• Volymberäkning Modell

  Med Topocads modul Volym modell beräknar du mängder snabbt och enkelt mellan terrängmodell och ett plan, mellan två terrängmodeller, mellan terrängmodell och punktmoln, mellan två punktmoln eller från en schaktbotten och med automatiska slänter till två terrängmodeller.

  Volym Modell har tre olika typer av beräkningar; automatiska slänter, två modeller och sektioner.

  Automatiska slänter

  Denna beräkning ger mängder mellan en eller två terrängmodeller och schaktbotten i form av en eller flera slutna linjer.

  Skapa terrängmodeller för mark och eventuellt berg och ange sedan de schaktbottnar som beräkningen ska ske mot. Resultatet är en rapport med areor för alla ytor och mängder för både jordschakt, bergschakt och fyll.

  Två modeller

  Beräkningen ger mängder mellan två terrängmodeller, två punktmoln, mellan terrängmodell och punktmoln eller mot fasta plan oavsett hur dessa ser ut.

  Kommandot är snabbt och förutom en utförlig rapport kan resultatet visas som differensnivåkurvor, som nivåkurvor och ytor eller som termiska färger. Resultatet kan även visas grafiskt i ett rutnät. Areor, höjder och volymer visas i det rutnätsintervall som sätts upp.

  Multiberäkning

  En funktion där volymer kan beräknas från ett obegränsat antal terrängmodeller eller punktmoln och parallellt räkna ut flera olika volymer (exempelvis jord, berg och fyll-volymer). Utdata blir solider, sektioner, profil och rapport.

  Volymbalans

  Den här funktionen används för att höjdsätta en teoretisk yta mot en markmodell genom att hitta en jämvikt mellan schakt- och fyllvolymerna. Funktionen hjälper dig att spara tid och material.

  Sektioner

  Med utgångspunkt i två terrängmodeller ger denna beräkning sektioner mellan terrängmodellerna samt volymen mellan dessa två.

  Med modulen Punktmoln som tillägg kan punktmoln även användas i sektionsberäkning och vid beräkning av två terrängmodeller mot varandra.

  Läs mer

  Topocad Volym Modell Broschyr