 • Möjlighet att skapa vy från aktuell modellvy om man har orbit-läge.
 • Möjlighet att skapa sektion från verktygsboxen sektionsvy.
 • Möjlighet att dela flera linjer samtidigt i kommandot Dela linje.
 • Möjlighet att stänga av lås av muspekaren vid rotation och panorering i 3D-vy. Detta förbättrar funktionen i fjärrskrivbordsklienter som inte stöder relativa musrörelser.
 • Möjlighet att ange ytfärg på solider enligt objekt eller material.
 • Rättning: Punkter med etikett (attribut utskrivet i ritningen) och textstil kunde i vissa fall bli oselekterbara.
 • Rättning: Selekteringsfilter Lika fungerade inte korrekt för valen sluten och cirkelbåge.
 • Rättning: Förbättrad WMS-hantering.
 • Rättning: Ritningen kunde hamna upp och ner vid rotering i orbit-läge.
 • Rättning: Kommandot Skär hade problem med slutna linjer.
 • Rättning: Selektering av symboler med solider i fungerade inte korrekt.
 • Rättning: Utskrift av ej visade ritningsblad kunde skrivas ut felaktigt.
 • Rättning: Valt fönster vid utskrift sparades inte.
 • Rättning: Vid utskrift till CutePDF blev bilder gråtonade.
 • Rättning: Utritning med platta ytor fungerade inte på rasterobjekt i OpenGL.
 • Rättning: Kommandot för att redigera raster kunde inte skapa en bildfil om rasterbilden var infogad som referens.
 • Rättning: Kommandot för att redigera raster kunde i vissa fall skapa felaktiga tfw-filer (*.tfw) för georeferering.

DTM

 • Möjlighet att använda polygonobjekt vid skapande av terrängmodell.
 • Möjlighet att använda polygonobjekt vid extrahering av terrängmodell.
 • Möjlighet att ange fyllnads- och triangelfärg på DTM-objekt enligt objekt.

Punktmoln

 • Rättning: Klusterfilterfunktionen gjorde i vissa fall en felaktig indexering.

Sektionsmall

 • Nytt kommando för att sätta in ledningsgrav.
 • Stöd för utspetsning.
 • Nya sätt att ansluta en punkt till ett lager.
 • Ändrad hantering av marginaler i snabbmallen för ledningsgrav.
 • Ny stabilare hantering av areors referenser till lager vilket förhindrar att areorna tappar kopplingar till lager.
 • Funktionen Testa mall visar berg-, jord-, och fyllareorna grafiskt.
 • Areahanteringen omdöpt till Mängdhantering.
 • Ny hantering av standardmängder. Fyllnad, jordschakt och bergschakt kan redigeras som vanliga egendefinierade mängder.
 • Dialogen för mängdhantering låser inte längre vyn. Vald mängd förhandsvisas i vyn, och det finns nya funktioner för att enklare definiera mängder.
 • Stöd för enhetshöjd i egendefinierade mängder.
 • Stöd för lutande längd i egendefinierade mängder.
 • Stöd för låta en egendefinierad mängd ignorera sektionsobjekt.
 • Möjlighet att välja att bergmodell ska tvingas ned till jordmodell istället för att jordmodell ska höjas till bergmodell på de ställen där bergmodellen ligger ovanför jordmodellen.
 • Alternativet att klippa sektionsobjekt från jord- och bergarea borttaget.
 • Kopiera lager byter referenser till fyll- jord- och bergterrass till beräknad terrass.
 • Rättning: Ångra/Gör om fungerade inte för vissa operationer.

Profilformulär

 • Standardfärg bytt från rött till svart.

Mätdata

 • Stöd för att skapa instrument direkt vid import av mätdata.
  Möjlighet flytta rader i rutnät med drag and drop.
 • Förbättrad funktion för att importera data från Trimble JobXML (*.jxl) (tryck, temp och stöd för multipla punktkoder).
 • Beräkningsfunktion för att skapa rör kan nu skapa linjer med skepnad i stället för solider.

Nätutjämning

 • Stöd för WMS i grafiken.
 • Nytt kommando med rapport för att testa nätets kontrollerbarhet.
 • Möjlighet flytta rader i rutnät med drag and drop.
 • Ny symbol för bäring i grafiken.
 • Rättning: Visning av standardiserade residualer och individuella k-tal i grafiken kunde ritas i fel färg.
 • Rättning: Valt koordinatsystem visades inte vid valet Fri utjämning, projicerade längder.

Import/export

 • Vid export från ritningen utan något urval följer allt med, även lager som ej är möjliga att markera (visa endast och läs enbart). Frysta och släckta lager exporteras om formatet har stöd för det (*.dwg/*.dxf)).
 • Möjlighet att välja om ritningsblad ska exporteras till AutoCAD (*.dwg, *.dxf).
 • Stöd för linjenamn vid import från Geo (*.geo).
 • Förbättrat import av terrängmodeller från från Geo (*.trm).
 • Ny export till ifc (*.ifc).
 • Förbättrad import av ifc (*.ifc).
 • Vid drag and drop av filer från AutoCAD (*.dwg/*.dxf) visas nu importdialogen.
 • Stöd för objektroterade egenskapspositioner och visning av linjelutningar vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
 • Stöd för cirklar vid import/export till Geo filer (*.geo).
 • Import av LAS (*.las) filtrerar bort vissa felaktiga punkter.
 • Rättning: Symbolnamn får inte avslutas med blanksteg vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
 • Rättning: Vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) kunde symboler i linjetyper från AutoCAD roteras felaktigt.
 • Rättning: Vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) kunde symboler skalas felaktigt.
 • Rättning: Import av E57 (*.e57) kunde i vissa fall krascha.

ArcGIS Pro

 • Stöd för inläsning av Annotations.
 • Stöd för cirklar.
 • Förbättrad funktion för att spara objekt.

ISM

 • Ny funktion för att välja att standard ritning inte ska läsas in vid öppnande av karta.
 • Lagergrupp hämtas nu från ISM-lagrets grupp-egenskap istället för produktnamnet.
 • Stöd för standardtematisering om sådant finns angivet.

Leverans

 • Uppdaterat redigera-kommandot med ny ikon för att koppla bort byggnadsdel.
 • Rättning: Adressrapporter visade ett tråkigt felmeddelande som nu inte längre kommer upp.
 • Förbättring: Sätter dagens datum på beslutsdatum på nya lägenheter och inklistrade lägenheter utan värde för attributet.

Nyheter i Topocad 23.2.1.714 (2023-11-10)

CAD
• Rättning: Bättre stöd för olika varianter av URL:er i WMS-tjänster.
• Rättning: Funktionen för att klippa i ritningen satte fel färg på fyllda ytor.
• Rättning: Funktionen för att klippa i ritningen kunde sätta fel lager på objekt.
• Rättning: Funktionen för att klippa i ritningen kan nu klippa i alla lager, även de som är skrivskyddade, endast för visning, frysta eller ej synliga (kräver aktivt val av användaren).
• Rättning: Ritningsskalan påverkade inte punktinformation på linjer om man inte bockat för skalberoende texter.
• Rättning: Vid utskrift kom inte alltid punkter med komplex linjetyp med på utskriften.
• Rättning: Transparens fungerade inte alltid korrekt på raster.
• Rättning: Snabbkommandon kunde aktiveras vid inmatning av text i dialoger.
• Rättning: Nyskapde lager visades inte alltid i lagerhanteraren.

Järnväg
• Rättning: Förbättrad funktion för att beräkna omlottpunkter.

ArcGIS Pro
• Stöd för cirkelbågar.
• Möjlighet att söka i lager och attributväljaren vid sökning från databas.
• Rättning: Förbättrade funktioner för att spara mot versionshanterade databaser.

Detaljplan
• Rättning: Import/export av detaljplan till Detaljplan-JSON 4.0 (*.json) var inte komplett.
• Rättning: Planbestämmelseparametrar exporterades inte korrekt till till Detaljplan-JSON 4.0 (*.json).
• Rättning: Planbestämmelseparametrar laddades inte upp korrekt till NGP.

ISM
• Stöd för teman med intervall i lagerhanteraren (OBS! Sparas ej i ritningen än så länge vilket innebär att kartan måste läsas in från databas för att det ska fungera).
• Rättning: Färg, linjetyp, linjetjocklek och fyllnadsfärg sattes bara enligt lager om det fanns ett tema aktivt.
• Radinspektörens dialog är nu mindre och är lättare att docka horisontellt i programmet.

Mätdata
• Rättning: Vid import av GNSS-data från Hexagon LandXML (*.xml) kunde det komma in tomma GNSS-koordinater.
• Rättning: Vid import av mätdata från Hexagon LandXML (*.xml) kunde det komma in tomma stationer.

Leverans
• Uppdatering av direktåtkomsttjänster till Byggnad v3.0 och Adress v4.2.

Import/export
• Rättning: Vid export till GeoJSON (*.geojson) exporterades fyllda linjer som polygoner.

 

Nyheter i Topocad 23.2.0.712 (2023-10-05)

Generellt
• Möjlighet att ange vilken fil som ska användas för horisontella respektive vertikala koordinatsystem.

CAD
• Nytt snabbkommando för att skapa ny ritning: Ctrl + F2.
• Nytt snabbkommando för att skapa byggnadssymboler: Ctrl + Skift + B.
• Nytt snabbkommando för att skapa koordinatkryss: Alt + H.
• Nytt snabbkommando för visa sektionsvy: Skift + 3.
• Nytt snabbkommando för att klippa i ritningen: Alt + K.
• Nytt snabbkommando för att interpolera lutning: Ctrl + I.
• Nytt snabbkommando för att kopiera attribut: Skift + 0.
• Nytt snabbkommando för att exportera till EspaCity: Skift + J.
• Inställningar för punktinformation omgjort till det gamla utseendet.
• Möjlighet att söka på lager i en lagerkollektion.
• Förbättrad prestanda vid utritning av ritningsblad.
• Nya snabbkommandon för att byta läge i kommandot för att rita och modifiera linje.
• Rättning: Vid användning av WMS gick det inte att zooma korrekt.
• Rättning: Fyllda ytor kunde ritas ut under WMS:en om ritningsinställningen ”Rita alltid fyllda ytor underst” användes och WMS:en var transformerad.
• Rättning: Fyllda ytor skrevs ut felaktigt med GDI.
• Rättning: Inställning för att visa markörens höjd i statusfältet kunde orsaka programkrasch.
• Rättning: Utritning av triangelmodeller med extrema höjd/bredd förhållanden kunde ta väldigt lång tid.
• Rättning: Utritning av geometriobjekt kunde krascha om trådning var påslagen.
• Rättning: Kommandot Sätt in sektioner kunde hoppa över sektioner om de låg för tätt.
• Rättning: WMTS-tjänster som inte använde samma URL för att hämta tiles som för att hämta egenskaper fungerade inte.
• Rättning: Redigeringsverktyget för symboler orsakade programkrasch om symbolen innehöll textstilar.

DTM
• Stöd för höjdkarta för tiff-bilder (*.tiff) i 64-bitars upplösning.
• Nytt snabbkommando för ortografisk orto: 5
• Senast använda inställningar i kommandot Lägg till slänt fylls i automatiskt.

Punktmoln
• Stöd för höjdkarta för tiff-bilder (*.tiff) i 64-bitars upplösning.

ArcGIS Pro
• Stöd för domänvärdeslistor utan subtyp.
• Stöd för domänvärden med min/max-värde.

Detaljplan
• Stöd för fördefinierade favoriter av planbestämmelser med motiv.

Nätutjämning
• Ny metod för grovfelsutjämning.
• Ny inställning för att justera för meridiankonvergens.
• Stöd för geoidmodeller från ISG (*.isg).
• Prestandaförbättring, snabbare beräkning.
• Mer robust beräkning dvs kan få ut resultat i situationer där det inte gick tidigare.

Mätdata
• Stöd för dubbelavvägningsdata från Trimble DiNi (*.dat).
• Stöd för avvägningsdata från Hexagon LandXML (*.xml).
• Fyra decimaler är nu standard i avvägningsdatat för längder och höjder.
• Bättre stöd för import av PLM-filer (*.plm).
• Vid reducering av mätdata väljs nu fliken med mätningar automatiskt i det nya dokumentet.
• Vid import av mätdata går det nu att fortsätta importera även om datat inte är helt korrekt.
• Vid beräkning av mätdata går det nu att välja att inte använda bakobjekt som saknar kända koordinater.
• Vid skapande av instrument kan man nu använda fler fördefinierade instrument från respektive tillverkare för att få rätt atmosfärskorrektioner.

Makro
• Möjlighet att söka på attribut vid skapande av makro.

Import/export
• Stöd för linjekod vid import av geo-filer (*.geo).
• Stöd för attribut från listor vid import av geo-filer (*.geo) (förutsätter att attributlistorna är fördefinierade i Topocad).
• Stöd för nya klasser vid import från IFC 4.3. Vägar importeras som geometri- och väglinjeobjekt.
• Sparade defaultvärden på inställningar vid export av DTM (*.dtm) till dwg (*.dwg).
• Rättning: Skalstock och norrpil kunde exporteras i fel färg vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).

Beräknade sektioner
• Punkter som förbinds mot terränglager extrapolerar höjden från terränglagret.
• Rättning: Terränglager (jord och berg), interpolerar höjden på delar som ej täcks av modellen, men som ligger mellan kända höjder. Denna interpolering görs ej längre om den kända delen ligger utanför klippgränsen och användaren har valt att ej använda dessa delar i beräkningen.
• Rättning: Sektionssegment som följer terrängmodeller (t.ex berghylla) inkluderade felaktiga höjder utanför modellen.
• Rättning: Terränglager baserade på punktmoln använde för litet intervall av punkter när lagret genererades om lutande sektioner användes och lutningen var brant.

Profilformulär
• Mindre korrigering av dialogen för att sätta in symboler.
• Rättning: Förhindrade krascher för vissa komponenter.
• Rättning: Balanseringsverktygets offsetvärde skalades felaktigt.

Leverans
• Stöd för planerade lägenheter.
• Stöd för att visa fastighetsbeteckning för adresser i synkronisera-kommandot.
• Rättning: Knappen för ersätt geometri i synkronisera-kommandot tänds och släcks numera korrekt.

 

Nyheter i Topocad 23.1.2.706 (2023-07-20)

Generellt
• Rättning: Sortering på punkt-ID, färg och punktkod fungerade inte i rutnät.

CAD
• Stöd för användare och lösenord för WMTS.
• Höjder interpoleras nu i kommandot för att lägga till punkter till linje.
• Vid insättning av raster görs nu en omgenerering av ritningen om rastrets lagernivå ligger under något annat lager (för att den ska hamna underst).
• Nytt snabbkommando för rektangel-kommandot: Skift + 4.
• Rättning: Vid användning av WMS/WMTS i ritningsbladet hängde sig programmet (multitrådat).
• Rättning: Om man hade en extern referens öppen även som en egen ritningen påverkades ritningen av ändringar i den externa referensen (t.ex. lagerfärg).
• Rättning: Transformationsrapporten saknade stöd för unitär transformation.
• Rättning: Kommandot för att skapa parallell linje fungerade inte om linjen var horisontell eller vertikal.
• Rättning: Redigera som text göms nu inte automatiskt om man har sök och modifiera aktivt.
• Rättning: Gräns för hörn användes inte kommandot för att skapa buffert.
• Rättning: Visa/göm text fungerade inte (multitrådat).
• Rättning: Lagernivån fungerade inte om man hade en WMS tänd (multitrådat).
• Rättning: Vid användning av väldigt stora radier på små linjesegment kunde arean räknas felaktigt.
• Rättning: Rasterbilder räknas nu som fyllda ytor vilket gör att de ritas under andra ej fyllda objekt om man använder ritningsinställningen ”Rita alltid fyllda ytor underst”.
• Rättning: Att trycka på Enter i förklaringsredigeraren kunde leda till att komponenten blev blank.
• Rättning: Areakomponenten i förklaringsredigeraren stödde inte AutoCAD-fyllnadstyper.
• Rättning: Data överfördes inte alltid korrekt när beskrivning hämtades från attribut i förklaringsredigerarens koordinatlista.

Import/export
• Vid drag och släpp av filer från AutoCAD (*.dwg och *.dxf) samt MicroStation (*.dgn) visas nu importdialogen om man håller inne Ctrl.

Leverans
• Bättre hantering av rapport för adressområde om data saknas.
• Adressområden, fastighetsbeteckningar och gårdsadressområden skrivs ut i klartext i synkronisera-kommandot.
• Redigera-kommandot kräver att en byggnadsdel som kopplas till en byggnad måste vara ny eller en avregistrerad byggnadsdel.
• Rapporter med automatisk ägare fungerar bättre.
• Varning om man stänger redigera-kommandot utan att ange boarea för bostäder utöver flerfamiljehus.
• Redigera-dialogen filtrerar nu olika typer av adressområden beroende på vilken typ man väljer.
• Rättning: Fastigheter som består av flera polygoner markeras och följs korrekt i ärende-kommandot.
• Rättning: Fastighetsbeteckning går att se, kopiera och uppdateras korrekt i redigera-kommandot.
• Rättning: Sorterar nu adresser i fönstret fastighet.
• Rättning: Ärende-flaggan byter nu färg vid nya ärenden.
• Rättning: Kameraposition blir korrekt vid förflyttning i Ärende-dialogen.

Detaljplan
• Rättning: Gamla planer med administrativa gränser går nu att ladda upp.
• Rättning: Dubblering av kommuner i listan för nedladdning korrigerad.

 

Nyheter i Topocad 23.1.1.704 (2023-06-21)

Generellt
• Rättning: Sortering på heltalskolumner fungerade inte.

CAD
• Rättning: Externa referenser visade inte vald färg och transparens (multitrådat).
• Rättning: Lager med zoomnivå ritades inte om korrekt.
• Rättning: Med/utan skala hade kastats om på helmert och affin transformation.
• Rättning: Programmet kunde hänga sig vid utritning av en ritning om ritningen även var öppen som en extern referns (multitrådat).
• Rättning: Programmet kunde hänga sig vid utritning av externa referenser i ritningsblad (multitrådat).
• Rättning: Funktionen för att välja med polygon avbröts vid zoomning.

 

Nyheter i Topocad 23.1.0.703 (2023-06-16)

Generellt
• Ny modul för att läsa/skriva mot ArcGIS Pro.
• Förbättrad prestanda vid sortering i rutnät.
• Rättning: Problem med att programmet kunde visa svarta ikoner, blanka dialoger, visa felmeddelande som ”Encountered an improper argument” åtgärdat.

CAD
• Förbättrad prestanda vid omgenerering av ritning.
• Förbättrad prestanda vid utskrift.
• Förbättrad prestanda i lagerhanteringen.
• Nytt kommando för att lägga till nya eller befintliga punkter till en linje eller polygon.
• Ny funktion för att fortsätta en linje i kommandot för att rita linje.
• Ny egenskap på linje för att visa lutningar på linjesegment.
• Snappknappar tillagda på statusraden.
• Uppdaterad funktion för att spåra linjer.
• Förbättrad zoom-funktion vid skapande av medelpunkter i kommandot för att kontrollera objekt.
• Möjlighet att ange lutning istället för höjd i kommandot för att redigera linje.
• Möjlighet att välja unitär transformation i kommandot för att transformera objekt för att göra en transformation utan skala.
• Möjlighet att välja att skapa symbol i samma lager som punkten i kommandot för konvertera punkter till symboler.
• Möjlighet att snappa mot punkter vid insättning av raster.
• Möjlighet att uppdatera punkters höjd samt spara sektion och offset i attribut i Sektion/sidomått-kommandot.
• Möjlighet att ange DPI vid utskrift till Lager PDF.
• Möjlighet att filtrera på attributvärde i filterfunktionen.
• Möjlighet att stänga av visning av höjd i koordinatfönstret under Systeminställningar/Skärm.
• Mindre hackig kamerahantering i OpenGL.
• Rättning: Explodera punktinformation fungerade inte för tomma symboler.
• Rättning: Utskrift med roterat fönster hade problem med färgerna i rasterobjekt.
• Rättning: Rasterobjekt ritades inte ut under vissa omständigheter.
• Rättning: Solida makron lästes inte in korrekt.

Import/Export
• Uppdaterad import av filer från MapInfo (*.tab).
• Stöd för objekttypen multipatch vid import/export av ESRI Shape (*.shp).
• Snabbare import av IFC-filer (*.ifc).
• Rättning: Import av vissa IFC-filer (*.ifc) kunde krascha programmet.

Terrängmodell
• Möjlighet att välja trianglar i modellen med polygon eller fönster (korsande eller innanför).
• Fler alternativ för mjuka kurvor i nivåkurvorskommandot.
• Rättning: Möjlighet att skapa rapport från Höjder från DTM hade plockats bort.

Mätdata
• Möjlighet att välja att inte importera stationsmedeltal från Trimble JobXML (*.jxl).
• Rättning: PrintfPC användes istället för HeXMLPc vid import från Leica 1200/VIVA till ritningen.

ISM
• Förbättrad prestanda vid inläsning av data.
• Förbättrad prestanda vid byte av geografiskt område.
• Möjlighet att vid sparning välja att hoppa över felaktiga objekt istället för att avbryta.
• Möjlighet att vid sparning välja att selektera felaktiga objekt när operationen är klar.

Nätutjämning
• Prismakonstant finns nu med som information.
• Nya kolumner för att visa skillnad mellan känd och beräknad koordinat i punktfliken.

Sektion
• Kommando för att visa sektionsvy i ritningen använder nu ortografisk orbit istället för orbit.
• Rättning: Beräkning av egendefinierat tunnellager kunde krascha om det fanns dubbletter i punktmolnet.

Volym
• Möjlighet att begränsa volymerna med tvådimensionella polygoner i Multiberäkningsfunktionen.

 

Nyheter i Topocad 23.0.2.698 (2023-03-31)

CAD
• Förbättrad funktion i parallellkommandot när skarpa hörn skapas.
• Rättning: Utskrift med bitmap inkluderade utskriftsmarkören.
• Rättning: Roterade bilder exporterades felaktigt till Lager-PDF.
• Rättning: Tomma texter kunde orsaka felaktig utritning av teckenförklaringen.
• Rättning: Snap och selektering av terrängmodeller och raster fungerade inte i alla lägen.
• Rättning: Skärmen uppdaterades inte efter att objekt avselekterats.
• Rättning: Sektionsvyn inkluderade osynliga trianglar från terrängmodeller när tvärprofil infogades.

Terrängmodell
• Rättning: Höjder från DTM hade som tillval att skapa rapport trots att ingen rapportmall fanns.

Beräknade sektioner
• Rättning: Bättre hantering av skarpa hörn i väglinjen när linjer skapas till ritning.
• Rättning: Multi-volymberäkningen påminner användaren om att ange sökväg om profil eller beräknade sektioner ska skapas och projektmapp saknas.

Punktmoln
• Förbättrad minneshantering vid import och export av *.pxy och *.xyz.

Leverans
• Förbättrad sortering i synka-kommandot (fler byggnadsdelar kommer först)
• Förbättrad lägenhetsimport, kan importera lägenheter direkt till nya entréer
• Förbättrad visning av ärenden med kommentarer
• Rättning: Testa anslutningar fungerar för direktåtkomsttjänsten för fastighet

 

Nyheter i Topocad 23.0.1.697 (2023-03-03)

Generellt
• Möjlighet att välja att inte använda sig av projektinställningar.
• Möjlighet att förinställa attribut från lutningsriktning, lutning, mätdatum och antennhöjd (från mätdata).
• Möjlighet att lägga till attributgrupper på koder.
• Programmet försöker inte längre spara skrivskyddade systemfiler.
• Förbättrad funktion för att välja projektkatalog.

CAD
• Ny funktion för att kunna se en sektionsvy av ritningen.
• Ny funktion för att skära i objekt med en linje.
• Möjlighet att öppna ritningsblad i eget fönster.
• Möjlighet att ange en tolerans för kända punkter i kommandot för att interpolera lutningar på en linje.
• Möjlighet att söka i alla listor (aktuellt lager, aktuell linjetyp, aktuell färg etc.) i ribbonmenyn.
• Möjlighet att välja flera klippobjekt samt lager som ska klippas i funktionen för att klippa ut.
• Möjlighet att bryta vald linje i kommandot bryt.
• Förbättrad funktion för att filtrera objekt på färg.
• Förbättrad funktion för att kunna kopiera höjder från attribut.
• Förbättrad visning av valt objekt i kommandot för att redigera linje.
• Förbättrad förklaringsredigerare.
• Rättning: Skalberoende texter fungerade inte korrekt.
• Rättning: Fyllnadsmönster kunde ritas ut felaktigt.
• Rättning: Kommando för att skapa parallella linjer kopierade inte alltid attributen.
• Rättning: Funktionen för att välja objekt med korsande linje fungerade inte.
• Rättning: Externa referenser visades i fel färg vid val av färg 7 och svart/grå bakgrund användes.
• Rättning: Snabbkommando för filter ”Lika” saknades.
• Rättning: Vid skapande av polygon med makro hamnade polygonen i aktuellt lager.

Terrängmodell
• Ny funktion för att få ut ytterlinjer, mätta linjer och nivåkurvor till linjer i ritningen från en terrängmodell.
• Snabbare snapp och selektering av terrängmodeller.

Punktmoln
• Stöd för import av e57-filer (*.e57).
• Rättning: Punktmoln ritades ut felaktigt i ritningsblad.

Sektionsmall
• Nya standardvärden för lutningar.

ISM
• Möjlighet att uppdatera relaterade lager (lager med samma datakälla) vid sparande.
• Vid redigering av attribut på flera objekt visas attributvärden som skiljer sig åt som varierande.
• Nytt kommando för att visa innehållet i ett lager för navigering (radinspektör).
• Vid inläsning av ej valbara lager läses endast nödvändiga attribut in.
• Rättning: Inga objekt hämtades vid öppnande av en process.

Mätdata
• Ny kontrollkod (Offset) för att kunna lägga till längd, offset i sida och offset i höjd på en mätning.
• Stöd för Leicas offsetfunktion vid import av data från HexagonLandXML (*.xml).
• Stöd för attribut från Trimble JobXML (*.jxl) som ligger på fälten Description1 samt Description2.
• Stöd för mätdatum på mätdata, koordinater, GNSS-vektorer samt GNSS-koordinater.
• Rättning: Vid import av HexagonLandXML (*.xml) följde inte ID och kod med på linjer.
• Rättning: Kontrollpunkter kom med på rapporten för överskridelse av gränsvärde.
• Rättning: Problem med blåskärm vid beräkning åtgärdat.

Nätutjämning
• Möjlighet att öppna grafiken i ett eget fönster.
• Möjlighet att se grafiken i 3D.
• Möjlighet att ange att instrument ska tas från station vid import av mätdata (*.sur).
• Stöd för att få med detaljpunkter från avvägning vid import av mätdata (*.sur).
• Rättning: Problem med blåskärm vid beräkning åtgärdat.

Leverans
• Uppdatering till ny version av direktåtkomsttjänster mot Lantmäteriet.
• Förbättrad importfunktion av lägenheter i Entrékommandot. Adressen kan anges som entré vilket möjliggör import av flera entréers lägenheter på en gång.
• Förbättrad synlighet av snabbkommandon i BAL. Kommandon med snabbkommandon har det utskrivet i beskrivningen av kommandot.
• Förbättrad funktion i synkronisera-kommandot. Om man försöker synkronisera fler än 20 objekt kommer en varning först som ger användaren en chans att avbryta.
• Rättning: Borttagning av byggnadsdelar går nu att göra utan att man behöver synkronisera ytterligare information.

Detaljplan
• Nya egenskaper som kvalitetsbeskrivning, diarienummer, beteckning, beslutstyp, genomförandetid samt datum för antagande och genomförande.
• Rättning: Planbestämmelser kunde hamna på varandra om man hade aktiverat skalberoende texter.

Import/export
• Förbättrad import av KML-filer (*.kml).

 

Nyheter i Topocad 22.2.4.690 (2022-12-09)

Generellt

 • Rättning: Uppdaterad funktionalitet rörande licensförfrågningar.

CAD

 • Rättning: Fyllnadstyper från AutoCAD kunde ritas ut felaktigt.

 

Nyheter i Topocad 22.2.3.689 (2022-11-10)

Generellt

 • Rättning: Uppdaterad funktionalitet rörande licensförfrågningar.

CAD

 • Rättning: Ritningar som sparades för Topocad 21 gick inte att öppna i Topocad 21.
 • Rättning: WMS-tjänster kunde ritas ut i fel ordning.
 • Rättning: Matematiska uttryck gick inte att använda för höjd i kommandot för att rita linje.

Profilformulär

 • Rättning: Profilen var osynlig i nya profilformulär.

Sektionsmall

 • Rättning: Teoretiska lagret var osynligt med svart bakgrund.

Nyheter i Topocad 22.2.2.686 (2022-10-04)

Generellt

 • Uppdaterad licenshantering.
 • Förbättrad sökfunktion i comboboxar.

CAD

 • Rättning: Vyn zoomades i vissa fall felaktigt när man växlade mellan rader i tabeller.
 • Rättning: Stora Tiff-filer med svenska tecken i filnamnet kunde inte laddas in.
 • Rättning: Offsetkommandot kunde skapa dubbla punkter mellan linjesegment som var nästan parallella.

Leverans

 • Förbättring: Visa och navigera till fastigheter i ärende fungerar bättre.
 • Rättning: Inställningen för ”nollställ datum när objekt ändras” nollställer endast vid förändring av BAL-attribut eller geometri.
 • Rättning: Bristfiltret hade slutat fungera.

Beräknade sektioner

 • Rättning: Bergarean blev dubbelt så stor om ingen enhetshöjd användes.

Import/export

 • Rättning: Export till Adobe 3D PDF (*.pdf) fungerade inte.

Mätdata

 • Förbättrad import från Topcon MaXML (*.mxl).
 • Förbättrad import från Trimble JobXML (*.jxl).

Nyheter i Topocad 22.2.1.684 (2022-09-16)

CAD

 • Rättning: Förbättrad funktion för att skapa parallella linjer.

Mätdata

 • Rättning: Formatfil vid import från Leica 1200/VIVA till mätdata går ej längre att ange.
 • Rättning: Vid import från Leica 1200/VIVA direkt till ritning används nu PrintfPC istället för HeXMLPC.
 • Rättning: Beräkningsfunktion för att skapa horisontellt lutande rör lade inte soliden i det lager som koden angav.
 • Rättning: Kontrollkod för att skapa cirkel från 3 punkter satte ingen höjd på cirkeln istället för att ta höjden från första punkten.

Nätutjämning

 • Rättning: Vid import av mätdata kunde mätserien bli fel.

Import/export

 • Rättning: Vid import av terrängmodeller från LandXML (*.xml) kunde flera kopior av linjerna importeras.

Nyheter i Topocad 22.2.0.683 (2022-09-02)

Generellt

 • Rättning: Dokument med punkt i filnamnet (utöver punkt för filändelse) kunde få fel titel.

CAD

 • Möjlighet att ändra kamerans rotationscentrum till den objektpunkt man högerklickar på för att börja rotera.
 • Möjlighet att ange lutning som deltahöjd i kommandot för att skapa parallell.
 • Möjlighet att byta namn på makromenyer.
 • Möjlighet att ha olika måttsättningsstilar i ritningen.
 • Kommandot för att skapa tvärsektioner i ritningen stöder nu punktmoln.
 • Rättning: Markören ritas ut likadant i OpenGL som i DirectX.
 • Rättning: Vyn zoomades i vissa fall ut när man växlade mellan rader i Redigera som text.
 • Rättning: Vid borttagning av alla externa referenser kraschade programmet.
 • Rättning: Linjetyper kunde sparas felaktigt i makron.

DTM

 • Kommandot för att skapa DTM kan markera områden där den skapade modellens struktur är korrupt.
 • Kommandot för att slå ihop terrängmodeller i DTM-vyn har nu samma funktionalitet som motsvarande kommando i ritningsvyn.
 • Nytt alternativ för att skapa rapport i kommandot Höjder från DTM.
 • Skärminställningarna för DTM kan sparas som standardvärden för nya modeller.

Detaljplan

 • Stöd för favoriter i planbestämmelsekatalogen.
 • Förbättring: fler attribut tillgängliga i detaljplan.
 • Hämtning av detaljplan görs nu mot v2 av tjänsterna.
 • Möjlighet att växla mellan verifikation och produktion.
 • Rättning: Korrigering av JSON-parsning för nedladdning.

Leverans

 • Förbättring i synkronisera. Ersätt geometri för flera byggnader samtidigt hanterar endast byggnader som kan ersätta geometri.
 • Rättning: fel byggnad kunde väljas när man startar entrékommandot med en adress vald.
 • Rättning: fastighetstoolboxen kunde visa avregistrerade lägenheter även utan ”visa avregistrerade” förbockad.
 • Rättning: korrigerad rapport för fastighetstoolbox. Otillräcklig kolumnbredd för värde.
 • Rättning: ersätt geometri i synkronisera-kommandot har nu automatiskt rätt synkriktning.

Beräknade sektioner

 • Standardvärden för sidolinjers höjder är nu relativa höjden på huvudprofilen.
 • Möjlighet att visa sidolinjer i beräknade sektioner.
 • Rättning: Förbättrad beräkning av areapolygoner.

Profilformulär

 • Komponenten för tangentpunkter har bättre hantering av fall där fler komponenter har noder på samma sektion.

Import/export

 • Export av DTM till LandXML (*.xml) sätter ytans namn till ”DTM” om namnet är blankt.
 • Flera förbättringar av import av DTM från LandXML (*.xml). Ytor kan importeras direkt till ritningen. Linjer missade i vissa fall sista punkten. Parcel-noder importeras. Ytor som saknar trianglar, men innehåller linjer, importeras.
 • Möjlighet att sätta attributvärden till diameter, höjd, och bredd på objekt som importeras från IFC (*.ifc).
 • Möjlighet att ange om ritningsblad ska exporteras till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
 • Stöd för export av meshobjekt (DTM, raster och solider) till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
 • Stöd för import av meshobjekt till raster från AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
 • Stöd för transparens på objekt vid import/export frpn AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
 • Stöd för import av geometrifiler (*.l3d) till geometrifiler (*.tgf).

Mätdata

• Stöd för Leica HeXMLPC

 

Nyheter i Topocad 22.1.2.680 (2022-08-17)

CAD

 • Rättning: Transformationer gjorda med Proj 9.0 (t.ex. WMS och WMTS) kunde bli fel då ingen hänsyn togs till att koordinatsystemaxlarna kunde byta ordning.
 • Rättning: Linjetyper ritades inte ut korrekt på polygoner om man ändrade ritningsskalan.

Planmodul

 • Rättning: Planbestämmelsekatalog gick inte att ladda ner på grund av ändringar i Boverkets API för Planbestämmelsekatalogen.
 • Rättning: Korrigerad JSON-export för detaljplaner.

Väglinje

 • Rättning: Programmet kraschade om väglinjen hade många noder.

Profil

 • Rättning: Programmet kraschade om profilen hade många noder.

ISM

 • Rättning: Kartor öppnade i svart och vit fick tillbaka färgen efter uppdatering av karta (kräver ISM Client 3.0.23.344).

Import/export

 • Rättning: Vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) användes inte ritningens skalfaktor för linjetyper från AutoCAD (LT scale).

Nyheter i Topocad 22.1.1.679 (2022-07-14)

CAD

 • Rättning: Höjdoffset fungerade inte i komamndot för att skapa parallell linje.
 • Rättning: Transformationer av objekt som tillhörde mer än en grupp gjordes felaktigt.
 • Rättning: Vid borttagning av alla externa referenser kraschade programmet.

 

Nyheter i Topocad 22.1.0.678 (2022-06-13)

Generellt

 • Möjlighet att använda grå bakgrund i CAD-vyer.

CAD

 • Nytt kommando för att zooma in på valda objekt.
 • Nytt kommando för att transformera koordinater i plan och höjd med Proj 9.0.
 • Förbättrad algoritm för att skapa parallella linjer med möjlighet till rundade kanter.
 • Möjlighet att slå ihop (union) den skapade bufferten med föregående buffert i parallellkommandot.
 • Möjlighet att i kommandot för att skapa polygon skapa individuella polygoner av varje objekt man klickar på istället för att skapa en sammansatt.
 • Möjlighet att skapa makro av rektangelkommandot.
 • Inställning i lagerhanteraren för att visa tomma lager sparas nu i ritningen.
 • Nya symboler som sätts in i ritning får samma transparens som lagret.
 • Möjlighet att sätta transparens på texter och förklaringar.
 • Möjlighet att sätta bakgrundsfärg på förklaringar.
 • Rättning: Vid kopiering av objekt med fyllnadsmönster från AutoCAD följde inte mönsterparametrarna skala, vinkel och dubbel med.
 • Rättning: Aktuell linjetjocklek sparades inte i ritningen.
 • Rättning: Kommando för att ta bort licens hade samma kommando-ID som lagerhanteraren vilket gjorde att fel kommando visades på den egna menyn.
 • Rättning: Ångra/Gör om fungerade inte i förklaringsredigeraren.
 • Rättning: Inläsning av tiff-filer (*.tif) ger inte längre något felmeddelande.
 • Rättning: Vid sparning av makro kunde man inte välja linjetjocklek enligt lager.
 • Rättning: Vid aktivt objektfokus kunde gömda objekt ritas ut felaktigt i OpenGL.

DTM

 • Stöd för att använda rasterobjekt som terrängmodell i flera kommandon. Exempelvis kan en tiff-fil med höjddata sättas in i ritningen och användas i kommandona.

Planmodul

 • Möjlighet att manuellt göra en uppdatering av numrering, linjetyper och fyllnadsstilar i ritningen.
 • Möjlighet att manuellt kontrollera felaktigheter i detaljplanen innan uppladdning borttagen.
 • Rättning: Fyllnadsmönster från AutoCAD syntes inte i förklaringen.
 • Möjlighet att ladda upp URL-resurser för detaljplaner.
 • Möjlighet att ladda upp detaljplaner till PlanDirekt.
 • Möjlighet att hämta syfte och motiv från PlanDirekt.
 • Förbättrad uppladdning till Lantmäteriet, bestämmelser behåller nu sin ordning vid nedladdning.

Mätdata

 • Förbättrad import av GNSS-data från Leica HexagonXML (*.xml).
 • Förbättrad beräkningsfunktion för pålar.
 • Rättning: Atmosfärskorrektion ska inte ändras när man byter koordinatsystem.
 • Rättning: Vid användning av flera polygonpunktsfiler av samma typ funkade inte sökningen.

Väglinje

 • Stöd för väglinjer i trimmakommandot.

Sektionsmallar

 • Ny funktion för att återställa snabbmallar till standardvärden.

Beräknade sektioner

 • Sidolinjers standardvärden för höjd- och sidoffset följer med från sektionsmallen till beräknade sektioner.
 • Felmeddelanden angående sidolinjer inkluderar sidolinjens namn.
 • Inställningarna för hur sektioner ska räknas om sparas.

Punktmoln

 • Möjlighet att importera höjddata från tiff (*.tif) till punktmoln.

Import/export

 • Uppdaterad export till LandXML (*.xml). Linjer från teoretiska lagret namnsätts. RRStringLineLayer läggs till på alla överbyggnadslager vid linjeexport. Ändrad formatering av RRStringLineLayer-noder.
 • Det är nu valbart om profil ska ska skapas vid export av linjer till LandXML (*.xml).
 • Senast använda exportformat vid export till LandXML (*.xml) sparas, och är förvalt vid nästa export.
 • Stöd för export av skevningsfiler till LandXML (*.xml).
 • Vid export av DTM till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) exporteras nu trianglarna med dess fyllnadsfärg om de är fyllda.

Nätutjämning

 • Rättning: Vid import av avvägningsdata från mätdatadokument följde inte ursprung med.

ISM

 • Möjlighet att redigera attribut på objekt i lager som inte ingår i kartan.
 • Rättning: Textstilar läste information från tematiseringar vilket resulterade i bl.a. fel storlek på texten.

 

Nyheter i Topocad 22.0.1.674 (2022-04-10)

Generellt

 • Ny licenshantering.
 • Möjlighet att importera/exportera nyckelring.
 • Möjlighet att högerklicka på en kommandoknapp för att lägga till den till den egna menyn.
 • Förbättrad visualisering av textstil i combo boxar.
 • Rättning: Aktuellt val slog inte alltid igenom vid användning av filter i combo box.

Planmodul

 • Ny funktionalitet för att skapa detaljplaner. Aktuella planbestämmelser hämtas direkt från Boverket.
 • Nytt verktyg för att dra och släppa planbestämmelser direkt på objekt i ritningen.
 • Nytt verktyg för att se vilka planbestämmelser som används i ritningen.
 • Nya kommandon för att ladda upp/ner detaljplan till Lantmäteriet.
 • Ny komponent i förklaringen för att visualisera detaljplanens alla bestämmelser.

CAD

 • Möjlighet skapa offset på linje med start- och slutpunkt.
 • Möjlighet skapa en buffert av den skapade offseten.
 • Möjlighet att låsa aktuell längd/vinkel i inmatningsfönstrena vid markören med tangenten ALT.
 • Möjlighet att frysa lager i externa referenser.
 • Möjlighet att ange transparens på lager.
 • Möjlighet att ange transparens på externa referenser.
 • Möjlighet att ange att lagret ska vara aktuellt när man skapar ett nytt.
 • Möjlighet att ange textstil på måttsättningsstil samt måttsättningsobjekt.
 • Möjlighet att ange offset i kommandot för att spåra linje.
 • Möjlighet att visualisera aktuell vinkel vid ritande av linje som en gradskiva.
 • Möjlighet att slå på filtret lika med snabbkommando CTRL + <.
 • Möjlighet att hämta beskrivning från attribut i koordinat- och arealistan i förklaringsredigeraren.
 • Möjlighet att sätta automatisk symbolfärg i förklaringsredigerarens symbollista.
 • Möjlighet att radera rad i förklaringsredigeraren genom att markera den i ritningen och trycka på delete.
 • Gjorda ändringar i förklaringsredigeraren visas i flera fall direkt i ritningen.
 • Ny kolumn för beskrivning i förklaringens arealista.
 • Möjlighet att välja källblad i förklaringsredigeraren. Källbladet är det blad som används för automatiskt val av symboler, linjetyper och liknande.
 • Möjlighet att välja upplösning vid utskrift utan GDI.
 • Rättning: Objekt som flyttades till ett släckt lager visades fortfarande.
 • Rättning: Klipp och klistra mellan ritningar hanterade inte AutoCAD-shapes i linjetyper.
 • Rättning: Justerat gränssnitt i förklaringsredigeraren för att få plats med text.
 • Rättning: Utskrift utan GDI kunde få försämrad kvalitet om inställningen för rasterkvalitet var låg.
 • Rättning: Vita fyllda måttsättningspilar skrevs inte ut om svart bakgrundsfärg användes och utskrift med GDI var aktiverat.
 • Rättning: Klipp och klistra fungerade inte med förklaringar.
 • Rättning: Förbättrad funktionalitet för ytkontroll.
 • Rättning: Linjebredden kunde i vissa fall bli fel vid utskrift med GDI.
 • Rättning: Lägg till nodpunkt kunde krascha under vissa omständigheter.
 • Rättning: Det gick inte att välja font i teckenförklaringens koordinatlista.
 • Ny funktion: Kopiera WKT-sträng. Gäller punkter, linjer och polygoner.

Leverans

 • Rättning: En enligt Lantmäteriet godkänd version av Ärende.
 • Rättning: Gårdsadresser följer med i rapporter.
 • Rättning: Gårdsadresser syns med sitt namn i synkronisera-kommandot.
 • Rättning: hämta ägare automatiskt för adressrapporter går mot Lantmäteriets nya tjänst.
 • Möjlighet att köra ersätt geometri direkt i synkronisera-kommandot.
 • Möjlighet att se andra adresspunkter för det aktuella adressområdet i redigera-kommandot.
 • Förbättrad sortering i synkronisera-kommandot för att ändringar hamnar högst upp.
 • Förbättrad synlighet i synkronisera-kommandot då synkroniserade byggnader minimeras i trädet.
 • Förbättrat gränssnitt i inventeringskommandot.
 • Förbättring i uppdatera fastighetskoppling-kommandot. Nu blir uppdaterade objekt valda.

Makro

 • Förbättrad hantering av makron med möjlighet att skapa makron från aktivt kommando.
 • Makron går nu att skapa från kommandona skapa begränsningspolygon, polygon, punkt, linje, text, offset, buffert, byggnadssymbol, solid samt flytta, ange attribut, svep (solid), fyll area, sätt in symbol och slå ihop ytor.
 • Rättning för makro fyllnadspolygon, attribut sparades inte.

Mätdata

 • Förbättrat stöd för GNSS-mätningar med lutande stång (tilt) från Leica HexagonXML (*.xml) och Trimbles JOBFile (*.jxl)
 • Förbättrat stöd för att räkna kända stationer med flera bakåtobjekt, detta fungerar nu som default.
 • Rättning: rapport förbättrad för beräknade stationer med kända stationer med flera bakåtobjekt.

Nätutjämning

 • Möjlighet att markera flera observationer i taget i grafiken.
 • Möjlighet att endast beräkna valda observationer.
 • Möjlighet att spara kända punkter.
 • Ny rapport för Test av längder med den äldre beräkningen av gränsvärdet som vi hade före version 21 (HMK1996).

Import/export

 • Stöd för grupperade objekt vid import/export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
 • Stöd för UCS vid import från AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
 • Stöd för koordinatsystem vid import/export till MapInfo (*.mif, *.tab).
 • Möjlighet att importera höjddata från tif (*.tiff) till Punktmoln (*.tpc).
 • Rättning: Vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) blev filer märkta med studentvattenstämpel (bugg i Drawings SDK från ODA).
 • Rättning: Måttsättningar av typen markör exporterades med fel radavstånd till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
 • Rättning: Export av punktmoln till punktmoln (*.tpc) fungerade inte.

ISM

 • Rättning: Skrivskyddet på lager lästes inte in korrekt från ISM.
 • Rättning: Tillagda lager som inte tillhör kartan ska inte gå att redigera utan ska endast användas för visning.

Väglinje

 • Möjlighet att visa sektion, punktid, och radie på väglinjer.
 • Rättning: Markören lutade inte som profilen i kommandot för att följa en väglinje.

Sektionsmall

 • Ny snabbmall för järnväg med ballastlager.
 • Ny funktionalitet i snabbmallen för ledningsgrav. Det går att lägga till en marginal mellan rör och yttre slänt.
 • Alla snabbmallar sparar senast använda parametrar, både lokalt i varje fil, och globalt för nya filer.
 • Sektionsobjekt med 2D-symboler kan användas för att klippa areor om symbolen innehåller en sluten kontur.
 • Rättning: Ett nytt lager skapat med funktionen Kopiera lager ritades inte ut direkt om standardfärgen användes.
 • Rättning: Teoretiska lagret syntes inte om det var markerat och om mallen var skapad med en annan bakgrundsfärg än den aktuella.

Beräknade sektioner

 • Stöd för lutande sektioner. Det innebär att sektionsmallen lutas så att den är vinkelrät mot profilen i varje beräknad sektion.
 • Sektionsobjekt kommer med när sektionsritningar sätts in i ritning.
 • Valda kolumner i rapportinställningar valdes inte automatiskt i rapportvyn.
 • Rättning: Sidolinjer togs inte med vid leverans av beräknade sektioner.
 • Ny rapport med 1 värde per sektion (Volym/Area). Den nya rapporten är Standard, den tidigare kallas Avancerad.
 • Rättning: Åtgärdade kolumnrubrikerna i båda rapporterna, lade till beskrivning hur man läser rapport.
 • Rättning: Vissa kommandon kunde felaktigt skapa linjer med endast en punkt.

DTM

 • Rättning: Kommandot Uppdatera dtm bryter inte längre linjer.

Järnväg

 • Ny snabbmall för järnväg med ballastlager.
 • Rättning: Rapport Bax och lyft. Åtgärdade problemet med stjärnor i rapporten.
 • Ny rapport: Bax och Lyft. En rapport utan punktID.
 • Ny rapport: Väglinje, för läsning i fält.
 • Ny rapport: Väglinje, för Spårriktare.
 • Ny rapport: Profillinje, för läsning i fält.
 • Ny rapport: Profillinje, för Spårriktare.
 • Ny rapport: Koordinater, Sektion och Sida.

 

Nyheter i Topocad 21.2.2.662 (2021-10-21)

CAD

 • Rättning: Förklaringsredigeraren kunde i vissa fall missa linjetyper i funktionen för att lägg till alla synliga.

Mätdata

 • Förbättrad import av data från Leica HexagonXML (*.xml).

Profilformulär

 • Rättning: Komplexa linjetyper ritades inte ut.

Leverans

 • Förbättrad visning av bristkoder. Det finns nu en beskrivning i brist-filtret.
 • Förbättrad visning i synka-kommandot. Adresser visas nu med sitt namn istället för endast nummer.
 • Rättning: avregistrerade lägenheter kom med i rapporten ”Beslut om lägenhetsnummer”.
 • Datum i rapporter skrivs ut med inledande nollor.

Punktmoln

 • Klusterfilterfunktionen har snabbats upp.
 • Rättning: Punktmolnets 3d-vy tog inte hänsyn till inställningen för mushjulets zoomriktning.

Nyheter i Topocad 21.2.1.661 (2021-10-13)

Mätdata

 • Förbättrad import av data från Leica HexagonXML (*.xml).

Nyheter i Topocad 21.2.0.660 (2021-10-11)

Generellt

 • Möjlighet att ange att dolda kommandon/verktyg automatiskt ska visa sig en stund när man aktiverar dem.
 • Möjlighet att ange att programmet ska fråga om systemfiler ska sparas eller ej vid nedstängning.

CAD

 • Möjlighet att hämta beskrivning från attribut i symbol- och linjetyplistan i förklaringsredigeraren.
 • Stora ECW-filer laddas dynamiskt efter zoomnivå.
 • Möjligt att snappa när kolumnbredderna ändras i förklaringsredigeraren.
 • Rättning: Vid val av egen fyllnadsfärg på fyllda ytor slog färgbytet inte igenom korrekt.
 • Rättning: Antalet decimaler för förinställda värden stämde inte överens med antalet decimaler inställda på attributet.
 • Rättning: Text kunde skrivas ut i felaktig tjocklek.
 • Rättning: Förklaringsredigeraren nollställde inte dialogen när en komponent raderades.
 • Rättning: Förklaringsredigeraren hanterade inte ändringar av storleken korrekt.
 • Rättning: Förklaringsredigeraren kunde i vissa fall rita ut ramen och rutnätet med fel färg och linjetyp.

Import/export

 • Skevning läggs till vid export av beräknade sektioner till LandXML.
 • Uppdaterad export av RR Stringline Layer till LandXML.
 • Rättning: Vid import av ritning (*.topx) till ritning (*.topx) importerades inte grupperade objekt korrekt.
 • Rättning: Felaktig projektionsmetadata (*.prj) användes vid export till ESRI Shape (*.shp).
 • Rättning: Vid import av GeoJSON (*.geojson) togs ingen hänsyn till filens koordinatsystem utan det förutsattes att datat var i WGS 84.

ISM

 • Möjlighet att ange att attribut ska gå att redigera utan att användaren behöver vara ansluten till databasen.
 • Möjlighet att textsätta nya objekt direkt utan att behöva lagra objektet innan.
 • Möjlighet att öppna en karta i svart och vitt (kräver ISM Client 3.0.23.149).
 • Stöd för att markera sökta objekt efter uppläsning av karta (kräver ISM Client 3.0.23.149).
 • Rättning: Transparens på ytor slog endast igenom om den var satt på ett visst tema.

DTM

 • Rättning: Osynliga trianglar exporteras ej längre till LandXML (*.xml).

Volym

 • Multiberäkningsfunktionen lägger till Areakomponent i profilformuläret om ett sådant skapas.
 • Ny formatering av texten med resultatet från Multiberäkningsfunktionen.
 • Rättning: Bergspräckningsfunktionen skapade en nivå för lite.

Geometri

 • Rättning: Geometrifiler kunde ritas ut felaktigt om de hade en längdtabell.
 • Rättning: Väglinjer med endast en nod lästes in felaktigt.

Profilformulär

 • Komponenten Korridor för väglinje i profil har fått ny funktionalitet.
 • Komponenten Fylld yta ritas nu ut i formuläret.
 • Möjlighet att dölja negativa areor i Areakomponenten.
 • Rättning: Komponenten Korridor för väglinje i plan fungerade inte om startsektionen inte var noll.

Sektionsmall

 • Rättning: Om en punkt bredvid en skärning raderades kunde datan bli korrupt.
 • Rättning: Verktygsboxarna för att testa mall och sektionsobjekt visades ibland när de inte skulle.

Punktmoln

 • Ny funktion för att filtrera brus med hjälp av klusteranalys.

Leverans

 • Ny funktionalitet: ärendetjänsten (fastighetsbrister) har lagts till i BAL.

Mätdata

 • Förbättrad import av data från Leica HexagonXML (*.xml).

Rapporter

 • Rättning: Endast en sida skrevs ut i bax och lyftrapport ifrån mätdatadokument.
 • Möjlighet att kopiera, klippa ut och klistra in kontrollkoder i rutnätet.

Nyheter i Topocad 21.1.1 (2021-06-17)

Generellt

 • Möjlighet att ange att programmet ska fråga användaren om systemfilerna ska sparas när man stänger ner.

CAD

 • Rättning: Förklaringskommandot fungerade inte.
 • Rättning: Kommandot för att förlänga en linje kunde i vissa fall förlänga linjen åt fel håll.
 • Rättning: Avstängning av rutnätat gjorde att ritningen inte ritades ut korrekt.

Leverans

 • Rättning: Man kan nu koppla ihop en adress med en byggnad vars koppling tidigare var avregistrerad.

Nyheter i Topocad 21.1.0 (2021-06-11)

Generellt

 • Möjlighet att packa upp en leverans (*.zip).

CAD

 • Möjlighet att låta dockade kommandon/verktyg automatiskt gömma sig i dockad kant när man inte använder dem.
 • Möjlighet att spara vilka verktyg som alltid ska startas när man öppnar en ritning.
 • Möjlighet att redigera text (textobjekt eller textattribut) i ett eget fönster i egenskapsdialogen.
 • Förbättrad funktion för att skapa byggnadssymboler.
 • Möjlighet att hitta självkorsande linjer i kommandot för kontrollera objekt.
 • Möjlighet att själv ange vilka skalor som ska vara standard vid insättning av ritningsblad.
 • Möjlighet att byta objektordning i vyn för att redigera symboler.
 • Möjlighet att visa ram runt förklaringen.
 • Förklaringskommandot visar en blank komponent när ingen komponent har skapats.
 • Uppdaterad utritning av linjetyper i förklaringen som förhindrar tjocka linjetyper från att ritas utanför rutan.
 • Möjlighet att hämta areanamnet från attribut i arealistan i förklaringsredigeraren.
 • Möjlighet att skippa vissa symboler och linjetyper när automatisk selektering används i förklaringen.
 • Endast linjer kontrolleras vid automatisk selektering av linjetyper i förklaringen. Tidigare kunda alla typer av objekt generera en rad i linjetypslistan vid automatisk selektering.
 • Rättning: Heldragen linje ska ha ”Enligt linjetyp” som standardfärg i förklaringen.
 • Rättning: Standardvärdet för rubrikhöjden i förklaringens koordinatlista lästes inte in.
 • Rättning: Manuellt valda linjetyper med färgen satt till ”Enligt linjetyp” ritades ut med fel färg.
 • Rättning: Spara symbol till det globala biblioteket fungerade inte från vyn för att redigera symboler.

Mätdata

 • Rättning: Vid import från Topcons (*.mxl) lästes vertikalvinklar in felaktigt från version 1.3 av MAXML.
 • Rättning: Vid import från Topcons (*.mxl) lästes inte prismahöjder in för alla mätningar.

ISM

 • Objekt som ligger i ritningen INNAN man läser in en karta blir nu taggade som nya databasobjekt vid inläsning av karta, om de ligger på ett databaslager.
 • Rättning: Grupperade texter orsakade programkrasch vid uppdatering av karta.

Leverans

 • Rättning: Lägenhetsimport från Excel är återställd.
 • Rättning: Gårdsadressområden skrivs numera ut korrekt.
 • Förbättrad funktion i Entrékommandot för att lägga till flera adresser.
 • Förbättrad funktion i Entrékommandot för att redigera lägenheter.
 • Förbättrad funktion i Redigerakommandot för att räkna upp husnummer vid fastighetsbyte.
 • Förbättrad funktion i Redigerakommandot, långa beteckningar syns i tooltip.
 • Förbättrad funktion i Fastighetstoolbox, även okopplade adresser listas.
 • Förbättrad funktion i Inventeringskommandot, man ser nu alltid nya, ändrade och borttagna objekt på ett tydligare sätt.
 • Snabbkommando för att komma åt Synka-, Redigera- och Entrékommandot (ALT + SHIFT + S, ALT + SHIFT + R och ALT + SHIFT + E).

Import/Export

 • Möjlighet att välja vilka lager objekten ska hamna i vid IFC-import (*.ifc) om alternativet att skapa triangelmeshar har valts.
 • Möjlighet att importera centrum- och sidolinjer vid IFC-import (*.ifc) om alternativet att skapa triangelmeshar har valts.
 • Stöd för fler klasser vid IFC-import (*.ifc) om alternativet att skapa triangelmeshar har valts.
 • Uppdaterad export av koordinatsystem till LandXML för att stöda Spårgeometrier Järnväg TDOK 2019:0211 (*.xml).

Nyheter i Topocad 21.0.2 (2021-03-25)

CAD

 • Rättning: Spara som version 20.0 sparade ändå filen i version 21.0.

Mätdata

 • Rättning: Förbättrad import av data från Topcon (*.mxl).
 • Rättning: Vid reducering av mätdata kunde mätningarna hamna i fel ordning.

Nätutjämning

 • Rättning: Antal helsatser gick inte att manuellt sätta till 0.
 • Rättning: Uppdaterad beräkning av antal helsatser vid medelvärdesbildning vid kontroll av flermätta höjder/längder.

Beräknade sektioner

 • Rättning: Programmet kunde krascha vid växling mellan sektioner om en av sektionerna saknade profilhöjd.

Import/export

 • Rättning: Vid import från MapInfo (*.mif) kunde attributvärden som innehöll citattecken bli felaktiga.
 • Rättning: Vid import från Shape (*.shp) tolkades grupperade linjer felaktigt.
 • Filtreringsfunktionen för Las-importen stödjer nu Las 1.4.

 

Nyheter i Topocad 21.0.1 (2021-03-02)

Generellt

 • Stöd för att markera och skriva ut flera rapporter samtidigt.

CAD

 • Ny funktionalitet för textstilar som kan anges på textobjekt (teckensnitt, färg, justering, bakgrund, zoom-intervall mm).
 • Ny måttsättningstyp för att måttsätta lutningar.
 • Möjlighet att rita linjesegment med lutning istället för höjd.
 • Möjlighet att transformera solider.
 • Uppdaterat förklaringkommando.

Import/Export

 • Ny valmöjlighet att göra en enklare men snabbare IFC-import (*.ifc).

Leverans

 • Rättning: Adressplatser som avviker från standarden kan nu synkroniseras som vanligt.
 • Rättning: Man kan nu ta bort populärnamn och anläggningar från adressplatser.

DTM

 • Stöd för transparens på terrängmodeller.

Punktmoln

 • Stöd för externa referenser i punktmolnsvyn.
 • Stöd för transparens på punktmoln.
 • Stöd för import av LAS/LAZ 1.4.

Nätutjämning

 • Uppdaterade rubriker och rapporter så att GUM-terminologi används i hela programmet och följer HMK Geodesi Stommätning 2020.
 • Felgränser (och formler för dessa) uppdaterade så att de följer de nya reglerna i HMK2020.
 • Mer detaljerade rapporter, med bl a koordinatsystem och intervall för individuella k-tal.
 • Stöd för externa referenser (ritningar och bilder) som bakgrund till nätet i den grafiska vyn.
 • Stöd för att växla mellan grafik och tabelldata (mätningar och punkter) genom att dubbelklicka på punkter i grafiken.
 • Stöd för att växla mellan grafik och tabellflikar genom att dubbelklicka på observationer i grafiken.
 • Punkter och observationer markeras nu när man flyttar musen över dem.
 • Avaktiverade mätningar finns kvar som observationssymboler men ändrar färg till ljusgrått så man kan klicka på dem för redigering.
 • Om man dubbelklickar på en rad i tabellen med mätningsresultat så hamnar man på mätningens rad i observationsfliken.
 • Varje ny stationspunkt visas med fetstil för att göra riktningsserierna mer lättöverskådliga.
 • Ny kolumn med antalet helsatser för mätningar (importeras från mätdatafilen). Detta möjliggör att standardosäkerheten (medelfelet) för mätningar automatiskt beräknas rätt oavsett antal helsatser.
 • Längder och höjdskillnader som medeltalsbildas i nätutjämningen får nu uppdaterade standardosäkerheter (medelfel).
 • Möjlighet att spara beräknade koordinater direkt i valfri fil (tidigare bara i projektets PP-fil).
 • Metoden Okänt koordinatsystem ger nu möjlighet att bedöma om en skalskillnad är statistiskt säkerställd och med hög säkerhet beräkna en eventuell skalfaktor.
 • Fri utjämning finns nu i två varianter: ”Verkliga längder”, som använder längdernas verkliga storlek och ger ett spänningsfritt nät utan skalskillnad mot verkligheten. ”Projicerade längder” ger istället ett spänningsfritt nät i den valda kartprojektionens skala.
 • Fri utjämning har gjorts mer flexibel så att den t ex kan beräkna ett nät helt utan kända punkter som indata.
 • Standardiserade förbättringar (sigmanivåer) kan nu beräknas på fyra sätt:
  – Jämfört med mätningens förväntade osäkerhet respektive förbättringens beräknade osäkerhet.
  – Pope´s test anpassat för HMKs trenivåsprincip, som är effektivt för felsökning om man har ett mycket bättre eller sämre nät än förväntat.
  – Egen angiven testnivå, där vikter räknas ut ”som vanligt” ur instrumentens specifikationer men där testnivån styr de standardiserade förbättringarna.
 • Felgränser visas nu för alla mätningstyper om man gör en slingkontroll i grafiken.
 • Test av kända punkter har utvecklats för att följa metodbeskrivningar och krav i nya HMK2020, och har bl.a. med värden för att bedöma om en skalskillnad är signifikant utan att behöva använda externa transformationsfunktioner.
 • Standardiserad förbättring ( Sigma) och Individuellt k-tal (Relativ redundans) Rödmarkeras i resultatfliken om de är utanför toleransen.

Mätdata

 • Utvecklad satsreducering som sorterar riktningsserier där mätningarna är i olika ordning och dessutom visar antal helsatser per riktning i den reducerade filen.
 • Uppdaterad satsreduceringsrapport, som bl a visar differens mellan cirkellägen och antal helsatser.
 • Flexibelt val av bakobjekt för beräkning av viktat medelvärde för orienteringsriktningen för detaljmätningar vid fri station.

ESPA

 • Möjlighet att välja att ritningen inte ska följa rörseler i ESPA City.

ISM

 • Process-ID läggs nu automatiskt på i ritningens titel när man öppnar en ny karta.
 • Rättning: SQL-satser på lager användes inte vid trådad hämtning.

Vill du få information om våra produktnyheter och evenemang?

Prenumerera på våra nyhetsbrev!

Bli kontaktad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Obligatoriskt