• Projektering

  Topocad är ett komplett 3D CAD-system med bra funktioner för att projektera schaktgropar, vägar och VA-diken.

  Tre olika moduler finns för att arbeta med projektering i Topocad:

  • Geometri – geometrier för längsgående linjer
  • Volym modell – volymberäkning modeller för beräkning av schakter
  • Volym sektion – volymsektioner för all hantering av sektioner

  Anläggning, schakter

  Projektering av schaktgropar sker direkt i 3D CAD-läge där schaktgropen planeras och från detta skapas en teoretisk terrängmodell som sedan jämförs med markmodell. Det går även att beräkna schakten direkt från schaktgropens ytterkanter gentemot en inmätt mark- och/eller bergmodell. Resultatet redovisas som mängder och som en terrängmodell för utsättning eller maskinguidning.

  VA-diken och vägar

  Tack vare Topocads sektionshantering är det enkelt att projektera både enkla och avancerade långsträckta objekt. I sektionsmallen byggs funktioner in för att man ska förutse terrängmodeller och olika utseenden på normalsektionen längs med objektet. Det går dessutom utmärkt att arbeta med flera sektioner som går in i varandra. Topocads hantering av sektioner är mycket väl utbyggd och där hanteras alla typer av olika sektioner.

  Beräknade sektioner kan dessutom redigeras och all volymberäkning sker direkt, interaktivt.

  Resultatet i form av sektioner kan exporteras till olika maskinstyrningsformat men det går även snabbt att skapa terrängmodeller från sektioner för maskinguidning.

 • Läs mer