• Topocad versionsnyheter

  Nyheter i Topocad 23.1.2.706 (2023-07-20)

  Generellt

  • Rättning: Sortering på punkt-ID, färg och punktkod fungerade inte i rutnät.

  CAD

  • Stöd för användare och lösenord för WMTS.
  • Höjder interpoleras nu i kommandot för att lägga till punkter till linje.
  • Vid insättning av raster görs nu en omgenerering av ritningen om rastrets lagernivå ligger under något annat lager (för att den ska hamna underst).
  • Nytt snabbkommando för rektangel-kommandot: Shift + 4.
  • Rättning: Vid användning av WMS/WMTS i ritningsbladet hängde sig programmet (multitrådat).
  • Rättning: Om man hade en extern referens öppen även som en egen ritningen påverkades ritningen av ändringar i den externa referensen (t.ex. lagerfärg).
  • Rättning: Transformationsrapporten saknade stöd för unitär transformation.
  • Rättning: Kommandot för att skapa parallell linje fungerade inte om linjen var horisontell eller vertikal.
  • Rättning: Redigera som text göms nu inte automatiskt om man har sök och modifiera aktivt.
  • Rättning: Gräns för hörn användes inte kommandot för att skapa buffert.
  • Rättning: Visa/göm text fungerade inte (multitrådat).
  • Rättning: Lagernivån fungerade inte om man hade en WMS tänd (multitrådat).
  • Rättning: Vid användning av väldigt stora radier på små linjesegment kunde arean räknas felaktigt.
  • Rättning: Rasterbilder räknas nu som fyllda ytor vilket gör att de ritas under andra ej fyllda objekt om man använder ritningsinställningen ”Rita alltid fyllda ytor underst”.
  • Rättning: Att trycka på Enter i förklaringsredigeraren kunde leda till att komponenten blev blank.
  • Rättning: Areakomponenten i förklaringsredigeraren stödde inte AutoCAD-fyllnadstyper.
  • Rättning: Data överfördes inte alltid korrekt när beskrivning hämtades från attribut i förklaringsredigerarens koordinatlista.

  Import/export

  • Vid drag och släpp av filer från AutoCAD (*.dwg och *.dxf) samt MicroStation (*.dgn) visas nu importdialogen om man håller inne Ctrl.

  Leverans

  • Bättre hantering av rapport för adressområde om data saknas.
  • Adressområden, fastighetsbeteckningar och gårdsadressområden skrivs ut i klartext i synkronisera-kommandot.
  • Redigera-kommandot kräver att en byggnadsdel som kopplas till en byggnad måste vara ny eller en avregistrerad byggnadsdel.
  • Rapporter med automatisk ägare fungerar bättre.
  • Varning om man stänger redigera-kommandot utan att ange boarea för bostäder utöver flerfamiljehus.
  • Redigera-dialogen filtrerar nu olika typer av adressområden beroende på vilken typ man väljer.
  • Rättning: Fastigheter som består av flera polygoner markeras och följs korrekt i ärende-kommandot.
  • Rättning: Fastighetsbeteckning går att se, kopiera och uppdateras korrekt i redigera-kommandot.
  • Rättning: Sorterar nu adresser i fönstret fastighet.
  • Rättning: Ärende-flaggan byter nu färg vid nya ärenden.
  • Rättning: Kameraposition blir korrekt vid förflyttning i Ärende-dialogen.

  Detaljplan

  • Rättning: Gamla planer med administrativa gränser går nu att ladda upp.
  • Rättning: Dubblering av kommuner i listan för nedladdning korrigerad.

  Nyheter i Topocad 23.0.2.698 (2023-03-31)

  CAD

  • Förbättrad funktion i parallellkommandot när skarpa hörn skapas.
  • Rättning: Utskrift med bitmap inkluderade utskriftsmarkören.
  • Rättning: Roterade bilder exporterades felaktigt till Lager-PDF.
  • Rättning: Tomma texter kunde orsaka felaktig utritning av teckenförklaringen.
  • Rättning: Snap och selektering av terrängmodeller och raster fungerade inte i alla lägen.
  • Rättning: Skärmen uppdaterades inte efter att objekt avselekterats.
  • Rättning: Sektionsvyn inkluderade osynliga trianglar från terrängmodeller när tvärprofil infogades.

  DTM

  • Rättning: Höjder från DTM hade som tillval att skapa rapport trots att ingen rapportmall fanns.

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Bättre hantering av skarpa hörn i väglinjen när linjer skapas till ritning.
  • Rättning: Multi-volymberäkningen påminner användaren om att ange sökväg om profil eller beräknade sektioner ska skapas och projektmapp saknas.

  Punktmoln

  • Förbättrad minneshantering vid import och export av *.pxy och *.xyz.

  Leverans

  • Förbättrad sortering i synka-kommandot (fler byggnadsdelar kommer först).
  • Förbättrad lägenhetsimport, kan importera lägenheter direkt till nya entréer.
  • Förbättrad visning av ärenden med kommentarer.
  • Rättning: Testa anslutningar fungerar för direktåtkomsttjänsten för fastighet.

   

  Nyheter i Topocad 23.0.1.697 (2023-03-03)

  Generellt

  • Möjlighet att välja att inte använda sig av projektinställningar.
  • Möjlighet att förinställa attribut från lutningsriktning, lutning, mätdatum och antennhöjd (från mätdata).
  • Möjlighet att lägga till attributgrupper på koder.
  • Programmet försöker inte längre spara skrivskyddade systemfiler.
  • Förbättrad funktion för att välja projektkatalog.

  CAD

  • Ny funktion för att kunna se en sektionsvy av ritningen.
  • Ny funktion för att skära i objekt med en linje.
  • Möjlighet att öppna ritningsblad i eget fönster.
  • Möjlighet att ange en tolerans för kända punkter i kommandot för att interpolera lutningar på en linje.
  • Möjlighet att söka i alla listor (aktuellt lager, aktuell linjetyp, aktuell färg etc.) i ribbonmenyn.
  • Möjlighet att välja flera klippobjekt samt lager som ska klippas i funktionen för att klippa ut.
  • Möjlighet att bryta vald linje i kommandot bryt.
  • Förbättrad funktion för att filtrera objekt på färg.
  • Förbättrad funktion för att kunna kopiera höjder från attribut.
  • Förbättrad visning av valt objekt i kommandot för att redigera linje.
  • Förbättrad förklaringsredigerare.
  • Rättning: Skalberoende texter fungerade inte korrekt.
  • Rättning: Fyllnadsmönster kunde ritas ut felaktigt.
  • Rättning: Kommando för att skapa parallella linjer kopierade inte alltid attributen.
  • Rättning: Funktionen för att välja objekt med korsande linje fungerade inte.
  • Rättning: Externa referenser visades i fel färg vid val av färg 7 och svart/grå bakgrund användes.
  • Rättning: Snabbkommando för filter ”Lika” saknades.
  • Rättning: Vid skapande av polygon med makro hamnade polygonen i aktuellt lager.

  DTM

  • Ny funktion för att få ut ytterlinjer, mätta linjer och nivåkurvor till linjer i ritningen från en terrängmodell.
  • Snabbare snapp och selektering av terrängmodeller.

  Punktmoln

  • Stöd för import av e57-filer (*.e57).
   Rättning: Punktmoln ritades ut felaktigt i ritningsblad.

  Sektionsmall

  • Nya standardvärden för lutningar.

  ISM

  • Möjlighet att uppdatera relaterade lager (lager med samma datakälla) vid sparande.
  • Vid redigering av attribut på flera objekt visas attributvärden som skiljer sig åt som varierande.
  • Nytt kommando för att visa innehållet i ett lager för navigering (radinspektör).
  • Vid inläsning av ej valbara lager läses endast nödvändiga attribut in.
  • Rättning: Inga objekt hämtades vid öppnande av en process.

  Mätdata

  • Ny kontrollkod (Offset) för att kunna lägga till längd, offset i sida och offset i höjd på en mätning.
  • Stöd för Leicas offsetfunktion vid import av data från HexagonLandXML (*.xml).
  • Stöd för attribut från Trimble JobXML (*.jxl) som ligger på fälten Description1 samt Description2.
  • Stöd för mätdatum på mätdata, koordinater, GNSS-vektorer samt GNSS-koordinater.
  • Rättning: Vid import av HexagonLandXML (*.xml) följde inte ID och kod med på linjer.
  • Rättning: Kontrollpunkter kom med på rapporten för överskridelse av gränsvärde.
  • Rättning: Problem med blåskärm vid beräkning åtgärdat.

  Nätutjämning

  • Möjlighet att öppna grafiken i ett eget fönster.
  • Möjlighet att se grafiken i 3D.
  • Möjlighet att ange att instrument ska tas från station vid import av mätdata (*.sur).
  • Stöd för att få med detaljpunkter från avvägning vid import av mätdata (*.sur).
  • Rättning: Problem med blåskärm vid beräkning åtgärdat.

  Leverans

  • Uppdatering till ny version av direktåtkomsttjänster mot Lantmäteriet.
  • Förbättrad importfunktion av lägenheter i Entrékommandot. Adressen kan anges som entré vilket möjliggör import av flera entréers lägenheter på en gång.
  • Förbättrad synlighet av snabbkommandon i BAL. Kommandon med snabbkommandon har det utskrivet i beskrivningen av kommandot.
  • Förbättrad funktion i synkronisera-kommandot. Om man försöker synkronisera fler än 20 objekt kommer en varning först som ger användaren en chans att avbryta.
  • Rättning: Borttagning av byggnadsdelar går nu att göra utan att man behöver synkronisera ytterligare information.

  Detaljplan

  • Nya egenskaper som kvalitetsbeskrivning, diarienummer, beteckning, beslutstyp, genomförandetid samt datum för antagande och genomförande.
   Rättning: Planbestämmelser kunde hamna på varandra om man hade aktiverat skalberoende texter.

  Import/export

  • Förbättrad import av KML-filer (*.kml).

  Nyheter i Topocad 22.2.4.690 (2022-12-09)

  Generellt

  • Rättning: Uppdaterad funktionalitet rörande licensförfrågningar.

  CAD

  • Rättning: Fyllnadstyper från AutoCAD kunde ritas ut felaktigt.

   

  Nyheter i Topocad 22.2.3.689 (2022-11-10)

  Generellt

  • Rättning: Uppdaterad funktionalitet rörande licensförfrågningar.

  CAD

  • Rättning: Ritningar som sparades för Topocad 21 gick inte att öppna i Topocad 21.
  • Rättning: WMS-tjänster kunde ritas ut i fel ordning.
  • Rättning: Matematiska uttryck gick inte att använda för höjd i kommandot för att rita linje.

  Profilformulär

  • Rättning: Profilen var osynlig i nya profilformulär.

  Sektionsmall

  • Rättning: Teoretiska lagret var osynligt med svart bakgrund.

  Nyheter i Topocad 22.2.2.686 (2022-10-04)

  Generellt

  • Uppdaterad licenshantering.
  • Förbättrad sökfunktion i comboboxar.

  CAD

  • Rättning: Vyn zoomades i vissa fall felaktigt när man växlade mellan rader i tabeller.
  • Rättning: Stora Tiff-filer med svenska tecken i filnamnet kunde inte laddas in.
  • Rättning: Offsetkommandot kunde skapa dubbla punkter mellan linjesegment som var nästan parallella.

  Leverans

  • Förbättring: Visa och navigera till fastigheter i ärende fungerar bättre.
  • Rättning: Inställningen för ”nollställ datum när objekt ändras” nollställer endast vid förändring av BAL-attribut eller geometri.
  • Rättning: Bristfiltret hade slutat fungera.

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Bergarean blev dubbelt så stor om ingen enhetshöjd användes.

  Import/export

  • Rättning: Export till Adobe 3D PDF (*.pdf) fungerade inte.

  Mätdata

  • Förbättrad import från Topcon MaXML (*.mxl).
  • Förbättrad import från Trimble JobXML (*.jxl).

  Nyheter i Topocad 22.2.1.684 (2022-09-16)

  CAD

  • Rättning: Förbättrad funktion för att skapa parallella linjer.

  Mätdata

  • Rättning: Formatfil vid import från Leica 1200/VIVA till mätdata går ej längre att ange.
  • Rättning: Vid import från Leica 1200/VIVA direkt till ritning används nu PrintfPC istället för HeXMLPC.
  • Rättning: Beräkningsfunktion för att skapa horisontellt lutande rör lade inte soliden i det lager som koden angav.
  • Rättning: Kontrollkod för att skapa cirkel från 3 punkter satte ingen höjd på cirkeln istället för att ta höjden från första punkten.

  Nätutjämning

  • Rättning: Vid import av mätdata kunde mätserien bli fel.

  Import/export

  • Rättning: Vid import av terrängmodeller från LandXML (*.xml) kunde flera kopior av linjerna importeras.

  Nyheter i Topocad 22.2.0.683 (2022-09-02)

  Generellt

  • Rättning: Dokument med punkt i filnamnet (utöver punkt för filändelse) kunde få fel titel.

  CAD

  • Möjlighet att ändra kamerans rotationscentrum till den objektpunkt man högerklickar på för att börja rotera.
  • Möjlighet att ange lutning som deltahöjd i kommandot för att skapa parallell.
  • Möjlighet att byta namn på makromenyer.
  • Möjlighet att ha olika måttsättningsstilar i ritningen.
  • Kommandot för att skapa tvärsektioner i ritningen stöder nu punktmoln.
  • Rättning: Markören ritas ut likadant i OpenGL som i DirectX.
  • Rättning: Vyn zoomades i vissa fall ut när man växlade mellan rader i Redigera som text.
  • Rättning: Vid borttagning av alla externa referenser kraschade programmet.
  • Rättning: Linjetyper kunde sparas felaktigt i makron.

  DTM

  • Kommandot för att skapa DTM kan markera områden där den skapade modellens struktur är korrupt.
  • Kommandot för att slå ihop terrängmodeller i DTM-vyn har nu samma funktionalitet som motsvarande kommando i ritningsvyn.
  • Nytt alternativ för att skapa rapport i kommandot Höjder från DTM.
  • Skärminställningarna för DTM kan sparas som standardvärden för nya modeller.

  Detaljplan

  • Stöd för favoriter i planbestämmelsekatalogen.
  • Förbättring: fler attribut tillgängliga i detaljplan.
  • Hämtning av detaljplan görs nu mot v2 av tjänsterna.
  • Möjlighet att växla mellan verifikation och produktion.
  • Rättning: Korrigering av JSON-parsning för nedladdning.

  Leverans

  • Förbättring i synkronisera. Ersätt geometri för flera byggnader samtidigt hanterar endast byggnader som kan ersätta geometri.
  • Rättning: fel byggnad kunde väljas när man startar entrékommandot med en adress vald.
  • Rättning: fastighetstoolboxen kunde visa avregistrerade lägenheter även utan ”visa avregistrerade” förbockad.
  • Rättning: korrigerad rapport för fastighetstoolbox. Otillräcklig kolumnbredd för värde.
  • Rättning: ersätt geometri i synkronisera-kommandot har nu automatiskt rätt synkriktning.

  Beräknade sektioner

  • Standardvärden för sidolinjers höjder är nu relativa höjden på huvudprofilen.
  • Möjlighet att visa sidolinjer i beräknade sektioner.
  • Rättning: Förbättrad beräkning av areapolygoner.

  Profilformulär

  • Komponenten för tangentpunkter har bättre hantering av fall där fler komponenter har noder på samma sektion.

  Import/export

  • Export av DTM till LandXML (*.xml) sätter ytans namn till ”DTM” om namnet är blankt.
  • Flera förbättringar av import av DTM från LandXML (*.xml). Ytor kan importeras direkt till ritningen. Linjer missade i vissa fall sista punkten. Parcel-noder importeras. Ytor som saknar trianglar, men innehåller linjer, importeras.
  • Möjlighet att sätta attributvärden till diameter, höjd, och bredd på objekt som importeras från IFC (*.ifc).
  • Möjlighet att ange om ritningsblad ska exporteras till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Stöd för export av meshobjekt (DTM, raster och solider) till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Stöd för import av meshobjekt till raster från AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Stöd för transparens på objekt vid import/export frpn AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Stöd för import av geometrifiler (*.l3d) till geometrifiler (*.tgf).

  Mätdata

  • Stöd för Leica HeXMLPC

   

  Nyheter i Topocad 22.1.2.680 (2022-08-17)

  CAD

  • Rättning: Transformationer gjorda med Proj 9.0 (t.ex. WMS och WMTS) kunde bli fel då ingen hänsyn togs till att koordinatsystemaxlarna kunde byta ordning.
  • Rättning: Linjetyper ritades inte ut korrekt på polygoner om man ändrade ritningsskalan.

  Planmodul

  • Rättning: Planbestämmelsekatalog gick inte att ladda ner på grund av ändringar i Boverkets API för Planbestämmelsekatalogen.
  • Rättning: Korrigerad JSON-export för detaljplaner.

  Väglinje

  • Rättning: Programmet kraschade om väglinjen hade många noder.

  Profil

  • Rättning: Programmet kraschade om profilen hade många noder.

  ISM

  • Rättning: Kartor öppnade i svart och vit fick tillbaka färgen efter uppdatering av karta (kräver ISM Client 3.0.23.344).

  Import/export

  • Rättning: Vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) användes inte ritningens skalfaktor för linjetyper från AutoCAD (LT scale).

  Nyheter i Topocad 22.1.1.679 (2022-07-14)

  CAD

  • Rättning: Höjdoffset fungerade inte i komamndot för att skapa parallell linje.
  • Rättning: Transformationer av objekt som tillhörde mer än en grupp gjordes felaktigt.
  • Rättning: Vid borttagning av alla externa referenser kraschade programmet.

   

  Nyheter i Topocad 22.1.0.678 (2022-06-13)

  Generellt

  • Möjlighet att använda grå bakgrund i CAD-vyer.

  CAD

  • Nytt kommando för att zooma in på valda objekt.
  • Nytt kommando för att transformera koordinater i plan och höjd med Proj 9.0.
  • Förbättrad algoritm för att skapa parallella linjer med möjlighet till rundade kanter.
  • Möjlighet att slå ihop (union) den skapade bufferten med föregående buffert i parallellkommandot.
  • Möjlighet att i kommandot för att skapa polygon skapa individuella polygoner av varje objekt man klickar på istället för att skapa en sammansatt.
  • Möjlighet att skapa makro av rektangelkommandot.
  • Inställning i lagerhanteraren för att visa tomma lager sparas nu i ritningen.
  • Nya symboler som sätts in i ritning får samma transparens som lagret.
  • Möjlighet att sätta transparens på texter och förklaringar.
  • Möjlighet att sätta bakgrundsfärg på förklaringar.
  • Rättning: Vid kopiering av objekt med fyllnadsmönster från AutoCAD följde inte mönsterparametrarna skala, vinkel och dubbel med.
  • Rättning: Aktuell linjetjocklek sparades inte i ritningen.
  • Rättning: Kommando för att ta bort licens hade samma kommando-ID som lagerhanteraren vilket gjorde att fel kommando visades på den egna menyn.
  • Rättning: Ångra/Gör om fungerade inte i förklaringsredigeraren.
  • Rättning: Inläsning av tiff-filer (*.tif) ger inte längre något felmeddelande.
  • Rättning: Vid sparning av makro kunde man inte välja linjetjocklek enligt lager.
  • Rättning: Vid aktivt objektfokus kunde gömda objekt ritas ut felaktigt i OpenGL.

  DTM

  • Stöd för att använda rasterobjekt som terrängmodell i flera kommandon. Exempelvis kan en tiff-fil med höjddata sättas in i ritningen och användas i kommandona.

  Planmodul

  • Möjlighet att manuellt göra en uppdatering av numrering, linjetyper och fyllnadsstilar i ritningen.
  • Möjlighet att manuellt kontrollera felaktigheter i detaljplanen innan uppladdning borttagen.
  • Rättning: Fyllnadsmönster från AutoCAD syntes inte i förklaringen.
  • Möjlighet att ladda upp URL-resurser för detaljplaner.
  • Möjlighet att ladda upp detaljplaner till PlanDirekt.
  • Möjlighet att hämta syfte och motiv från PlanDirekt.
  • Förbättrad uppladdning till Lantmäteriet, bestämmelser behåller nu sin ordning vid nedladdning.

  Mätdata

  • Förbättrad import av GNSS-data från Leica HexagonXML (*.xml).
  • Förbättrad beräkningsfunktion för pålar.
  • Rättning: Atmosfärskorrektion ska inte ändras när man byter koordinatsystem.
  • Rättning: Vid användning av flera polygonpunktsfiler av samma typ funkade inte sökningen.

  Väglinje

  • Stöd för väglinjer i trimmakommandot.

  Sektionsmallar

  • Ny funktion för att återställa snabbmallar till standardvärden.

  Beräknade sektioner

  • Sidolinjers standardvärden för höjd- och sidoffset följer med från sektionsmallen till beräknade sektioner.
  • Felmeddelanden angående sidolinjer inkluderar sidolinjens namn.
  • Inställningarna för hur sektioner ska räknas om sparas.

  Punktmoln

  • Möjlighet att importera höjddata från tiff (*.tif) till punktmoln.

  Import/export

  • Uppdaterad export till LandXML (*.xml). Linjer från teoretiska lagret namnsätts. RRStringLineLayer läggs till på alla överbyggnadslager vid linjeexport. Ändrad formatering av RRStringLineLayer-noder.
  • Det är nu valbart om profil ska ska skapas vid export av linjer till LandXML (*.xml).
  • Senast använda exportformat vid export till LandXML (*.xml) sparas, och är förvalt vid nästa export.
  • Stöd för export av skevningsfiler till LandXML (*.xml).
  • Vid export av DTM till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) exporteras nu trianglarna med dess fyllnadsfärg om de är fyllda.

  Nätutjämning

  • Rättning: Vid import av avvägningsdata från mätdatadokument följde inte ursprung med.

  ISM

  • Möjlighet att redigera attribut på objekt i lager som inte ingår i kartan.
  • Rättning: Textstilar läste information från tematiseringar vilket resulterade i bl.a. fel storlek på texten.

   

  Nyheter i Topocad 22.0.1.674 (2022-04-10)

  Generellt

  • Ny licenshantering.
  • Möjlighet att importera/exportera nyckelring.
  • Möjlighet att högerklicka på en kommandoknapp för att lägga till den till den egna menyn.
  • Förbättrad visualisering av textstil i combo boxar.
  • Rättning: Aktuellt val slog inte alltid igenom vid användning av filter i combo box.

  Planmodul

  • Ny funktionalitet för att skapa detaljplaner. Aktuella planbestämmelser hämtas direkt från Boverket.
  • Nytt verktyg för att dra och släppa planbestämmelser direkt på objekt i ritningen.
  • Nytt verktyg för att se vilka planbestämmelser som används i ritningen.
  • Nya kommandon för att ladda upp/ner detaljplan till Lantmäteriet.
  • Ny komponent i förklaringen för att visualisera detaljplanens alla bestämmelser.

  CAD

  • Möjlighet skapa offset på linje med start- och slutpunkt.
  • Möjlighet skapa en buffert av den skapade offseten.
  • Möjlighet att låsa aktuell längd/vinkel i inmatningsfönstrena vid markören med tangenten ALT.
  • Möjlighet att frysa lager i externa referenser.
  • Möjlighet att ange transparens på lager.
  • Möjlighet att ange transparens på externa referenser.
  • Möjlighet att ange att lagret ska vara aktuellt när man skapar ett nytt.
  • Möjlighet att ange textstil på måttsättningsstil samt måttsättningsobjekt.
  • Möjlighet att ange offset i kommandot för att spåra linje.
  • Möjlighet att visualisera aktuell vinkel vid ritande av linje som en gradskiva.
  • Möjlighet att slå på filtret lika med snabbkommando CTRL + <.
  • Möjlighet att hämta beskrivning från attribut i koordinat- och arealistan i förklaringsredigeraren.
  • Möjlighet att sätta automatisk symbolfärg i förklaringsredigerarens symbollista.
  • Möjlighet att radera rad i förklaringsredigeraren genom att markera den i ritningen och trycka på delete.
  • Gjorda ändringar i förklaringsredigeraren visas i flera fall direkt i ritningen.
  • Ny kolumn för beskrivning i förklaringens arealista.
  • Möjlighet att välja källblad i förklaringsredigeraren. Källbladet är det blad som används för automatiskt val av symboler, linjetyper och liknande.
  • Möjlighet att välja upplösning vid utskrift utan GDI.
  • Rättning: Objekt som flyttades till ett släckt lager visades fortfarande.
  • Rättning: Klipp och klistra mellan ritningar hanterade inte AutoCAD-shapes i linjetyper.
  • Rättning: Justerat gränssnitt i förklaringsredigeraren för att få plats med text.
  • Rättning: Utskrift utan GDI kunde få försämrad kvalitet om inställningen för rasterkvalitet var låg.
  • Rättning: Vita fyllda måttsättningspilar skrevs inte ut om svart bakgrundsfärg användes och utskrift med GDI var aktiverat.
  • Rättning: Klipp och klistra fungerade inte med förklaringar.
  • Rättning: Förbättrad funktionalitet för ytkontroll.
  • Rättning: Linjebredden kunde i vissa fall bli fel vid utskrift med GDI.
  • Rättning: Lägg till nodpunkt kunde krascha under vissa omständigheter.
  • Rättning: Det gick inte att välja font i teckenförklaringens koordinatlista.
  • Ny funktion: Kopiera WKT-sträng. Gäller punkter, linjer och polygoner.

  Leverans

  • Rättning: En enligt Lantmäteriet godkänd version av Ärende.
  • Rättning: Gårdsadresser följer med i rapporter.
  • Rättning: Gårdsadresser syns med sitt namn i synkronisera-kommandot.
  • Rättning: hämta ägare automatiskt för adressrapporter går mot Lantmäteriets nya tjänst.
  • Möjlighet att köra ersätt geometri direkt i synkronisera-kommandot.
  • Möjlighet att se andra adresspunkter för det aktuella adressområdet i redigera-kommandot.
  • Förbättrad sortering i synkronisera-kommandot för att ändringar hamnar högst upp.
  • Förbättrad synlighet i synkronisera-kommandot då synkroniserade byggnader minimeras i trädet.
  • Förbättrat gränssnitt i inventeringskommandot.
  • Förbättring i uppdatera fastighetskoppling-kommandot. Nu blir uppdaterade objekt valda.

  Makro

  • Förbättrad hantering av makron med möjlighet att skapa makron från aktivt kommando.
  • Makron går nu att skapa från kommandona skapa begränsningspolygon, polygon, punkt, linje, text, offset, buffert, byggnadssymbol, solid samt flytta, ange attribut, svep (solid), fyll area, sätt in symbol och slå ihop ytor.
  • Rättning för makro fyllnadspolygon, attribut sparades inte.

  Mätdata

  • Förbättrat stöd för GNSS-mätningar med lutande stång (tilt) från Leica HexagonXML (*.xml) och Trimbles JOBFile (*.jxl)
  • Förbättrat stöd för att räkna kända stationer med flera bakåtobjekt, detta fungerar nu som default.
  • Rättning: rapport förbättrad för beräknade stationer med kända stationer med flera bakåtobjekt.

  Nätutjämning

  • Möjlighet att markera flera observationer i taget i grafiken.
  • Möjlighet att endast beräkna valda observationer.
  • Möjlighet att spara kända punkter.
  • Ny rapport för Test av längder med den äldre beräkningen av gränsvärdet som vi hade före version 21 (HMK1996).

  Import/export

  • Stöd för grupperade objekt vid import/export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Stöd för UCS vid import från AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Stöd för koordinatsystem vid import/export till MapInfo (*.mif, *.tab).
  • Möjlighet att importera höjddata från tif (*.tiff) till Punktmoln (*.tpc).
  • Rättning: Vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) blev filer märkta med studentvattenstämpel (bugg i Drawings SDK från ODA).
  • Rättning: Måttsättningar av typen markör exporterades med fel radavstånd till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Export av punktmoln till punktmoln (*.tpc) fungerade inte.

  ISM

  • Rättning: Skrivskyddet på lager lästes inte in korrekt från ISM.
  • Rättning: Tillagda lager som inte tillhör kartan ska inte gå att redigera utan ska endast användas för visning.

  Väglinje

  • Möjlighet att visa sektion, punktid, och radie på väglinjer.
  • Rättning: Markören lutade inte som profilen i kommandot för att följa en väglinje.

  Sektionsmall

  • Ny snabbmall för järnväg med ballastlager.
  • Ny funktionalitet i snabbmallen för ledningsgrav. Det går att lägga till en marginal mellan rör och yttre slänt.
  • Alla snabbmallar sparar senast använda parametrar, både lokalt i varje fil, och globalt för nya filer.
  • Sektionsobjekt med 2D-symboler kan användas för att klippa areor om symbolen innehåller en sluten kontur.
  • Rättning: Ett nytt lager skapat med funktionen Kopiera lager ritades inte ut direkt om standardfärgen användes.
  • Rättning: Teoretiska lagret syntes inte om det var markerat och om mallen var skapad med en annan bakgrundsfärg än den aktuella.

  Beräknade sektioner

  • Stöd för lutande sektioner. Det innebär att sektionsmallen lutas så att den är vinkelrät mot profilen i varje beräknad sektion.
  • Sektionsobjekt kommer med när sektionsritningar sätts in i ritning.
  • Valda kolumner i rapportinställningar valdes inte automatiskt i rapportvyn.
  • Rättning: Sidolinjer togs inte med vid leverans av beräknade sektioner.
  • Ny rapport med 1 värde per sektion (Volym/Area). Den nya rapporten är Standard, den tidigare kallas Avancerad.
  • Rättning: Åtgärdade kolumnrubrikerna i båda rapporterna, lade till beskrivning hur man läser rapport.
  • Rättning: Vissa kommandon kunde felaktigt skapa linjer med endast en punkt.

  DTM

  • Rättning: Kommandot Uppdatera dtm bryter inte längre linjer.

  Järnväg

  • Ny snabbmall för järnväg med ballastlager.
  • Rättning: Rapport Bax och lyft. Åtgärdade problemet med stjärnor i rapporten.
  • Ny rapport: Bax och Lyft. En rapport utan punktID.
  • Ny rapport: Väglinje, för läsning i fält.
  • Ny rapport: Väglinje, för Spårriktare.
  • Ny rapport: Profillinje, för läsning i fält.
  • Ny rapport: Profillinje, för Spårriktare.
  • Ny rapport: Koordinater, Sektion och Sida.

   

  Nyheter i Topocad 21.2.2.662 (2021-10-21)

  CAD

  • Rättning: Förklaringsredigeraren kunde i vissa fall missa linjetyper i funktionen för att lägg till alla synliga.

  Mätdata

  • Förbättrad import av data från Leica HexagonXML (*.xml).

  Profilformulär

  • Rättning: Komplexa linjetyper ritades inte ut.

  Leverans

  • Förbättrad visning av bristkoder. Det finns nu en beskrivning i brist-filtret.
  • Förbättrad visning i synka-kommandot. Adresser visas nu med sitt namn istället för endast nummer.
  • Rättning: avregistrerade lägenheter kom med i rapporten ”Beslut om lägenhetsnummer”.
  • Datum i rapporter skrivs ut med inledande nollor.

  Punktmoln

  • Klusterfilterfunktionen har snabbats upp.
  • Rättning: Punktmolnets 3d-vy tog inte hänsyn till inställningen för mushjulets zoomriktning.

  Nyheter i Topocad 21.2.1.661 (2021-10-13)

  Mätdata

  • Förbättrad import av data från Leica HexagonXML (*.xml).

  Nyheter i Topocad 21.2.0.660 (2021-10-11)

  Generellt

  • Möjlighet att ange att dolda kommandon/verktyg automatiskt ska visa sig en stund när man aktiverar dem.
  • Möjlighet att ange att programmet ska fråga om systemfiler ska sparas eller ej vid nedstängning.

  CAD

  • Möjlighet att hämta beskrivning från attribut i symbol- och linjetyplistan i förklaringsredigeraren.
  • Stora ECW-filer laddas dynamiskt efter zoomnivå.
  • Möjligt att snappa när kolumnbredderna ändras i förklaringsredigeraren.
  • Rättning: Vid val av egen fyllnadsfärg på fyllda ytor slog färgbytet inte igenom korrekt.
  • Rättning: Antalet decimaler för förinställda värden stämde inte överens med antalet decimaler inställda på attributet.
  • Rättning: Text kunde skrivas ut i felaktig tjocklek.
  • Rättning: Förklaringsredigeraren nollställde inte dialogen när en komponent raderades.
  • Rättning: Förklaringsredigeraren hanterade inte ändringar av storleken korrekt.
  • Rättning: Förklaringsredigeraren kunde i vissa fall rita ut ramen och rutnätet med fel färg och linjetyp.

  Import/export

  • Skevning läggs till vid export av beräknade sektioner till LandXML.
  • Uppdaterad export av RR Stringline Layer till LandXML.
  • Rättning: Vid import av ritning (*.topx) till ritning (*.topx) importerades inte grupperade objekt korrekt.
  • Rättning: Felaktig projektionsmetadata (*.prj) användes vid export till ESRI Shape (*.shp).
  • Rättning: Vid import av GeoJSON (*.geojson) togs ingen hänsyn till filens koordinatsystem utan det förutsattes att datat var i WGS 84.

  ISM

  • Möjlighet att ange att attribut ska gå att redigera utan att användaren behöver vara ansluten till databasen.
  • Möjlighet att textsätta nya objekt direkt utan att behöva lagra objektet innan.
  • Möjlighet att öppna en karta i svart och vitt (kräver ISM Client 3.0.23.149).
  • Stöd för att markera sökta objekt efter uppläsning av karta (kräver ISM Client 3.0.23.149).
  • Rättning: Transparens på ytor slog endast igenom om den var satt på ett visst tema.

  DTM

  • Rättning: Osynliga trianglar exporteras ej längre till LandXML (*.xml).

  Volym

  • Multiberäkningsfunktionen lägger till Areakomponent i profilformuläret om ett sådant skapas.
  • Ny formatering av texten med resultatet från Multiberäkningsfunktionen.
  • Rättning: Bergspräckningsfunktionen skapade en nivå för lite.

  Geometri

  • Rättning: Geometrifiler kunde ritas ut felaktigt om de hade en längdtabell.
  • Rättning: Väglinjer med endast en nod lästes in felaktigt.

  Profilformulär

  • Komponenten Korridor för väglinje i profil har fått ny funktionalitet.
  • Komponenten Fylld yta ritas nu ut i formuläret.
  • Möjlighet att dölja negativa areor i Areakomponenten.
  • Rättning: Komponenten Korridor för väglinje i plan fungerade inte om startsektionen inte var noll.

  Sektionsmall

  • Rättning: Om en punkt bredvid en skärning raderades kunde datan bli korrupt.
  • Rättning: Verktygsboxarna för att testa mall och sektionsobjekt visades ibland när de inte skulle.

  Punktmoln

  • Ny funktion för att filtrera brus med hjälp av klusteranalys.

  Leverans

  • Ny funktionalitet: ärendetjänsten (fastighetsbrister) har lagts till i BAL.

  Mätdata

  • Förbättrad import av data från Leica HexagonXML (*.xml).

  Rapporter

  • Rättning: Endast en sida skrevs ut i bax och lyftrapport ifrån mätdatadokument.
  • Möjlighet att kopiera, klippa ut och klistra in kontrollkoder i rutnätet.

  Nyheter i Topocad 21.1.1 (2021-06-17)

  Generellt

  • Möjlighet att ange att programmet ska fråga användaren om systemfilerna ska sparas när man stänger ner.

  CAD

  • Rättning: Förklaringskommandot fungerade inte.
  • Rättning: Kommandot för att förlänga en linje kunde i vissa fall förlänga linjen åt fel håll.
  • Rättning: Avstängning av rutnätat gjorde att ritningen inte ritades ut korrekt.

  Leverans

  • Rättning: Man kan nu koppla ihop en adress med en byggnad vars koppling tidigare var avregistrerad.

  Nyheter i Topocad 21.1.0 (2021-06-11)

  Generellt

  • Möjlighet att packa upp en leverans (*.zip).

  CAD

  • Möjlighet att låta dockade kommandon/verktyg automatiskt gömma sig i dockad kant när man inte använder dem.
  • Möjlighet att spara vilka verktyg som alltid ska startas när man öppnar en ritning.
  • Möjlighet att redigera text (textobjekt eller textattribut) i ett eget fönster i egenskapsdialogen.
  • Förbättrad funktion för att skapa byggnadssymboler.
  • Möjlighet att hitta självkorsande linjer i kommandot för kontrollera objekt.
  • Möjlighet att själv ange vilka skalor som ska vara standard vid insättning av ritningsblad.
  • Möjlighet att byta objektordning i vyn för att redigera symboler.
  • Möjlighet att visa ram runt förklaringen.
  • Förklaringskommandot visar en blank komponent när ingen komponent har skapats.
  • Uppdaterad utritning av linjetyper i förklaringen som förhindrar tjocka linjetyper från att ritas utanför rutan.
  • Möjlighet att hämta areanamnet från attribut i arealistan i förklaringsredigeraren.
  • Möjlighet att skippa vissa symboler och linjetyper när automatisk selektering används i förklaringen.
  • Endast linjer kontrolleras vid automatisk selektering av linjetyper i förklaringen. Tidigare kunda alla typer av objekt generera en rad i linjetypslistan vid automatisk selektering.
  • Rättning: Heldragen linje ska ha ”Enligt linjetyp” som standardfärg i förklaringen.
  • Rättning: Standardvärdet för rubrikhöjden i förklaringens koordinatlista lästes inte in.
  • Rättning: Manuellt valda linjetyper med färgen satt till ”Enligt linjetyp” ritades ut med fel färg.
  • Rättning: Spara symbol till det globala biblioteket fungerade inte från vyn för att redigera symboler.

  Mätdata

  • Rättning: Vid import från Topcons (*.mxl) lästes vertikalvinklar in felaktigt från version 1.3 av MAXML.
  • Rättning: Vid import från Topcons (*.mxl) lästes inte prismahöjder in för alla mätningar.

  ISM

  • Objekt som ligger i ritningen INNAN man läser in en karta blir nu taggade som nya databasobjekt vid inläsning av karta, om de ligger på ett databaslager.
  • Rättning: Grupperade texter orsakade programkrasch vid uppdatering av karta.

  Leverans

  • Rättning: Lägenhetsimport från Excel är återställd.
  • Rättning: Gårdsadressområden skrivs numera ut korrekt.
  • Förbättrad funktion i Entrékommandot för att lägga till flera adresser.
  • Förbättrad funktion i Entrékommandot för att redigera lägenheter.
  • Förbättrad funktion i Redigerakommandot för att räkna upp husnummer vid fastighetsbyte.
  • Förbättrad funktion i Redigerakommandot, långa beteckningar syns i tooltip.
  • Förbättrad funktion i Fastighetstoolbox, även okopplade adresser listas.
  • Förbättrad funktion i Inventeringskommandot, man ser nu alltid nya, ändrade och borttagna objekt på ett tydligare sätt.
  • Snabbkommando för att komma åt Synka-, Redigera- och Entrékommandot (ALT + SHIFT + S, ALT + SHIFT + R och ALT + SHIFT + E).

  Import/Export

  • Möjlighet att välja vilka lager objekten ska hamna i vid IFC-import (*.ifc) om alternativet att skapa triangelmeshar har valts.
  • Möjlighet att importera centrum- och sidolinjer vid IFC-import (*.ifc) om alternativet att skapa triangelmeshar har valts.
  • Stöd för fler klasser vid IFC-import (*.ifc) om alternativet att skapa triangelmeshar har valts.
  • Uppdaterad export av koordinatsystem till LandXML för att stöda Spårgeometrier Järnväg TDOK 2019:0211 (*.xml).

  Nyheter i Topocad 21.0.2 (2021-03-25)

  CAD

  • Rättning: Spara som version 20.0 sparade ändå filen i version 21.0.

  Mätdata

  • Rättning: Förbättrad import av data från Topcon (*.mxl).
  • Rättning: Vid reducering av mätdata kunde mätningarna hamna i fel ordning.

  Nätutjämning

  • Rättning: Antal helsatser gick inte att manuellt sätta till 0.
  • Rättning: Uppdaterad beräkning av antal helsatser vid medelvärdesbildning vid kontroll av flermätta höjder/längder.

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Programmet kunde krascha vid växling mellan sektioner om en av sektionerna saknade profilhöjd.

  Import/export

  • Rättning: Vid import från MapInfo (*.mif) kunde attributvärden som innehöll citattecken bli felaktiga.
  • Rättning: Vid import från Shape (*.shp) tolkades grupperade linjer felaktigt.
  • Filtreringsfunktionen för Las-importen stödjer nu Las 1.4.

   

  Nyheter i Topocad 21.0.1 (2021-03-02)

  Generellt

  • Stöd för att markera och skriva ut flera rapporter samtidigt.

  CAD

  • Ny funktionalitet för textstilar som kan anges på textobjekt (teckensnitt, färg, justering, bakgrund, zoom-intervall mm).
  • Ny måttsättningstyp för att måttsätta lutningar.
  • Möjlighet att rita linjesegment med lutning istället för höjd.
  • Möjlighet att transformera solider.
  • Uppdaterat förklaringkommando.

  Import/Export

  • Ny valmöjlighet att göra en enklare men snabbare IFC-import (*.ifc).

  Leverans

  • Rättning: Adressplatser som avviker från standarden kan nu synkroniseras som vanligt.
  • Rättning: Man kan nu ta bort populärnamn och anläggningar från adressplatser.

  DTM

  • Stöd för transparens på terrängmodeller.

  Punktmoln

  • Stöd för externa referenser i punktmolnsvyn.
  • Stöd för transparens på punktmoln.
  • Stöd för import av LAS/LAZ 1.4.

  Nätutjämning

  • Uppdaterade rubriker och rapporter så att GUM-terminologi används i hela programmet och följer HMK Geodesi Stommätning 2020.
  • Felgränser (och formler för dessa) uppdaterade så att de följer de nya reglerna i HMK2020.
  • Mer detaljerade rapporter, med bl a koordinatsystem och intervall för individuella k-tal.
  • Stöd för externa referenser (ritningar och bilder) som bakgrund till nätet i den grafiska vyn.
  • Stöd för att växla mellan grafik och tabelldata (mätningar och punkter) genom att dubbelklicka på punkter i grafiken.
  • Stöd för att växla mellan grafik och tabellflikar genom att dubbelklicka på observationer i grafiken.
  • Punkter och observationer markeras nu när man flyttar musen över dem.
  • Avaktiverade mätningar finns kvar som observationssymboler men ändrar färg till ljusgrått så man kan klicka på dem för redigering.
  • Om man dubbelklickar på en rad i tabellen med mätningsresultat så hamnar man på mätningens rad i observationsfliken.
  • Varje ny stationspunkt visas med fetstil för att göra riktningsserierna mer lättöverskådliga.
  • Ny kolumn med antalet helsatser för mätningar (importeras från mätdatafilen). Detta möjliggör att standardosäkerheten (medelfelet) för mätningar automatiskt beräknas rätt oavsett antal helsatser.
  • Längder och höjdskillnader som medeltalsbildas i nätutjämningen får nu uppdaterade standardosäkerheter (medelfel).
  • Möjlighet att spara beräknade koordinater direkt i valfri fil (tidigare bara i projektets PP-fil).
  • Metoden Okänt koordinatsystem ger nu möjlighet att bedöma om en skalskillnad är statistiskt säkerställd och med hög säkerhet beräkna en eventuell skalfaktor.
  • Fri utjämning finns nu i två varianter: ”Verkliga längder”, som använder längdernas verkliga storlek och ger ett spänningsfritt nät utan skalskillnad mot verkligheten. ”Projicerade längder” ger istället ett spänningsfritt nät i den valda kartprojektionens skala.
  • Fri utjämning har gjorts mer flexibel så att den t ex kan beräkna ett nät helt utan kända punkter som indata.
  • Standardiserade förbättringar (sigmanivåer) kan nu beräknas på fyra sätt:
   – Jämfört med mätningens förväntade osäkerhet respektive förbättringens beräknade osäkerhet.
   – Pope´s test anpassat för HMKs trenivåsprincip, som är effektivt för felsökning om man har ett mycket bättre eller sämre nät än förväntat.
   – Egen angiven testnivå, där vikter räknas ut ”som vanligt” ur instrumentens specifikationer men där testnivån styr de standardiserade förbättringarna.
  • Felgränser visas nu för alla mätningstyper om man gör en slingkontroll i grafiken.
  • Test av kända punkter har utvecklats för att följa metodbeskrivningar och krav i nya HMK2020, och har bl.a. med värden för att bedöma om en skalskillnad är signifikant utan att behöva använda externa transformationsfunktioner.
  • Standardiserad förbättring ( Sigma) och Individuellt k-tal (Relativ redundans) Rödmarkeras i resultatfliken om de är utanför toleransen.

  Mätdata

  • Utvecklad satsreducering som sorterar riktningsserier där mätningarna är i olika ordning och dessutom visar antal helsatser per riktning i den reducerade filen.
  • Uppdaterad satsreduceringsrapport, som bl a visar differens mellan cirkellägen och antal helsatser.
  • Flexibelt val av bakobjekt för beräkning av viktat medelvärde för orienteringsriktningen för detaljmätningar vid fri station.

  ESPA

  • Möjlighet att välja att ritningen inte ska följa rörseler i ESPA City.

  ISM

  • Process-ID läggs nu automatiskt på i ritningens titel när man öppnar en ny karta.
  • Rättning: SQL-satser på lager användes inte vid trådad hämtning.

  Nyheter i Topocad 20.2.4 (2020-12-04)

  Generellt

  • Rättning: Definitionen av linjetyper och symboler uppdaterades inte vid import av systemfiler under systeminställningar.
  • Rättning: Prefix i måttsättningen lästes in felaktigt.

  Import/Export

  • Rättning: Vid export av symboler till AutoCAD (*.dwg, *.dxf) följde inte fyllnadsmönstret med om man i ritningen hade valt att alltid rita ytor underst.

  DTM

  • Ihopslagning av terrängmodeller skapar bättre modeller.

  Volym

  • Rättning: Multiberäkningskommandot hade problem att beräkna volymer med enhetshöjd.

  ISM

  • Rättning: Grupperade objekt uppdaterades inte korrekt.
  • Rättning: Cirklar gick inte att spara till ISM.

  Nyheter i Topocad 20.2.3 (2020-11-02)

  Generellt

  • Rättning: En del språkfiler var fortfarande felaktigt översatta.
  • Rättning: Förbättrad funktion för generell import.

  CAD

  • Ny jämförelsemetod för teoretisk topp i pålprotokollet.
  • Rättning: Fyllnadsmöster ritades inte alltid ut korrekt (påverkade även klipp-funktionen).
  • Rättning: Förbättrad hantering av raster (*.tif).
  • Rättning: Pålprotokollet skrev ut dH i ritningen med fel tecken.
  • Rättning: Vissa jämförelsemetoder i pålprotokollet kunde inte rita ut dH i ritningen.

  Nyheter i Topocad 20.2.2 (2020-10-08)

  Generellt

  • Rättning: Språkfiler (ej svenska) hade blivit felaktigt översatta.
  • Rättning: Kodlista med filändelse *.tctx sparades inte korrekt.

  Nyheter i Topocad 20.2.1 (2020-09-28)

  CAD

  • Rättning: Klipp ut-kommandot fungerade inte på polygoner med prickar som fyllnadstyp.

  DTM

  • Rättning: Höjdskillnadskommandot fungerade inte korrekt om DTM 1 låg ovanför DTM 2.

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Topocad kunde krascha när man växlade mellan sektioner.
  • Rättning: Sidlinjer kunde få felaktig placering när sektioner skapades med toleranser.

  Import/Export

  • Rättning: Importfunktionen av data från LandXML (*.xml) fungerade inte.
  • Rättning: Import av KML-filer (*.kml) fungerade inte om XML:en innehöll radbrytningar.

  Leverans

  • Rättning: Funktionen för att uppdatera fastighetskoppling fungerade inte i vissa fall.

  ISM

  • Rättning: Problem med att öppna historiklager åtgärdat.

  Nyheter i Topocad 20.2.0 (2020-09-07)

  Generellt

  • Förbättrad prestanda vid inläsning av stora XML-filer (t.ex. LandXML)
  • Rättning: Sökfunktionen i comboboxar hade slutat fungera.
  • Rättning: Felmeddelande visas nu om XML-filer inte går att spara.

  CAD

  • Ny funktioner för att skapa/redigera symboldefinitioner i en egen CAD-vy.
  • Ny funktion för att visa ett rutnät i ritningen (F7) som också går att snappa mot.
  • Ny funktion för att stänga av utritning av texter.
  • Ny systeminställning för att visa tomma symboler som tomma istället för som punkter.
  • Funktionen för att interpolera höjder i en linje kan nu interpolera mha kända punkter i linjen.
  • Snappalternativ är nu tillgängliga även fast man inte har ett kommando igång.
  • Standard som visningsalternativ på solider är nu platta ytor istället för trådmodell.
  • Rättning: Förbättrad sparning av inmatade värden i egenskapsdialogen.

  DTM

  • Möjlighet att extrapolera slänter i kommandot Lägg till slänt.

  Volym

  • Justerad bredd på listan med valda modeller i multiberäkningskommandot.
  • Förhandsvisning av slänter i massbalanseringskommandot och släntvolymkommandot.

  Profil

  • Möjlighet att skapa geometrifil i kommandot för att spara väglinje.

  Sektionsmallar

  • Ny snabbmall för VA-schakt med kringfyll och ledningsbädd.

  Beräknade sektioner

  • Ny funktion för att låta vyn följa profilhöjden när man växlar mellan sektioner.
  • När nya sektioner skapas kommer slutsektionen med oavsett vilket intervall som används.
  • Rättning: Area ritades inte om efter att ha redigerats.
  • Rättning: Tog bort felaktigt felmeddelande när sektioner skulle skapas.
  • Rättning: Beräkning av nya sektioner kunde krascha programmet om sidolinjerna inte var angivna.

  Mätdata

  • Instrumentparametrar i inställningarna visas nu i millimeter och milligon.

  Leverans

  • Rättning: Boarea kan nu vara tom för bostäder.
  • Rättning: Byt fastighetskoppling väljer rätt fastighet även när byggnadens hörn ligger utanför.

  WMS

  • Rättning: https kan användas med andra portar än 443.

  Nyheter i Topocad 20.1.1 (2020-06-16)

  CAD

  • Rättning: Transformationskommandot kunde ge upphov till programkrasch.
  • Rättning: Snapp närmast kunde ge upphov till programkrasch.
  • Rättning: Solidrapporten kan nu visa massa även för DTM med volym och material.

  ISM

  • Rättning: WFS-lager med multigeometrier funkade inte.

  Punktmoln

  • Förbättrad beräkning av slänter i släntkommandot och massbalanseringskommandot när punktmoln används som terrängmodell.
  • Kommandot för att skapa DTM är nu snabbare på att fylla luckor.

  Import/export

  • Rättning: SS_637040_2016-importen kunde inte läsa datum som innehöll tidszon.

  Nyheter i Topocad 20.1.0 (2020-06-04)

  Generellt

  • Möjlighet att importera systemfiler (linjetyper, symboler, koder och attribut).
  • Ny funktion för att kunna kopiera data från en kolumn till en annan i rutnät.
  • Förbättrad funktion för att läsa in mönsterfiler (*.pat) från AutoCAD.

  CAD

  • Ny modul för att köra workbench-filer med FME.
  • Ny funktion för att hämta WMS/WMTS/WFS-tjänster från olika dataportaler för öppna data.
  • Nytt kommando för att skapa en buffert runt valda objekt.
  • Nytt kommando för att interpolera höjder på en linje efter kända punkter så att varje linjesegment får samma lutning.
  • Ny funktion för att se vilka punkter som skapar störst fel i transformationskommandot (Helmert och Affin).
  • Kommando för att redigera objektattribut (ISM/FDO) finns nu även under högerklicksmenyn.
  • Välj med polygon/linje kan nu göras med vald polygon/linje.
  • Möjlighet att använda reguljära uttryck i funktionen för att söka objekt.
  • Möjlighet att få med vikt i volymrapport.
  • Förbättrad funktion för snapp närmast.
  • Rättning: Förbättrad funktion i kommandona parallell och anslut i 3D-läge.
  • Förbättrad funktion för att läsa in stora raster.
  • Rättning: Trimfunktionen satte felaktiga höjder på slutna linjer.

  Mätdata

  • Ny kontrollkod för att lägga till ett värde på mätt höjd.
  • Rättning: Import från SBG polära mätningsfiler (*.plm) skapade dubbla stationer.
  • Rättning: Anteckning följde inte med vid import av GNSS-data från Trimble DC (*.dc).

  Profil

  • Balanseringsverktyget kan nu lägga till ett offset på aktuell profil.

  Terrängmodell

  • Kommandot för att lägga till slänt på terrängmodell har ett nytt val för hur konvexa hörn ska hanteras.
  • Mer robust beräkning av volymer och slänter.
  • Stöd för punktmoln i släntkommandot.

  Volym

  • Stöd för punktmoln i massbalanseringskommandot.
  • Slänter med konvexa hörn kan hanteras på olika sätt i massbalanseringskommandot.
  • Rättning: Multiberäkning kunde krascha programmet om felaktig katalog hade valts.

  Sektionsmallar

  • Rättning: Snabbmallen för VA skapade ej fyllnadsterass.

  Beräknade sektioner

  • Utritning av areorna för Fyll, Jord, och Berg. Motsvarande volymer kommer även med vid import av tcs (*.tcs) till ritning.
  • Det går nu att välja att jord och bergmodellen ska vara en sammanslagning av flera terrängmodeller och punktmoln.

  Punktmoln

  • Stöd för import och export av komprimerade las-filer (*.laz).
  • Snabbare respons vid kamerarörelser.

  Import/export

  • Nytt val för mindre strikt tolkning av områden i SS_637040_2016 (*.xml).

  ISM

  • Ny funktion för att lägga till WFS-lager.
  • Rättning: Förbättrad funktion för att spara urval.

  Leverans

  • Rättning: Direktåtkomsttjänster fungerar nu i produktion. Fungerade endast i verifikation.

  Nyheter i Topocad 20.0.2.626 (2020-03-12)

  CAD

  • Möjlighet att i objektegenskapsdialogen välja att det endast ska gå att välja ett objekt i taget.
  • Förbättrad utritning av WMS/WMTS.
  • Rättning: Vid låsning av en specifik snapp gick det ändå att snappa mot aktuellt plan.
  • Rättning: Storleken på egenskapsdialogen ändrades felaktigt vid dockning.
  • Rättning: Linjebredder över 6 mm visades felaktigt vid markering av objekt.

  Mätdata

  • Rättning: Vid export till Leica VIVA skapades inga filer.

  ISM

  • Förbättrad hantering av den geometriska begränsningen vid uppdatering av lager.

  Nyheter i Topocad 20.0.1 (2020-02-13)

  ISM

  • Rättning: Problem med att spara mot ISM i vissa miljöer åtgärdat.

  Nyheter i Topocad 20.0.0 (2020-02-11)

  Generellt

  • Möjlighet att byta rapportlogga under system/projektinställningar.
  • Ny funktion för att kunna byta data mellan två kolumner i rutnät.
  • Möjlighet att gradvis vrida och flytta kameran vid växling mellan vyer.
  • Uppdaterade samband till Gtrans med stöd för SWEN17_RH2000 samt SWEN17_RH70.
  • Flertalet nya ikoner.
  • Nytt typsnitt: Topocad ISO S.

  CAD

  • Egenskapsfönstret är nu en verktygsbox som kan ligga öppen i ritningen medan andra kommandon körs.
  • Ny funktion för att skapa ett plan från ett objekt och sedan zooma till detta plan.
  • Nya inmatningsfönster vid markören för längd och vinkel när man t.ex. ritar en linje.
  • Ny funktion som visar en förhandsvisning av var inknappade koordinater kommer ritas ut, i kommandot för att rita linje.
  • Ny funktion för att byta geometri på ett objekt.
  • Ny funktion för att visualisera avrinningsområden på en terrängmodell.
  • Ny funktion för att spåra en linje.
  • Ny typ av norrpil och skalstock i ritningsbladet för förrättningskartor.
  • Nytt kortkommando för att visa externa referenser (Ctrl+Shift+X).
  • Möjlighet att ange att en text ska vara kursiv, understruken, genomstruken eller fet via dess egenskaper.
  • Möjlighet att rotera egenskapstexter enligt objektet.
  • Möjlighet att explodera objekt till punkter.
  • Möjlighet att ange om attribut ska kopieras eller inte vid parallellförflyttning av linjer.
  • Möjlighet att ange skala på norrpil och skalstock i ritningsblad.
  • Möjlighet att hämta bäring från linje vid insättning av symbol.
  • Möjlighet att ändra textplacering på texterna i koordinatkryss i ritningsbladet.
  • Möjlighet att dynamiskt uppdaterar komponenter i förklaringen.
  • Möjlighet att koppla ett ritningsblads förklaringar till ett annat blads vyer.
  • Rättning: Texter ska alltid ritas ut överst.
  • Rättning: WMS/WMTS URL:er med portnummer tolkades inte korrekt.
  • Rättning: Förlängkommandot fungerade inte alltid i 3D-vy.
  • Rättning: Texter blev i vissa fall för tjocka vid utskrift av förklaring.
  • Rättning: Area på cirkelbågar kunde beräknas felaktigt.

  Profilformulär

  • Nytt verktyg för massbalansering.

  Terrängmodell

  • Möjlighet att ange material på terrängmodeller i terrängmodellsdokumentet samt i ritningen.
  • Möjlighet att ange färgläge på terrängmodell (standard, termiska färger eller färger enligt lutning).

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Areaor kunde inte beräknas i terrängsektioner om inte klippning vänster och höger hade några värden.

  Volym

  • Ändrad layout i Multivolymberäkningskommandot, och nytt val att dela upp volymerna efter enhetshöjd. Möjlighet att förhandsgranska volymer.

  Punktmoln

  • Nya val i grafikinställningarna. Min- och maxhöjd kan ställas in för färgskalan, och det går att välja att endast visa ett begränsat antal punkter.
  • Snabbare import av filer till punktmoln.
  • Snabbare utritning i 2D-läge.
  • Snabbare hantering av punktmoln.
  • Nytt verktyg för selektering.

  Import/export

  • Möjlighet att komprimera exporterade filer (*.zip) efter avslutad export.
  • Stöd för import av formatet SS_637040_2016 (*.xml).
  • Rättning: Skalan på symboler kunde bli felaktig vid import från AutoCAD (*.dwg, *.dxf).
  • Rättning: Vid export till ritning (*.topx) gick det inte att byta lager på objekt enligt lageröversättningen.

  Planmodul

  • Rättning: Geometrier lästes in felaktigt vid SS_637040_2016-import.

  ISM

  • Stöd för WFS.
  • Stöd för bakgrund på texter.
  • Förbättrad inläsning av data.
  • Rättning: x och y hade blivid skiftade på egenskapspositioner.

  Leverans

  • Förbättrat entrékommandot med automatiskt val för entrétyp.
  • Möjlighet att klippa ut och avregistrera flera lägenheter i entrékommandot.
  • Möjlighet att enkelt avregistrera flera entréer i entrékommandot.
  • Förbättrat redigerakommandot som nu visar detaljerad ändamålsinformation.
  • Ändrad layout i Leveransmodulen.
  • Automatisk ägare till adressrapporter.

   

  Nyheter i Topocad 19.2.1 (2019-10-22)

  CAD

  • 3D-area har lagts till som egenskap för linjer och polygoner.
  • Utskrift med GDI är nu ändrat till standard.
  • Nytt snabbkommando för externa referenser (Ctrl + Shift + X).
  • Rättning: Förbättrad funktion i kommandot för att uppdatera linje.
  • Rättning: Förbättrad funktion för att ladda ner WMS/WMTS-bilder.
  • Rättning: Areor i legenden hade endast stöd för helt resp. ej fyllda ytor.
  • Rättning: Vid insättning av ritningsblad visades legendmallar med topx-filändelsen dubbelt.

  DTM

  • Rättning: Höjder från DTM fungerade inte med punkter som saknade höjd.

  Volym

  • Rättning: Massbalanseringskommandot fungerade inte om teoretiska modellen inte hade någon skärning med terrängmodellen.

  Punktmoln

  • Mindre flimmer när mushjulet används.
  • Rättning: Välja punkter med sfär fungerade inte i vissa fall.

  ISM

  • Rättning: Sparafunktionen kunde ta bort osparade objekt om den misslyckades.
  • Rättning: Null-värden sparades inte mot databasen.
  • Rättning: Anslutning till PostgreSQL var endast möjlig via standardport.
  • Rättning: Linjer som var slutna och endast bestod av två punkter sparades felaktigt (3 punkter).

  Leverans

  • Rättning: TopoDirekt-attribut ändrat från bal_undantagen_fran_adressattning till bal_undantagenadressattning
  • Rättning: Standardvärden för objektstatus och adressplatstyp vid skapande av ny adress ändrade till gällande resp. gatuadressplats.

  Import/export

  • Rättning: Vid import/export till MapInfo (*.mid/*.tab) blev färgerna fel.
  • Rättning: Vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) behölls cirkelbågar med två punkter även om höjderna var olika och inställningen för att ta bort cirkelbågar var ibockad.
  • Rättning: Vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) skapades två symboler om symbolen hade både punkt- och objektattribut.
  • Rättning: Import från KML (*.kml) fungerade inte.

  Nätutjämning

  • Rättning: Simuleringsmärkningen i dokumenttiteln saknades.
  • Rättning: Vid val att använda centreringsfel för nypunkter triggades inte omräkning av nätet korrekt.

  Planmodul

  • Förbättrad import av SS_637040_2016.

  Nyheter i Topocad 19.2.0 (2019-09-09)

  Generellt

  • Ny modul för koppling mot VA Open.
  • Ny funktion för att öppna alla dokument som var öppna vid den senaste sessionen.
  • Ny systemfil för terrängmodeller och punktmoln man använder ofta för att snabbare kunna välja dem.
  • Ny sökfunktion rullgardinsmenyer. Öppna en rullgardinsmeny och skriv sökterm.

  CAD

  • Ny funktion för att få höjder från aktuell terrängmodell/punktmoln vid t.ex. skapande av linjer/punkter.
  • Ny funktion för att ersätta delar av linjer/polygoner med en ny linje.
  • Skalan på ritningsbladet hämtas nu från ritningsskalan på mallen.
  • Nytt kortkommando för att aktivera skugglägen (ALT + §).
  • Möjlighet att snappa mot ytor i 3D med snapp närmast (fyllda linjer som ligger i ett plan, 3D-objekt och bilder).
  • Nya byggnadssymboler för kyrkor tillagda i kommandot för att skapa byggnadssymboler.
  • Möjlighet att ange punktkod som jämförelse för att välja lika.
  • Möjlighet att ange om utskrift ska ske med GDI eller inte i utskriftskommandot.
  • Möjlighet att i kommandot för att rita linje endast rita linjesegment.
  • Möjlighet att ange multipel i kommandon för att snapp linjer mot punkter, rita cirklar och skapa byggnadssymbol.
  • Rättning: Panorering med WMS i bakgrunden fungerade inte.
  • Rättning: Transparenta PNG-filer renderades inte korrekt i DirectX.
  • Rättning: Välj utanför polygon fungerade inte korrekt.
  • Rättning: Släntmarkeringskommandot fungerade ibland inte med slutna linjer.

  Profilformulär

  • Nytt kommando för att leverera profilformulär (*.tpf) med tillhörande filer.
  • Nytt kommando för slå samman två profiler.
  • I kommandot för att flytta profiler går det nu att välja att endast flytta ett urval av noderna. Deltavärdena kan anges genom att snappa mot nodpunkter.

  Beräknade sektioner

  • Nytt kommando för att leverera beräknade sektioner (*.tcs) med tillhörande filer.
  • Inställningarna för klippning vänster/höger kan tillämpas på area- och längdberäkningarna.

  DTM

  • Möjlighet att visa lutning som text i en terrängmodell.
  • Nytt kommando för att analysera lutningar i en terrängmodell.

  Volym

  • Möjlighet att ange önskat överskott eller underskott i massbalanseringskommandot.

  Punktmoln

  • Nytt kommando för att räkna träd i ett punktmoln.
  • Nya sätt att välja punkter.
  • Möjlighet att tillälligt gömma punkter i ett punktmoln. Gömda punkter används ej och uppdateras inte av kommandona.
  • Nya inställningar för punktstorlek och färgsättning av valda punkter i punktmolnsvyn.
  • Rättning: Utritningen uppdaterades inte automatiskt när grafikinställningarna hade ändrats.

  Leverans

  • Inställningarna från ritningen flyttade till systeminställningarna. Endast kommun går nu att ändra från ritningen.
  • Möjlighet att spara objekt till databasen direkt efter lyckad synkronisering.
  • Förbättrad funktion för att automatiskt sätta fastighetsnyckel på nya bostäder.
  • Ny funktion för olika typer av adressrapporter.
  • Ny knapp i fastighetskommandot för att skapa rapporter för hela fastigheten
  • Möjlighet att kunna filtrera objekt som inte är gällande i fastighetskommandot.
  • Åtgärdstyp sätts automatiskt i de flesta fall.

  Import/export

  • Möjlighet att välja att komplexa linjetyper inte ska exploderas vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Stöd för import/export av K-filer (*.k).
  • Stöd för objektattribut via generell import/export.

  Mätdata

  • Ny version av RoadRunnerAddOn för export till Leica 1200/VIVA.

  ISM

  • Rättning: Null-värden hanterades inte korrekt.

  Nyheter i Topocad 19.1.2.611 (2019-05-27)

  CAD

  • Kommandot för att skapa parallella linjer fungerade inte för objekt som saknade höjder.

  Leverans

  • Rättning: Synkdatum sattes inte korrekt om man angett att synkdatum ska nollställas vid ändring av objektet.
  • Rättning: Funktion för att hämta fastighetsnyckel från annat objekt fungerade endast på andra byggnader.
  • Rättning: Förbättrad funktion för att automatiskt hämta fastighetsnyckel från fastighet när man skapar en ny byggnad/adress.
  • Rättning: Stöd för UUID för lägenheter i Entré-kommandot.Stöd för import/export av markdetaljer från Svensk geoprocess.

  DTM

  • Rättning: Trianglar ritades ut även fast lagret var släckt.
  • Rättning: Funktionen för att hitta högsta eller lägsta punkter i en DTM kunde ibland missa att skapa vissa punkter.
  • Rättning: Funktionen för att hitta största eller minsta höjdskillnaderna mellan två terrängmodeller kunde ibland missa att skapa vissa punkter.

  Nyheter i Topocad 19.1.1.609 (2019-04-26)

  Import/export

  • Rättning: Vid import av filer från AutoCAD (*.dwg/*.dxf) blev standardfägen vit istället för svart/vit.

  TopoDirekt

  • Stöd för import/export av markdetaljer från Svensk geoprocess.

  Volym

  • Rättning: Kommandona Lägg till slänt och Massbalans skapade i vissa fall felaktiga slänter.

  Nyheter i Topocad 19.1.0.607 (2019-04-12)

  CAD

  • Stöd för PDF-filer (*.pdf) (infogas som raster eller extern referens).
  • Selekteringsinställningar har flyttats till en egen dialog.
  • Nytt kommando för att skapa byggnadssymboler (kors, mittlinje, diagonal linje, diagonal Z-linje).
  • Ny funktion för att välja ”lika” objekt via högerklicksmeny/Selekteringsfilter. Inställning för ”lika” finns under selekteringsinställningar.
  • Nytt kommando för att skapa lagerkollektion från valda objekt.
  • Nya funktioner för att lägga till/ta bort nodpunkt på vald linje/polygon via högerklicksmenyn.
  • Ny funktion för att bryta vald linje i en nodpunkt via högerklicksmenyn.
  • Ny snappfunktion för att snappa mot en cirkels kvadrantpunkter.
  • Möjlighet att ta bort cirkelbågar efter linjedelning i kommandot för att dela linje.
  • Rättning: Panorering tog bort aktuell selekteringspolygon.
  • Rättning: Objekt markerades inte korrekt om man förde musen över dem (endast OpenGL).
  • Rättning: Stora PNG-filer lästes inte in korrekt.
  • Rättning: Punkter ritades inte ut korrekt i ritningsbladet.
  • Rättning: Filtrering på 3D-typ fungerade inte korrekt.

  Terrängmodell

  • Ny funktion för att hitta de högsta eller lägsta punkterna i en terrängmodell.
  • Ny funktion för att hitta de största eller minsta höjdskillnaderna mellan två terrängmodeller.

  Volym

  • Ny funktion för massbalansering.

  Import/export

  • Stöd för attribut vid import/export till KML (*.kml).
  • Stöd för export av SHX-filer (*.shx) som används vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Vid export till lager-PDF (*.pdf) skapades en fil för varje lager.
  • Rättning: Stöd för import/export av data till IFC4 saknads.

  Mätdata

  • Ny funktion för att vid export, till Leica och Trimble, automatiskt fylla i punkt-ID och punktkod som saknas.

  ArcGIS

  • Förbättrad hantering av attribut från fält. Möjlighet att använda kodbeskrivning från ArcGIS som attributvärde.

  Leverans

  • Nytt kommando för att skapa adresser.
  • Ny funktion för att mappa attribut enligt TopoDirekt.
  • Ny funktion för att automatiskt nollställa synkdatum vid ändring av objekt.
  • Fastighetsnyckel och nästa husnummer sätts nu automatiskt på nya byggnader.
  • Möjlighet att visa mindre information om entréer i kommandot för att redigera entréer.
  • Rättning: Lägenheter kopierades inte korrekt i kommandot för att redigera entréer.

  Nyheter i Topocad 19.0.0.604 (2019-02-11)

  Generellt
  • Möjlighet att redigera attributtabellen i rutnät.

  CAD
  • Ny funktion för att kunna leverera en ritning med tillhörande filer (projekt, systemfiler, externa referenser, etc).
  • Ny funktion för att placera norrpil samt skallinjal på valfri plats i ritningsbladet.
  • Ny funktion för jämföra objekt i lager i externa referenser.
  • Möjlighet att skriva ut flera ritningsblad samtidigt.
  • Möjlighet att ange utseende för linjetyper i legenden (färg och linjetjocklek).
  • Möjlighet att filtrera på 3D-typ i filterfunktionen.
  • Möjlighet att flytta objekt till absolut höjd med flyttakommandot.
  • Möjlighet att använda radier och cirklar vid skapande av linjetyper.
  • Möjlighet att ange datatyp på attribut samt om attribut ska vara ett metadataattribut eller ej.
  • Möjlighet att ange vilka attribut som ska vara synliga i koordinatlistan i legenden.
  • Möjlighet att ange att objekt som inte har fokus ska ritas ut med transparens eller inte ritas ut alls.
  • Möjlighet att ange att punkt information ska visas direkt i kommandot för att skapa punkter.
  • Möjlighet att ange att attribut ska behållas vid länkning av punkter/linjer.

  Import/export
  • Stöd för import/export av GeoJSON-filer (*.geojson).
  • Stöd för import av KML-filer (*.kml).
  • Stöd för import/export till IFC4 (*.ifc).
  • Möjlighet att använda IFC-filer som externa referenser.
  • Möjlighet att ange vilka typer av objekt som ska importeras vid import från IFC (*.ifc).
  • Möjlighet att ange vilka objketattribut som ska importeras/exporteras till IFC (*.ifc).

  Terrängmodell
  • Ny funktion för att hälla vattendroppar på en terrängmodell och se var det uppstår vattenansamlingar.
  • Förbättrad 3D-redigering av terrängmodell i terrängmodellsvyn. Berörda trianglar och punkter visas tydligare.

  Sektionsmall
  • Ny funktion för att testa mallen med enkla terrängmodeller utan att behöva skapa en beräknad sektion.
  • Ny funktion för att kopiera lager.
  • Nya sätt att ställa in avgränsningar i egendefinierade areor.

  Beräknade sektioner
  • Valt lager visas i lagerlistan.
  • Funktionen att skapa multipla linjer har nya valmöjligheter för i vilka lager linjerna ska skapas i.
  • Rättning: Det gick inte att markera noder i en nyöppnad sektionsmall eller beräknade sektioner.

  Mätdata
  • Möjlighet att imortera avvägningar från Sokkia avvägare.
  • Stöd för runda pålar i beräkningsfunktionen för pålar.

  Nätutjämning
  • Förbättrad grafisk redovisning av resultatet. Olika färger för sigma värden samt koppling från grafiken till rätt mätning.

  Punktmoln
  • Möjlighet att generera rapport för kluster som ligger innanför respektive utanför solid vid färgsättning av punktmoln från solid.
  • Möjlighet att visa statistik.

  Leverans
  • Uppdaterat FNR till UUID.