• Topocad versionsnyheter

  Nyheter i Topocad 21.2.1.661 (2021-10-13)

  Mätdata

  • Förbättrad import av data från Leica HexagonXML (*.xml).

  Nyheter i Topocad 21.2.0.660 (2021-10-11)

  Generellt

  • Möjlighet att ange att dolda kommandon/verktyg automatiskt ska visa sig en stund när man aktiverar dem.
  • Möjlighet att ange att programmet ska fråga om systemfiler ska sparas eller ej vid nedstängning.

  CAD

  • Möjlighet att hämta beskrivning från attribut i symbol- och linjetyplistan i förklaringsredigeraren.
  • Stora ECW-filer laddas dynamiskt efter zoomnivå.
  • Möjligt att snappa när kolumnbredderna ändras i förklaringsredigeraren.
  • Rättning: Vid val av egen fyllnadsfärg på fyllda ytor slog färgbytet inte igenom korrekt.
  • Rättning: Antalet decimaler för förinställda värden stämde inte överens med antalet decimaler inställda på attributet.
  • Rättning: Text kunde skrivas ut i felaktig tjocklek.
  • Rättning: Förklaringsredigeraren nollställde inte dialogen när en komponent raderades.
  • Rättning: Förklaringsredigeraren hanterade inte ändringar av storleken korrekt.
  • Rättning: Förklaringsredigeraren kunde i vissa fall rita ut ramen och rutnätet med fel färg och linjetyp.

  Import/export

  • Skevning läggs till vid export av beräknade sektioner till LandXML.
  • Uppdaterad export av RR Stringline Layer till LandXML.
  • Rättning: Vid import av ritning (*.topx) till ritning (*.topx) importerades inte grupperade objekt korrekt.
  • Rättning: Felaktig projektionsmetadata (*.prj) användes vid export till ESRI Shape (*.shp).
  • Rättning: Vid import av GeoJSON (*.geojson) togs ingen hänsyn till filens koordinatsystem utan det förutsattes att datat var i WGS 84.

  ISM

  • Möjlighet att ange att attribut ska gå att redigera utan att användaren behöver vara ansluten till databasen.
  • Möjlighet att textsätta nya objekt direkt utan att behöva lagra objektet innan.
  • Möjlighet att öppna en karta i svart och vitt (kräver ISM Client 3.0.23.149).
  • Stöd för att markera sökta objekt efter uppläsning av karta (kräver ISM Client 3.0.23.149).
  • Rättning: Transparens på ytor slog endast igenom om den var satt på ett visst tema.

  DTM

  • Rättning: Osynliga trianglar exporteras ej längre till LandXML (*.xml).

  Volym

  • Multiberäkningsfunktionen lägger till Areakomponent i profilformuläret om ett sådant skapas.
  • Ny formatering av texten med resultatet från Multiberäkningsfunktionen.
  • Rättning: Bergspräckningsfunktionen skapade en nivå för lite.

  Geometri

  • Rättning: Geometrifiler kunde ritas ut felaktigt om de hade en längdtabell.
  • Rättning: Väglinjer med endast en nod lästes in felaktigt.

  Profilformulär

  • Komponenten Korridor för väglinje i profil har fått ny funktionalitet.
  • Komponenten Fylld yta ritas nu ut i formuläret.
  • Möjlighet att dölja negativa areor i Areakomponenten.
  • Rättning: Komponenten Korridor för väglinje i plan fungerade inte om startsektionen inte var noll.

  Sektionsmall

  • Rättning: Om en punkt bredvid en skärning raderades kunde datan bli korrupt.
  • Rättning: Verktygsboxarna för att testa mall och sektionsobjekt visades ibland när de inte skulle.

  Punktmoln

  • Ny funktion för att filtrera brus med hjälp av klusteranalys.

  Leverans

  • Ny funktionalitet: ärendetjänsten (fastighetsbrister) har lagts till i BAL.

  Mätdata

  • Förbättrad import av data från Leica HexagonXML (*.xml).

  Rapporter

  • Rättning: Endast en sida skrevs ut i bax och lyftrapport ifrån mätdatadokument.
  • Möjlighet att kopiera, klippa ut och klistra in kontrollkoder i rutnätet.

  Nyheter i Topocad 21.1.1 (2021-06-17)

  Generellt

  • Möjlighet att ange att programmet ska fråga användaren om systemfilerna ska sparas när man stänger ner.

  CAD

  • Rättning: Förklaringskommandot fungerade inte.
  • Rättning: Kommandot för att förlänga en linje kunde i vissa fall förlänga linjen åt fel håll.
  • Rättning: Avstängning av rutnätat gjorde att ritningen inte ritades ut korrekt.

  Leverans

  • Rättning: Man kan nu koppla ihop en adress med en byggnad vars koppling tidigare var avregistrerad.

  Nyheter i Topocad 21.1.0 (2021-06-11)

  Generellt

  • Möjlighet att packa upp en leverans (*.zip).

  CAD

  • Möjlighet att låta dockade kommandon/verktyg automatiskt gömma sig i dockad kant när man inte använder dem.
  • Möjlighet att spara vilka verktyg som alltid ska startas när man öppnar en ritning.
  • Möjlighet att redigera text (textobjekt eller textattribut) i ett eget fönster i egenskapsdialogen.
  • Förbättrad funktion för att skapa byggnadssymboler.
  • Möjlighet att hitta självkorsande linjer i kommandot för kontrollera objekt.
  • Möjlighet att själv ange vilka skalor som ska vara standard vid insättning av ritningsblad.
  • Möjlighet att byta objektordning i vyn för att redigera symboler.
  • Möjlighet att visa ram runt förklaringen.
  • Förklaringskommandot visar en blank komponent när ingen komponent har skapats.
  • Uppdaterad utritning av linjetyper i förklaringen som förhindrar tjocka linjetyper från att ritas utanför rutan.
  • Möjlighet att hämta areanamnet från attribut i arealistan i förklaringsredigeraren.
  • Möjlighet att skippa vissa symboler och linjetyper när automatisk selektering används i förklaringen.
  • Endast linjer kontrolleras vid automatisk selektering av linjetyper i förklaringen. Tidigare kunda alla typer av objekt generera en rad i linjetypslistan vid automatisk selektering.
  • Rättning: Heldragen linje ska ha ”Enligt linjetyp” som standardfärg i förklaringen.
  • Rättning: Standardvärdet för rubrikhöjden i förklaringens koordinatlista lästes inte in.
  • Rättning: Manuellt valda linjetyper med färgen satt till ”Enligt linjetyp” ritades ut med fel färg.
  • Rättning: Spara symbol till det globala biblioteket fungerade inte från vyn för att redigera symboler.

  Mätdata

  • Rättning: Vid import från Topcons (*.mxl) lästes vertikalvinklar in felaktigt från version 1.3 av MAXML.
  • Rättning: Vid import från Topcons (*.mxl) lästes inte prismahöjder in för alla mätningar.

  ISM

  • Objekt som ligger i ritningen INNAN man läser in en karta blir nu taggade som nya databasobjekt vid inläsning av karta, om de ligger på ett databaslager.
  • Rättning: Grupperade texter orsakade programkrasch vid uppdatering av karta.

  Leverans

  • Rättning: Lägenhetsimport från Excel är återställd.
  • Rättning: Gårdsadressområden skrivs numera ut korrekt.
  • Förbättrad funktion i Entrékommandot för att lägga till flera adresser.
  • Förbättrad funktion i Entrékommandot för att redigera lägenheter.
  • Förbättrad funktion i Redigerakommandot för att räkna upp husnummer vid fastighetsbyte.
  • Förbättrad funktion i Redigerakommandot, långa beteckningar syns i tooltip.
  • Förbättrad funktion i Fastighetstoolbox, även okopplade adresser listas.
  • Förbättrad funktion i Inventeringskommandot, man ser nu alltid nya, ändrade och borttagna objekt på ett tydligare sätt.
  • Snabbkommando för att komma åt Synka-, Redigera- och Entrékommandot (ALT + SHIFT + S, ALT + SHIFT + R och ALT + SHIFT + E).

  Import/Export

  • Möjlighet att välja vilka lager objekten ska hamna i vid IFC-import (*.ifc) om alternativet att skapa triangelmeshar har valts.
  • Möjlighet att importera centrum- och sidolinjer vid IFC-import (*.ifc) om alternativet att skapa triangelmeshar har valts.
  • Stöd för fler klasser vid IFC-import (*.ifc) om alternativet att skapa triangelmeshar har valts.
  • Uppdaterad export av koordinatsystem till LandXML för att stöda Spårgeometrier Järnväg TDOK 2019:0211 (*.xml).

  Nyheter i Topocad 21.0.2 (2021-03-25)

  CAD

  • Rättning: Spara som version 20.0 sparade ändå filen i version 21.0.

  Mätdata

  • Rättning: Förbättrad import av data från Topcon (*.mxl).
  • Rättning: Vid reducering av mätdata kunde mätningarna hamna i fel ordning.

  Nätutjämning

  • Rättning: Antal helsatser gick inte att manuellt sätta till 0.
  • Rättning: Uppdaterad beräkning av antal helsatser vid medelvärdesbildning vid kontroll av flermätta höjder/längder.

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Programmet kunde krascha vid växling mellan sektioner om en av sektionerna saknade profilhöjd.

  Import/export

  • Rättning: Vid import från MapInfo (*.mif) kunde attributvärden som innehöll citattecken bli felaktiga.
  • Rättning: Vid import från Shape (*.shp) tolkades grupperade linjer felaktigt.
  • Filtreringsfunktionen för Las-importen stödjer nu Las 1.4.

   

  Nyheter i Topocad 21.0.1 (2021-03-02)

  Generellt

  • Stöd för att markera och skriva ut flera rapporter samtidigt.

  CAD

  • Ny funktionalitet för textstilar som kan anges på textobjekt (teckensnitt, färg, justering, bakgrund, zoom-intervall mm).
  • Ny måttsättningstyp för att måttsätta lutningar.
  • Möjlighet att rita linjesegment med lutning istället för höjd.
  • Möjlighet att transformera solider.
  • Uppdaterat förklaringkommando.

  Import/Export

  • Ny valmöjlighet att göra en enklare men snabbare IFC-import (*.ifc).

  Leverans

  • Rättning: Adressplatser som avviker från standarden kan nu synkroniseras som vanligt.
  • Rättning: Man kan nu ta bort populärnamn och anläggningar från adressplatser.

  DTM

  • Stöd för transparens på terrängmodeller.

  Punktmoln

  • Stöd för externa referenser i punktmolnsvyn.
  • Stöd för transparens på punktmoln.
  • Stöd för import av LAS/LAZ 1.4.

  Nätutjämning

  • Uppdaterade rubriker och rapporter så att GUM-terminologi används i hela programmet och följer HMK Geodesi Stommätning 2020.
  • Felgränser (och formler för dessa) uppdaterade så att de följer de nya reglerna i HMK2020.
  • Mer detaljerade rapporter, med bl a koordinatsystem och intervall för individuella k-tal.
  • Stöd för externa referenser (ritningar och bilder) som bakgrund till nätet i den grafiska vyn.
  • Stöd för att växla mellan grafik och tabelldata (mätningar och punkter) genom att dubbelklicka på punkter i grafiken.
  • Stöd för att växla mellan grafik och tabellflikar genom att dubbelklicka på observationer i grafiken.
  • Punkter och observationer markeras nu när man flyttar musen över dem.
  • Avaktiverade mätningar finns kvar som observationssymboler men ändrar färg till ljusgrått så man kan klicka på dem för redigering.
  • Om man dubbelklickar på en rad i tabellen med mätningsresultat så hamnar man på mätningens rad i observationsfliken.
  • Varje ny stationspunkt visas med fetstil för att göra riktningsserierna mer lättöverskådliga.
  • Ny kolumn med antalet helsatser för mätningar (importeras från mätdatafilen). Detta möjliggör att standardosäkerheten (medelfelet) för mätningar automatiskt beräknas rätt oavsett antal helsatser.
  • Längder och höjdskillnader som medeltalsbildas i nätutjämningen får nu uppdaterade standardosäkerheter (medelfel).
  • Möjlighet att spara beräknade koordinater direkt i valfri fil (tidigare bara i projektets PP-fil).
  • Metoden Okänt koordinatsystem ger nu möjlighet att bedöma om en skalskillnad är statistiskt säkerställd och med hög säkerhet beräkna en eventuell skalfaktor.
  • Fri utjämning finns nu i två varianter: ”Verkliga längder”, som använder längdernas verkliga storlek och ger ett spänningsfritt nät utan skalskillnad mot verkligheten. ”Projicerade längder” ger istället ett spänningsfritt nät i den valda kartprojektionens skala.
  • Fri utjämning har gjorts mer flexibel så att den t ex kan beräkna ett nät helt utan kända punkter som indata.
  • Standardiserade förbättringar (sigmanivåer) kan nu beräknas på fyra sätt:
   – Jämfört med mätningens förväntade osäkerhet respektive förbättringens beräknade osäkerhet.
   – Pope´s test anpassat för HMKs trenivåsprincip, som är effektivt för felsökning om man har ett mycket bättre eller sämre nät än förväntat.
   – Egen angiven testnivå, där vikter räknas ut ”som vanligt” ur instrumentens specifikationer men där testnivån styr de standardiserade förbättringarna.
  • Felgränser visas nu för alla mätningstyper om man gör en slingkontroll i grafiken.
  • Test av kända punkter har utvecklats för att följa metodbeskrivningar och krav i nya HMK2020, och har bl.a. med värden för att bedöma om en skalskillnad är signifikant utan att behöva använda externa transformationsfunktioner.
  • Standardiserad förbättring ( Sigma) och Individuellt k-tal (Relativ redundans) Rödmarkeras i resultatfliken om de är utanför toleransen.

  Mätdata

  • Utvecklad satsreducering som sorterar riktningsserier där mätningarna är i olika ordning och dessutom visar antal helsatser per riktning i den reducerade filen.
  • Uppdaterad satsreduceringsrapport, som bl a visar differens mellan cirkellägen och antal helsatser.
  • Flexibelt val av bakobjekt för beräkning av viktat medelvärde för orienteringsriktningen för detaljmätningar vid fri station.

  ESPA

  • Möjlighet att välja att ritningen inte ska följa rörseler i ESPA City.

  ISM

  • Process-ID läggs nu automatiskt på i ritningens titel när man öppnar en ny karta.
  • Rättning: SQL-satser på lager användes inte vid trådad hämtning.

  Nyheter i Topocad 20.2.4 (2020-12-04)

  Generellt

  • Rättning: Definitionen av linjetyper och symboler uppdaterades inte vid import av systemfiler under systeminställningar.
  • Rättning: Prefix i måttsättningen lästes in felaktigt.

  Import/Export

  • Rättning: Vid export av symboler till AutoCAD (*.dwg, *.dxf) följde inte fyllnadsmönstret med om man i ritningen hade valt att alltid rita ytor underst.

  DTM

  • Ihopslagning av terrängmodeller skapar bättre modeller.

  Volym

  • Rättning: Multiberäkningskommandot hade problem att beräkna volymer med enhetshöjd.

  ISM

  • Rättning: Grupperade objekt uppdaterades inte korrekt.
  • Rättning: Cirklar gick inte att spara till ISM.

  Nyheter i Topocad 20.2.3 (2020-11-02)

  Generellt

  • Rättning: En del språkfiler var fortfarande felaktigt översatta.
  • Rättning: Förbättrad funktion för generell import.

  CAD

  • Ny jämförelsemetod för teoretisk topp i pålprotokollet.
  • Rättning: Fyllnadsmöster ritades inte alltid ut korrekt (påverkade även klipp-funktionen).
  • Rättning: Förbättrad hantering av raster (*.tif).
  • Rättning: Pålprotokollet skrev ut dH i ritningen med fel tecken.
  • Rättning: Vissa jämförelsemetoder i pålprotokollet kunde inte rita ut dH i ritningen.

  Nyheter i Topocad 20.2.2 (2020-10-08)

  Generellt

  • Rättning: Språkfiler (ej svenska) hade blivit felaktigt översatta.
  • Rättning: Kodlista med filändelse *.tctx sparades inte korrekt.

  Nyheter i Topocad 20.2.1 (2020-09-28)

  CAD

  • Rättning: Klipp ut-kommandot fungerade inte på polygoner med prickar som fyllnadstyp.

  DTM

  • Rättning: Höjdskillnadskommandot fungerade inte korrekt om DTM 1 låg ovanför DTM 2.

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Topocad kunde krascha när man växlade mellan sektioner.
  • Rättning: Sidlinjer kunde få felaktig placering när sektioner skapades med toleranser.

  Import/Export

  • Rättning: Importfunktionen av data från LandXML (*.xml) fungerade inte.
  • Rättning: Import av KML-filer (*.kml) fungerade inte om XML:en innehöll radbrytningar.

  Leverans

  • Rättning: Funktionen för att uppdatera fastighetskoppling fungerade inte i vissa fall.

  ISM

  • Rättning: Problem med att öppna historiklager åtgärdat.

  Nyheter i Topocad 20.2.0 (2020-09-07)

  Generellt

  • Förbättrad prestanda vid inläsning av stora XML-filer (t.ex. LandXML)
  • Rättning: Sökfunktionen i comboboxar hade slutat fungera.
  • Rättning: Felmeddelande visas nu om XML-filer inte går att spara.

  CAD

  • Ny funktioner för att skapa/redigera symboldefinitioner i en egen CAD-vy.
  • Ny funktion för att visa ett rutnät i ritningen (F7) som också går att snappa mot.
  • Ny funktion för att stänga av utritning av texter.
  • Ny systeminställning för att visa tomma symboler som tomma istället för som punkter.
  • Funktionen för att interpolera höjder i en linje kan nu interpolera mha kända punkter i linjen.
  • Snappalternativ är nu tillgängliga även fast man inte har ett kommando igång.
  • Standard som visningsalternativ på solider är nu platta ytor istället för trådmodell.
  • Rättning: Förbättrad sparning av inmatade värden i egenskapsdialogen.

  DTM

  • Möjlighet att extrapolera slänter i kommandot Lägg till slänt.

  Volym

  • Justerad bredd på listan med valda modeller i multiberäkningskommandot.
  • Förhandsvisning av slänter i massbalanseringskommandot och släntvolymkommandot.

  Profil

  • Möjlighet att skapa geometrifil i kommandot för att spara väglinje.

  Sektionsmallar

  • Ny snabbmall för VA-schakt med kringfyll och ledningsbädd.

  Beräknade sektioner

  • Ny funktion för att låta vyn följa profilhöjden när man växlar mellan sektioner.
  • När nya sektioner skapas kommer slutsektionen med oavsett vilket intervall som används.
  • Rättning: Area ritades inte om efter att ha redigerats.
  • Rättning: Tog bort felaktigt felmeddelande när sektioner skulle skapas.
  • Rättning: Beräkning av nya sektioner kunde krascha programmet om sidolinjerna inte var angivna.

  Mätdata

  • Instrumentparametrar i inställningarna visas nu i millimeter och milligon.

  Leverans

  • Rättning: Boarea kan nu vara tom för bostäder.
  • Rättning: Byt fastighetskoppling väljer rätt fastighet även när byggnadens hörn ligger utanför.

  WMS

  • Rättning: https kan användas med andra portar än 443.

  Nyheter i Topocad 20.1.1 (2020-06-16)

  CAD

  • Rättning: Transformationskommandot kunde ge upphov till programkrasch.
  • Rättning: Snapp närmast kunde ge upphov till programkrasch.
  • Rättning: Solidrapporten kan nu visa massa även för DTM med volym och material.

  ISM

  • Rättning: WFS-lager med multigeometrier funkade inte.

  Punktmoln

  • Förbättrad beräkning av slänter i släntkommandot och massbalanseringskommandot när punktmoln används som terrängmodell.
  • Kommandot för att skapa DTM är nu snabbare på att fylla luckor.

  Import/export

  • Rättning: SS_637040_2016-importen kunde inte läsa datum som innehöll tidszon.

  Nyheter i Topocad 20.1.0 (2020-06-04)

  Generellt

  • Möjlighet att importera systemfiler (linjetyper, symboler, koder och attribut).
  • Ny funktion för att kunna kopiera data från en kolumn till en annan i rutnät.
  • Förbättrad funktion för att läsa in mönsterfiler (*.pat) från AutoCAD.

  CAD

  • Ny modul för att köra workbench-filer med FME.
  • Ny funktion för att hämta WMS/WMTS/WFS-tjänster från olika dataportaler för öppna data.
  • Nytt kommando för att skapa en buffert runt valda objekt.
  • Nytt kommando för att interpolera höjder på en linje efter kända punkter så att varje linjesegment får samma lutning.
  • Ny funktion för att se vilka punkter som skapar störst fel i transformationskommandot (Helmert och Affin).
  • Kommando för att redigera objektattribut (ISM/FDO) finns nu även under högerklicksmenyn.
  • Välj med polygon/linje kan nu göras med vald polygon/linje.
  • Möjlighet att använda reguljära uttryck i funktionen för att söka objekt.
  • Möjlighet att få med vikt i volymrapport.
  • Förbättrad funktion för snapp närmast.
  • Rättning: Förbättrad funktion i kommandona parallell och anslut i 3D-läge.
  • Förbättrad funktion för att läsa in stora raster.
  • Rättning: Trimfunktionen satte felaktiga höjder på slutna linjer.

  Mätdata

  • Ny kontrollkod för att lägga till ett värde på mätt höjd.
  • Rättning: Import från SBG polära mätningsfiler (*.plm) skapade dubbla stationer.
  • Rättning: Anteckning följde inte med vid import av GNSS-data från Trimble DC (*.dc).

  Profil

  • Balanseringsverktyget kan nu lägga till ett offset på aktuell profil.

  Terrängmodell

  • Kommandot för att lägga till slänt på terrängmodell har ett nytt val för hur konvexa hörn ska hanteras.
  • Mer robust beräkning av volymer och slänter.
  • Stöd för punktmoln i släntkommandot.

  Volym

  • Stöd för punktmoln i massbalanseringskommandot.
  • Slänter med konvexa hörn kan hanteras på olika sätt i massbalanseringskommandot.
  • Rättning: Multiberäkning kunde krascha programmet om felaktig katalog hade valts.

  Sektionsmallar

  • Rättning: Snabbmallen för VA skapade ej fyllnadsterass.

  Beräknade sektioner

  • Utritning av areorna för Fyll, Jord, och Berg. Motsvarande volymer kommer även med vid import av tcs (*.tcs) till ritning.
  • Det går nu att välja att jord och bergmodellen ska vara en sammanslagning av flera terrängmodeller och punktmoln.

  Punktmoln

  • Stöd för import och export av komprimerade las-filer (*.laz).
  • Snabbare respons vid kamerarörelser.

  Import/export

  • Nytt val för mindre strikt tolkning av områden i SS_637040_2016 (*.xml).

  ISM

  • Ny funktion för att lägga till WFS-lager.
  • Rättning: Förbättrad funktion för att spara urval.

  Leverans

  • Rättning: Direktåtkomsttjänster fungerar nu i produktion. Fungerade endast i verifikation.

  Nyheter i Topocad 20.0.2.626 (2020-03-12)

  CAD

  • Möjlighet att i objektegenskapsdialogen välja att det endast ska gå att välja ett objekt i taget.
  • Förbättrad utritning av WMS/WMTS.
  • Rättning: Vid låsning av en specifik snapp gick det ändå att snappa mot aktuellt plan.
  • Rättning: Storleken på egenskapsdialogen ändrades felaktigt vid dockning.
  • Rättning: Linjebredder över 6 mm visades felaktigt vid markering av objekt.

  Mätdata

  • Rättning: Vid export till Leica VIVA skapades inga filer.

  ISM

  • Förbättrad hantering av den geometriska begränsningen vid uppdatering av lager.

  Nyheter i Topocad 20.0.1 (2020-02-13)

  ISM

  • Rättning: Problem med att spara mot ISM i vissa miljöer åtgärdat.

  Nyheter i Topocad 20.0.0 (2020-02-11)

  Generellt

  • Möjlighet att byta rapportlogga under system/projektinställningar.
  • Ny funktion för att kunna byta data mellan två kolumner i rutnät.
  • Möjlighet att gradvis vrida och flytta kameran vid växling mellan vyer.
  • Uppdaterade samband till Gtrans med stöd för SWEN17_RH2000 samt SWEN17_RH70.
  • Flertalet nya ikoner.
  • Nytt typsnitt: Topocad ISO S.

  CAD

  • Egenskapsfönstret är nu en verktygsbox som kan ligga öppen i ritningen medan andra kommandon körs.
  • Ny funktion för att skapa ett plan från ett objekt och sedan zooma till detta plan.
  • Nya inmatningsfönster vid markören för längd och vinkel när man t.ex. ritar en linje.
  • Ny funktion som visar en förhandsvisning av var inknappade koordinater kommer ritas ut, i kommandot för att rita linje.
  • Ny funktion för att byta geometri på ett objekt.
  • Ny funktion för att visualisera avrinningsområden på en terrängmodell.
  • Ny funktion för att spåra en linje.
  • Ny typ av norrpil och skalstock i ritningsbladet för förrättningskartor.
  • Nytt kortkommando för att visa externa referenser (Ctrl+Shift+X).
  • Möjlighet att ange att en text ska vara kursiv, understruken, genomstruken eller fet via dess egenskaper.
  • Möjlighet att rotera egenskapstexter enligt objektet.
  • Möjlighet att explodera objekt till punkter.
  • Möjlighet att ange om attribut ska kopieras eller inte vid parallellförflyttning av linjer.
  • Möjlighet att ange skala på norrpil och skalstock i ritningsblad.
  • Möjlighet att hämta bäring från linje vid insättning av symbol.
  • Möjlighet att ändra textplacering på texterna i koordinatkryss i ritningsbladet.
  • Möjlighet att dynamiskt uppdaterar komponenter i förklaringen.
  • Möjlighet att koppla ett ritningsblads förklaringar till ett annat blads vyer.
  • Rättning: Texter ska alltid ritas ut överst.
  • Rättning: WMS/WMTS URL:er med portnummer tolkades inte korrekt.
  • Rättning: Förlängkommandot fungerade inte alltid i 3D-vy.
  • Rättning: Texter blev i vissa fall för tjocka vid utskrift av förklaring.
  • Rättning: Area på cirkelbågar kunde beräknas felaktigt.

  Profilformulär

  • Nytt verktyg för massbalansering.

  Terrängmodell

  • Möjlighet att ange material på terrängmodeller i terrängmodellsdokumentet samt i ritningen.
  • Möjlighet att ange färgläge på terrängmodell (standard, termiska färger eller färger enligt lutning).

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Areaor kunde inte beräknas i terrängsektioner om inte klippning vänster och höger hade några värden.

  Volym

  • Ändrad layout i Multivolymberäkningskommandot, och nytt val att dela upp volymerna efter enhetshöjd. Möjlighet att förhandsgranska volymer.

  Punktmoln

  • Nya val i grafikinställningarna. Min- och maxhöjd kan ställas in för färgskalan, och det går att välja att endast visa ett begränsat antal punkter.
  • Snabbare import av filer till punktmoln.
  • Snabbare utritning i 2D-läge.
  • Snabbare hantering av punktmoln.
  • Nytt verktyg för selektering.

  Import/export

  • Möjlighet att komprimera exporterade filer (*.zip) efter avslutad export.
  • Stöd för import av formatet SS_637040_2016 (*.xml).
  • Rättning: Skalan på symboler kunde bli felaktig vid import från AutoCAD (*.dwg, *.dxf).
  • Rättning: Vid export till ritning (*.topx) gick det inte att byta lager på objekt enligt lageröversättningen.

  Planmodul

  • Rättning: Geometrier lästes in felaktigt vid SS_637040_2016-import.

  ISM

  • Stöd för WFS.
  • Stöd för bakgrund på texter.
  • Förbättrad inläsning av data.
  • Rättning: x och y hade blivid skiftade på egenskapspositioner.

  Leverans

  • Förbättrat entrékommandot med automatiskt val för entrétyp.
  • Möjlighet att klippa ut och avregistrera flera lägenheter i entrékommandot.
  • Möjlighet att enkelt avregistrera flera entréer i entrékommandot.
  • Förbättrat redigerakommandot som nu visar detaljerad ändamålsinformation.
  • Ändrad layout i Leveransmodulen.
  • Automatisk ägare till adressrapporter.

   

  Nyheter i Topocad 19.2.1 (2019-10-22)

  CAD

  • 3D-area har lagts till som egenskap för linjer och polygoner.
  • Utskrift med GDI är nu ändrat till standard.
  • Nytt snabbkommando för externa referenser (Ctrl + Shift + X).
  • Rättning: Förbättrad funktion i kommandot för att uppdatera linje.
  • Rättning: Förbättrad funktion för att ladda ner WMS/WMTS-bilder.
  • Rättning: Areor i legenden hade endast stöd för helt resp. ej fyllda ytor.
  • Rättning: Vid insättning av ritningsblad visades legendmallar med topx-filändelsen dubbelt.

  DTM

  • Rättning: Höjder från DTM fungerade inte med punkter som saknade höjd.

  Volym

  • Rättning: Massbalanseringskommandot fungerade inte om teoretiska modellen inte hade någon skärning med terrängmodellen.

  Punktmoln

  • Mindre flimmer när mushjulet används.
  • Rättning: Välja punkter med sfär fungerade inte i vissa fall.

  ISM

  • Rättning: Sparafunktionen kunde ta bort osparade objekt om den misslyckades.
  • Rättning: Null-värden sparades inte mot databasen.
  • Rättning: Anslutning till PostgreSQL var endast möjlig via standardport.
  • Rättning: Linjer som var slutna och endast bestod av två punkter sparades felaktigt (3 punkter).

  Leverans

  • Rättning: TopoDirekt-attribut ändrat från bal_undantagen_fran_adressattning till bal_undantagenadressattning
  • Rättning: Standardvärden för objektstatus och adressplatstyp vid skapande av ny adress ändrade till gällande resp. gatuadressplats.

  Import/export

  • Rättning: Vid import/export till MapInfo (*.mid/*.tab) blev färgerna fel.
  • Rättning: Vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) behölls cirkelbågar med två punkter även om höjderna var olika och inställningen för att ta bort cirkelbågar var ibockad.
  • Rättning: Vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) skapades två symboler om symbolen hade både punkt- och objektattribut.
  • Rättning: Import från KML (*.kml) fungerade inte.

  Nätutjämning

  • Rättning: Simuleringsmärkningen i dokumenttiteln saknades.
  • Rättning: Vid val att använda centreringsfel för nypunkter triggades inte omräkning av nätet korrekt.

  Planmodul

  • Förbättrad import av SS_637040_2016.

  Nyheter i Topocad 19.2.0 (2019-09-09)

  Generellt

  • Ny modul för koppling mot VA Open.
  • Ny funktion för att öppna alla dokument som var öppna vid den senaste sessionen.
  • Ny systemfil för terrängmodeller och punktmoln man använder ofta för att snabbare kunna välja dem.
  • Ny sökfunktion rullgardinsmenyer. Öppna en rullgardinsmeny och skriv sökterm.

  CAD

  • Ny funktion för att få höjder från aktuell terrängmodell/punktmoln vid t.ex. skapande av linjer/punkter.
  • Ny funktion för att ersätta delar av linjer/polygoner med en ny linje.
  • Skalan på ritningsbladet hämtas nu från ritningsskalan på mallen.
  • Nytt kortkommando för att aktivera skugglägen (ALT + §).
  • Möjlighet att snappa mot ytor i 3D med snapp närmast (fyllda linjer som ligger i ett plan, 3D-objekt och bilder).
  • Nya byggnadssymboler för kyrkor tillagda i kommandot för att skapa byggnadssymboler.
  • Möjlighet att ange punktkod som jämförelse för att välja lika.
  • Möjlighet att ange om utskrift ska ske med GDI eller inte i utskriftskommandot.
  • Möjlighet att i kommandot för att rita linje endast rita linjesegment.
  • Möjlighet att ange multipel i kommandon för att snapp linjer mot punkter, rita cirklar och skapa byggnadssymbol.
  • Rättning: Panorering med WMS i bakgrunden fungerade inte.
  • Rättning: Transparenta PNG-filer renderades inte korrekt i DirectX.
  • Rättning: Välj utanför polygon fungerade inte korrekt.
  • Rättning: Släntmarkeringskommandot fungerade ibland inte med slutna linjer.

  Profilformulär

  • Nytt kommando för att leverera profilformulär (*.tpf) med tillhörande filer.
  • Nytt kommando för slå samman två profiler.
  • I kommandot för att flytta profiler går det nu att välja att endast flytta ett urval av noderna. Deltavärdena kan anges genom att snappa mot nodpunkter.

  Beräknade sektioner

  • Nytt kommando för att leverera beräknade sektioner (*.tcs) med tillhörande filer.
  • Inställningarna för klippning vänster/höger kan tillämpas på area- och längdberäkningarna.

  DTM

  • Möjlighet att visa lutning som text i en terrängmodell.
  • Nytt kommando för att analysera lutningar i en terrängmodell.

  Volym

  • Möjlighet att ange önskat överskott eller underskott i massbalanseringskommandot.

  Punktmoln

  • Nytt kommando för att räkna träd i ett punktmoln.
  • Nya sätt att välja punkter.
  • Möjlighet att tillälligt gömma punkter i ett punktmoln. Gömda punkter används ej och uppdateras inte av kommandona.
  • Nya inställningar för punktstorlek och färgsättning av valda punkter i punktmolnsvyn.
  • Rättning: Utritningen uppdaterades inte automatiskt när grafikinställningarna hade ändrats.

  Leverans

  • Inställningarna från ritningen flyttade till systeminställningarna. Endast kommun går nu att ändra från ritningen.
  • Möjlighet att spara objekt till databasen direkt efter lyckad synkronisering.
  • Förbättrad funktion för att automatiskt sätta fastighetsnyckel på nya bostäder.
  • Ny funktion för olika typer av adressrapporter.
  • Ny knapp i fastighetskommandot för att skapa rapporter för hela fastigheten
  • Möjlighet att kunna filtrera objekt som inte är gällande i fastighetskommandot.
  • Åtgärdstyp sätts automatiskt i de flesta fall.

  Import/export

  • Möjlighet att välja att komplexa linjetyper inte ska exploderas vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Stöd för import/export av K-filer (*.k).
  • Stöd för objektattribut via generell import/export.

  Mätdata

  • Ny version av RoadRunnerAddOn för export till Leica 1200/VIVA.

  ISM

  • Rättning: Null-värden hanterades inte korrekt.

  Nyheter i Topocad 19.1.2.611 (2019-05-27)

  CAD

  • Kommandot för att skapa parallella linjer fungerade inte för objekt som saknade höjder.

  Leverans

  • Rättning: Synkdatum sattes inte korrekt om man angett att synkdatum ska nollställas vid ändring av objektet.
  • Rättning: Funktion för att hämta fastighetsnyckel från annat objekt fungerade endast på andra byggnader.
  • Rättning: Förbättrad funktion för att automatiskt hämta fastighetsnyckel från fastighet när man skapar en ny byggnad/adress.
  • Rättning: Stöd för UUID för lägenheter i Entré-kommandot.Stöd för import/export av markdetaljer från Svensk geoprocess.

  DTM

  • Rättning: Trianglar ritades ut även fast lagret var släckt.
  • Rättning: Funktionen för att hitta högsta eller lägsta punkter i en DTM kunde ibland missa att skapa vissa punkter.
  • Rättning: Funktionen för att hitta största eller minsta höjdskillnaderna mellan två terrängmodeller kunde ibland missa att skapa vissa punkter.

  Nyheter i Topocad 19.1.1.609 (2019-04-26)

  Import/export

  • Rättning: Vid import av filer från AutoCAD (*.dwg/*.dxf) blev standardfägen vit istället för svart/vit.

  TopoDirekt

  • Stöd för import/export av markdetaljer från Svensk geoprocess.

  Volym

  • Rättning: Kommandona Lägg till slänt och Massbalans skapade i vissa fall felaktiga slänter.

  Nyheter i Topocad 19.1.0.607 (2019-04-12)

  CAD

  • Stöd för PDF-filer (*.pdf) (infogas som raster eller extern referens).
  • Selekteringsinställningar har flyttats till en egen dialog.
  • Nytt kommando för att skapa byggnadssymboler (kors, mittlinje, diagonal linje, diagonal Z-linje).
  • Ny funktion för att välja ”lika” objekt via högerklicksmeny/Selekteringsfilter. Inställning för ”lika” finns under selekteringsinställningar.
  • Nytt kommando för att skapa lagerkollektion från valda objekt.
  • Nya funktioner för att lägga till/ta bort nodpunkt på vald linje/polygon via högerklicksmenyn.
  • Ny funktion för att bryta vald linje i en nodpunkt via högerklicksmenyn.
  • Ny snappfunktion för att snappa mot en cirkels kvadrantpunkter.
  • Möjlighet att ta bort cirkelbågar efter linjedelning i kommandot för att dela linje.
  • Rättning: Panorering tog bort aktuell selekteringspolygon.
  • Rättning: Objekt markerades inte korrekt om man förde musen över dem (endast OpenGL).
  • Rättning: Stora PNG-filer lästes inte in korrekt.
  • Rättning: Punkter ritades inte ut korrekt i ritningsbladet.
  • Rättning: Filtrering på 3D-typ fungerade inte korrekt.

  Terrängmodell

  • Ny funktion för att hitta de högsta eller lägsta punkterna i en terrängmodell.
  • Ny funktion för att hitta de största eller minsta höjdskillnaderna mellan två terrängmodeller.

  Volym

  • Ny funktion för massbalansering.

  Import/export

  • Stöd för attribut vid import/export till KML (*.kml).
  • Stöd för export av SHX-filer (*.shx) som används vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Vid export till lager-PDF (*.pdf) skapades en fil för varje lager.
  • Rättning: Stöd för import/export av data till IFC4 saknads.

  Mätdata

  • Ny funktion för att vid export, till Leica och Trimble, automatiskt fylla i punkt-ID och punktkod som saknas.

  ArcGIS

  • Förbättrad hantering av attribut från fält. Möjlighet att använda kodbeskrivning från ArcGIS som attributvärde.

  Leverans

  • Nytt kommando för att skapa adresser.
  • Ny funktion för att mappa attribut enligt TopoDirekt.
  • Ny funktion för att automatiskt nollställa synkdatum vid ändring av objekt.
  • Fastighetsnyckel och nästa husnummer sätts nu automatiskt på nya byggnader.
  • Möjlighet att visa mindre information om entréer i kommandot för att redigera entréer.
  • Rättning: Lägenheter kopierades inte korrekt i kommandot för att redigera entréer.

  Nyheter i Topocad 19.0.0.604 (2019-02-11)

  Generellt
  • Möjlighet att redigera attributtabellen i rutnät.

  CAD
  • Ny funktion för att kunna leverera en ritning med tillhörande filer (projekt, systemfiler, externa referenser, etc).
  • Ny funktion för att placera norrpil samt skallinjal på valfri plats i ritningsbladet.
  • Ny funktion för jämföra objekt i lager i externa referenser.
  • Möjlighet att skriva ut flera ritningsblad samtidigt.
  • Möjlighet att ange utseende för linjetyper i legenden (färg och linjetjocklek).
  • Möjlighet att filtrera på 3D-typ i filterfunktionen.
  • Möjlighet att flytta objekt till absolut höjd med flyttakommandot.
  • Möjlighet att använda radier och cirklar vid skapande av linjetyper.
  • Möjlighet att ange datatyp på attribut samt om attribut ska vara ett metadataattribut eller ej.
  • Möjlighet att ange vilka attribut som ska vara synliga i koordinatlistan i legenden.
  • Möjlighet att ange att objekt som inte har fokus ska ritas ut med transparens eller inte ritas ut alls.
  • Möjlighet att ange att punkt information ska visas direkt i kommandot för att skapa punkter.
  • Möjlighet att ange att attribut ska behållas vid länkning av punkter/linjer.

  Import/export
  • Stöd för import/export av GeoJSON-filer (*.geojson).
  • Stöd för import av KML-filer (*.kml).
  • Stöd för import/export till IFC4 (*.ifc).
  • Möjlighet att använda IFC-filer som externa referenser.
  • Möjlighet att ange vilka typer av objekt som ska importeras vid import från IFC (*.ifc).
  • Möjlighet att ange vilka objketattribut som ska importeras/exporteras till IFC (*.ifc).

  Terrängmodell
  • Ny funktion för att hälla vattendroppar på en terrängmodell och se var det uppstår vattenansamlingar.
  • Förbättrad 3D-redigering av terrängmodell i terrängmodellsvyn. Berörda trianglar och punkter visas tydligare.

  Sektionsmall
  • Ny funktion för att testa mallen med enkla terrängmodeller utan att behöva skapa en beräknad sektion.
  • Ny funktion för att kopiera lager.
  • Nya sätt att ställa in avgränsningar i egendefinierade areor.

  Beräknade sektioner
  • Valt lager visas i lagerlistan.
  • Funktionen att skapa multipla linjer har nya valmöjligheter för i vilka lager linjerna ska skapas i.
  • Rättning: Det gick inte att markera noder i en nyöppnad sektionsmall eller beräknade sektioner.

  Mätdata
  • Möjlighet att imortera avvägningar från Sokkia avvägare.
  • Stöd för runda pålar i beräkningsfunktionen för pålar.

  Nätutjämning
  • Förbättrad grafisk redovisning av resultatet. Olika färger för sigma värden samt koppling från grafiken till rätt mätning.

  Punktmoln
  • Möjlighet att generera rapport för kluster som ligger innanför respektive utanför solid vid färgsättning av punktmoln från solid.
  • Möjlighet att visa statistik.

  Leverans
  • Uppdaterat FNR till UUID.

  Nyheter i Topocad 18.2.3 (2018-11-13)

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Areor som lagts till i efterhand blev tomma i rapportvyn
  • Rättning: Egendefinierade areor visades istället för längder i rapportvyn.

  Leverans

  • De senaste direktåtkomsttjänsterna hos Lantmäteriet används nu.

  Nyheter i Topocad 18.2.1 (2018-10-08)

  Generellt

  • UNC-sökvägar fungerade inte korrekt.

  CAD

  • Förbättrad utritning av rasterbilder när de är valda (DirectX).
  • Rättning: Enstaka symboler gick inte att lägga till i förklaringens symbollista.

  Nyheter i Topocad 18.2.0 (2018-10-01)

  Generellt

  • Ny modul för koppling mot Congeria
  • Ny modul för hantering av topologibestämmelser

  CAD

  • Nytt snabbkommando (ALT+C) för att sluta valda linjer.
  • Nytt kommando för att slå ihop ytor.
  • Nytt kommando för att subtrahera delar av ytor.
  • Nytt kommando för att dela yta med en linje.
  • Nytt kommando för att snappa linjer mot närliggande punkter.
  • Möjlighet att skriva ut linjebredder i ritningsbladet enligt HMK.
  • Möjlighet att skapa hål i underliggande ytor vid skapande av linje (polygon).
  • Möjlighet att utvidga underliggande ytor vid skapande av linje (polygon).
  • Möjlighet att vid insättning av ritningsblad infoga andra typer av ritningsblad med t.ex. förklaringar/legender.
  • Möjlighet att redigera flera typer av objekt (symboler/linjetyper) samtidigt i kommandot för att redigera legend.
  • Möjlighet att ange attribut för text vid konvertering av text till punkter.
  • Rättning: Förbättrad rasterhantering.

  Makro

  • Möjlighet att redigera makron i rutnätsvy.

  Mätdata

  • Nya beräkningsfunktioner för att mäta in solider i LOD1 (3D-kub) och LOD2 (3D-byggnad).
  • Stöd för import av data från Topcon (*.mxl).

  Import/export

  • Förbättrad export till SOSI (*.sos).
  • Vid export till shape (*.shp) skapas nu även en koordinatsystem/projektionsfil (*.prj).
  • Attribut importerades inte korrekt från MapInfo.
  • Import av planbestämmelser från SS 637040.
  • Export av terrass i beräknade sektioner till Georogs linjemodellfiler (*.lmd).

  Punktmoln

  • Ny funktion för att hitta byggnader.

  Profil

  • Vid insättning av profilformulär till ritning går det nu att separera objekten till olika lager.

  Beräknade sektioner

  • Vid insättning av sektionsritningar till ritning går det nu att separera objekten till olika lager.

  ISM

  • Stöd för teman i intervall.
  • Stöd för att ange topologibestämmelse på karta.
  • Uppgraderad version av modulen FAST.

  FDO

  • Stöd för att ange topologibestämmelse på karta.

  Leverans

  • Nytt kommando för att se alla byggnader, adresser och lägenheter för en fastighet.
  • Möjlighet att se kommundel för adressområden man behandlar.
  • Möjlighet att se fastighetsbeteckningen i redigerakommandot.
  • Entrékommandot har slagits samman med lägenhetskommandot.

  Nyheter i Topocad 18.1.0 (2018-05-04)

  Generellt

  • Möjlighet att definera attributgrupper som kan appliceras på objekt och mätningar.
  • Möjlighet att ange längre rubriker/värden under Inställningar/Projekt/Metadata

  CAD

  • Möjlighet att spara filterdefinitioner från filterverktyget som sedan kan användas direkt från högerklicksmeny.

  Import/export

  • Inställningar för hur linjer med radier ska exporteras till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) finns nu även i exportdialogen.
  • Möjlighet att ange att hur dolda linjesegment ska exporteras till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).

  ISM

  • Möjlighet att ändra inläst område till aktuell vy.
  • Rättning: Starta process fungerade inte.

  FDO

  • Rättning: Egenskapspositioner kunde visa fel attribut för punkter/symboler.

  Generell databaskoppling

  • Rättning: Attribut fungerade inte korrekt.

  DTM

  • Möjlighet att skapa DTM från objekt skapade vid vektorisering eller importerade från wavefront-filer (*.obj).

  Volym

  • Ny funktion för att lägga till slänter på terrängmodeller.

  Punktmoln

  • Möjlighet att transformera punktmoln via Gtrans.
  • Möjlighet att transformera punktmoln via Proj4.
  • Möjlighet att flytta punktmoln i höjd.
  • Möjlighet att välja vilka områden som ska filtreras i filterfunktionerna.
  • Möjlighet att radera punkter innanför eller utanför objekten i kommandot för att hitta cylindrar.
  • Nya valmöjligheter i vektoriseringskommandot.
  • Rättning: Det gick inte att ange koordinatsystem för punktmoln.

  Sektionsmall

  • Möjlighet att stänga av visning av punktmarkörer i sektionsmallar och beräknade sektioner.
  • Rättning: Det gick inte att använda terrängmodeller som egendefinierade tunnelterränglager.

  Mätadata

  • Möjlighet att ange attributgrupp på mätdata.

   

  Nyheter i Topocad 18.0.4 (2018-04-16)

  Generellt

  • Uppdaterat installationsprogram.

  CAD

  • Rättning: Förbättrad funktion i kommando för att skapa parallella linjer.

  ISM

  • Programmet frågar användaren om startad process skall öppnas.

  Nyheter i Topocad 18.0.3 (2018-03-16)

  CAD

  • Rättning: Klipp ut med fönster/polygon fungerade inte.
  • Rättning: Maxgräns för antal upprepningar i fyllnadsmönster var något låg vilket resulterade i helfyllda ytor.
  • Rättning: AutoCAD-linjetyper kunde fortfarande orsaka programkrasch vid sparning om man klippt och klistrat dessa mellan ritningar.

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Areor skrevs inte ut för sektioner som satts in i ritning.

  Leverans

  • Rättning: Synkronisera-kolumnen kunde orsaka programkrasch.

  Mätdata

  • Ny version av PrintfPC inkluderad för import från Leica 1200/VIVA.

  Nyheter i Topocad 18.0.2 (2018-02-14)

  CAD

  • Rättning: Klistra in från urklipp fungerade inte i skapa/redigera text.
  • Rättning: Fönster för förhandsgranskning av linjetyp stängdes ibland inte korrekt.

  Punktmoln

  • Förbättrad vektorisering.

  Import/export

  • Rättning: Vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) exporterades data till AutoCAD 2018 även om AutoCAD 2013 var valt.
  • Rättning: Vid import av koordinatfiler från Geo (*.geo) försvann punkt-ID samt punktkod på linjer.

  Nätutjämning

  • Rättning: I rapport för beräknade punkter visades inte beräknad höjd om punkten var känd i plan.

  ISM

  • Möjlighet att tända/släcka olika teman för tematiserade lager i lagerhanteraren.
  • Rättning: Punkter skapades istället för symboler om inte symbolen för lagret var definierad.
  • Rättning: SQL-satser saknade parenteser mellan satserna.

   

  Nyheter i Topocad 18.0.1

  Generellt

  • Ny modul för hantering av solider med nya kommandon och makron.
  • Möjlighet att migrera systeminställningar från en tidigare version av programmet.
  • Ny flik för projektinformation (startdatum, författare, antal filer/mappar, senaste modifierade filer, m.m.) under system- och projektinställningar.
  • Möjlighet att förinställa attribut från koordinatsystem plan/höjd, fullt användarnamn och metadata från system- projektinställningar.
  • Möjlighet att ange detaljnivå (LOD) på objekt.

  Mätning

  • Möjlighet att använda flera PP-filer.

  CAD

  • Ny funktion för att i legenden lägga till alla synliga linjetyper och symboler.
  • Ny funktion för att byta lager på objekt (Byt objektlager).
  • Ny typ av norrpil i ritningsbladet.
  • Ny kategori för planegenskaper med separata planmakron.
  • Ny sökfunktion i lagerhanteraren.
  • Möjlighet att ange objekt som vycentrum i orbitläge för lättare navigering (högerklicksmeny – Ange objektfokus eller Skift + välj objekt).
  • Möjlighet att tänja ett objekt endast i planet genom att hålla inne Ctrl-tangenten när man tänjer.
  • Möjlighet att bocka i multipel i samtliga måttsättningskommandon.
  • Kommando för att hämta lager återfinns nu även bredvid lagerhanteraren.
  • Stöd för kameraläge (3D) i sparade vyer.
  • Möjlighet att i kommandot förläng ange att det endast är vald ändpunkts längd (del av linje) som ska användas vid beräkning.
  • Polygoner går att selektera mitt på ytan även fast de saknar fyllnad.
  • Nytt utseende på kommandot för att skapa legend.
  • Valbart om handtag på linjers mittpunkter ska visas samt färg på dessa (inställningar för snapp).
  • Möjlighet att lägga till kontroller för aktuellt lager, aktuell lagerkollektion, aktuell linjetyp, aktuell färg samt aktuellt UCS under kategorin Egen.
  • Stöd för höjdskala på symboler.
  • Förbättrad (snabbare) funktion för att tänja polygoner.
  • Vyn behåller nu zoomnivå vid ändring av kameraläge.
  • Makrodialogen visar nu kommandoikoner samt eventuella färger.
  • Förhandsgranskningsfönster visas nu även vid val av linjetyp och punktkod.
  • Förbättrad (snabbare) selektering av symboler.
  • Förbättrad funktion i kommandot bryt med markering av linje som kommer att påverkas.
  • Förenklad uppritning av markerade (highlight) symboler för snabbare hantering.
  • Rättning: Egenskapspositioner ritades alltid ut på höjd noll.
  • Rättning: Lokala linjetyper och symboler uppdaterades inte vid omdefiniering till respektive globala bibliotek.
  • Rättning: AutoCAD-linjetyper ritade alltid symboler (shapes) på höjden noll.
  • Rättning: AutoCAD-linjetyper kunde ritas ut även om lagret var släckt.
  • Rättning: AutoCAD-linjetyper kunde orsaka programkrasch vid sparning om man klippt och klistrat dessa mellan ritningar.

  Punktmoln

  • Nya funktioner i vektoriseringskommandot.

  Beräknade sektioner

  • Sektionsobjekt kan specificeras som rör och klippas bort från övriga areor.

  Import/export

  • Möjlighet att begränsa vilka filtyper som ska vara synliga vid import/export (Systeminställningar/CAD/Import/Export).
  • Möjlighet att stänga av frågor om saknade shx-filer vid import från AutoCAD (*.dwg/*.dfx) (Systeminställningar/CAD/Import/Export/).
  • Möjlighet att exportera till IFC (*.ifc).
  • Stöd för import/export till AutoCAD 2018 (*.dwg/*.dxf).
  • Stöd för färger och material vid import från IFC (*.ifc).
  • Rättning: Vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) måste fyllnader exporteras före linjerna för att inte täcka dem.
  • Rättning: Objekt på skrivskyddade lager importerades inte vid import från AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Linjer exporterades felaktigt vid generell export (*.*).
  • Rättning: Linjetyper med shape-filer importerades felaktigt vid import från AutoCAD (*.dwg/*.dfx).

  ESPA

  • Stöd för objekt av typen facenet för att ta in 3D-solider från EspaCity.
  • Systeminställningar för hur 3D-solider ska genereras från facenets.

  ISM

  • Möjlighet att öppna karta från aktuell vy samt objekt utan att ha en befintlig ISM-karta.
  • Rättning: Linjetyp, färg samt linjetjocklek sätts nu till ByLayer om det är möjligt.

   

  Nyheter i Topocad 17.2.0.583 (2017-10-13)

  CAD

  • Möjlighet att förinställa attribut från symbolnamn.
  • Möjlighet att ange att symboler ska vara dolda vilket innebär att de endast är synliga i symbolbiblioteket samt konfigurering av planegenskaper.
  • Nytt kommando för att skapa tvärsektioner och profil från objekt i ritning.
  • Möjlighet att få areor utritade i sektionsritningskommandot.
  • Rättning: Utskrift av raster kunde bli suddigt.
  • Rättning: Lagerfiltrering fungerade inte i kommandon för punktjämförelse samt pålprotokoll.
  • Rättning: Upprepning av senaste kommando fungerade inte för makron.
  • Rättning: Förbättrad funktionalitet i kommando för att skapa släntmarkeringar.
  • Rättning: Inläsning av linjemåttsättning kunde gå fel om linjen hade raderats.
  • Rättning: Affin transformation utan skala fungerade inte korrekt.
  • Rättning: Raster från WMS fungerade inte om koordinatsystemet hos WMS:en inte var samma som ritningen.

  Volym

  • Rättning: Termiska färger fungerade inte korrekt i kommandot för jämföra modell mot modell.

  Beräknade sektioner

  • Egendefinierade areor kan läggas till i beräknade sektioner utan att ändra i sektionsmallen.
  • Rättning: Beräknade sektioner med sektionsobjekt bestående av solider importerades inte korrekt till ritning.

  Leverans

  • Ny funktion för att testa anslutningar till Lantmäteriets tjänster.
  • Rättning: Kopiera och klistra in fungerar bättre i lägenhetstabellen.
  • Rättning: Byggnader och adresser får nu synkdatum vid inventering.
  • Rättning: Redigera-kommandot kraschar inte längre när man sparar adresser.
  • Rättning: Lägestillägg visas korrekt i redigera-kommandot.

  ISM

  • Rättning: Användarnamn och lösenord lästes inte in för WMS-tjänster.
  • Rättning: Symbolrotation fungerade inte korrekt.

  Planmodul

  • Ny inställning för explosionslager i planegenskapsbiblioteket. Exploderade planegenskaper hamnar i angivet lager.
  • Möjlighet att söka på beskrivning när planegenskap ska väljas.

  Järnväg

  • Rättning: Startkilometer gick inte att ändra i kommandot för bax/lyft.

  Nyheter i Topocad 17.1.2.578 (2017-06-16)

  Leverans

  • Stöd för att hantera lägenheter via Tjänstebaserad Uppdatering mot Lantmäteriet
  • Rättning: Hantering av 3D-fastigheter på byggnader förbättrad

   

  Nyheter i Topocad 17.1.1 (2017-05-17)

  Generellt
  • 32-bit versionen saknade överättning.

  CAD
  • Rättning: Bäringsmåttsättningar sparades inte alltid korrekt.
  • Rättning: WMS i ritningsblad visades endast om koordinatsystem på WMS:en och ritningen var olika.
  • Rättning: Vid användning av flera WMS:er i ritning syntes endast en.

  Planmodul
  • Rättning: Förklaringseditorn lade inte till planegenskapstyperna i rätt ordning när alla synliga typer lades till.

  Import/export
  • Rättning: Punktinfo på symboler med symbol exporterades inte till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).

  Nyheter i Topocad 17.1.0 (2017-05-08)

  CAD
  • Stöd för Web Map Tile Service (WMTS).
  • Stöd för olika koordinatsystem mellan WMS/WMTS-tjänst och ritning förutsatt att ritningen är koordinatsystemmärkt (giltig EPSG-kod).
  • Rättning: Fyllda ytor med olika höjder kunde ritas ut felaktigt (DirectX).
  • Rättning: Mönster i fyllda ytor kunde ritas ut med tidigare använd linjetyp.
  • Rättning: Skala gick inte att ange korrekt i kommando för att redigera bilder.

  Import/export
  • Nytt format för import/export av solider (*.tsm).
  • Stöd för import/export av data från CityGML (*.gml).
  • Rättning: Profilerna för sidolinjerna blev felaktiga vid export av väglinje, profil och skevning till Leica 1200 och Leica VIVA.
  • Rättning: Ritningen uppdaterades inte efter import från instrument.

  Punktmoln
  • Möjlighet att färga punktmoln med hjälp av en solidfil (*.tsm).
  • Förbättrad selektering av punktmolnsobjekt i ritningen.
  • Ny funktion för att hitta cylindrar.

  DTM
  • Förbättrad selektering av terrängmodeller i ritningen.
  • Förbättrad import av LandXML.

  Volym
  • Kommandot för volymberäkning mellan flera modeller sparar inställningarna.

  Beräknade sektioner
  • Stöd för solidmodeller (*.tsm) i egendefinierade terränglager.
  • Förbättrad triangulering av area-volymer vid import till ritning (*.topx).

  FDO
  • Rättning: Förhandsvisning av symboler visades ej i inställningar.

  Espa
  • Rättning: Orientering av ritningen fungerade inte i DirectX.

  ISM
  • Rättning: WMS-tjänster fick inte rätt namn.

  Leverans
  • Rättning: Konsekvent fyllning av ytor vid synkronisering och hämtning (BAL).

  Nyheter i Topocad 17.0.1 (2017-03-24)

  Generellt

  • Förbättrad funktion vid manuell justering av kolumnbredd i rutnät.
  • Rättning: Alla kommandon var inte tillgängliga vid konfiguration av egen panel.
  • Rättning: Punktkoderna sorterades inte alltid korrekt i punktkodsbiblioteket.
  • Rättning: Fel enhet visades för lutningar i promille.
  • Rättning: Punktkoder kunde kopieras till text felaktigt från rutnätsredigeringen.

  CAD

  • Rättning: Tunna linjer skrivs nu ut med större linjetjocklek (OpenGL samt DirectX).
  • Ny knapp i objektegenskapsdialogen för att flytta/rotera visade egenskaper i ritningen.
  • Dialogstorlek sparas nu för kommando redigera som text samt externa referenser.
  • Rättning: Spara ritning som version 16.0 fungerade inte om det fanns texter i ritningen.
  • Rättning: Vyer i ritningsblad kunde ritas ut med fel färg och linjetyp.
  • Rättning: Globala linjetyper kopierades inte korrekt till ritningen.
  • Rättning: Bilder av CAD-vyn i rapporter blev felaktiga (endast DirectX).
  • Rättning: Vertikala ytor gick inte att selektera.
  • Rättning: Solider och symboler gick inte alltid att selektera.
  • Rättning: Makron tillämpade inte skala på fyllnadsmönster.
  • Rättning: Vid användning av svart bakgrund syntes valda objekt dåligt.

  Profilformulär

  • Rättning: Profilen ritades inte ut (endast DirectX).

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Kommandot för att sätta in sektioner räknade inte alltid upp Startsektionen efter att sektioner hade satts in. Storleken på texten har justerats.
  • Rättning: Vid import av beräknade sektioner till ritning kunde punkter ibland felaktigt få höjden noll.
  • Rättning: Ibland skapades nya sektioner där det redan fanns en sektion vilket lede till dubbletter.

  Mätdata

  • Rättning: Vid beräkning till befintlig ritning krävdes en manuell omgenerering av ritningen för att resultatet skulle bli synligt.

  FDO

  • Möjlighet att rotera attribut enligt objekt (endast linjer).

  ISM

  • Rättning: Historikkolumner lästes inte in korrekt.
  • Rättning: Symboler roterades inte korrekt.

  Nyheter i Topocad 17.0.0 (2017-01-27)

  PDF-broschyr med bilder och texter med de största nyheterna i version 17: Nyheter Topocad 17

  Generellt

  • Stöd för DirectX 11.0 med möjlighet att välja vilket grafikkort som ska användas för rendering.
  • Möjlighet att manuellt spara systemfiler.
  • Möjlighet att välja att spara/inte spara alla öppna dokument vid stängning av programmet.
  • Möjlighet att ange om punktkoder ska skilja på gemener/versaler eller inte.
  • Möjlighet att söka i dialoger för linjetyper, symboler, attribut, punktkoder, material samt produktkoder.
  • Möjlighet att ändra storlek på dialoger för att välja projekt, linjetyper, symboler, attribut, punktkoder, material, produktkoder, planbestämmelser samt måttsättningsstilar.

  CAD

  • Parametriska solider. Stöd för alla solid primitiver.
  • Nytt kommando för kollisionskontroll av solider.
  • Nytt kommando för fasade kanter på ytor i solider (chamfer).
  • Nytt kommando för rundade kanter på ytor i solider (fillet).
  • Nytt kommando för att få en 3D-vy i ritningsbladet.
  • Ändrad rasterhantering – Vid import av stora raster (jpg, bmp, tiff) delas bilden upp i delar och laddas in dynamiskt.
  • Möjlighet att ange WMS på ritningsvy.
  • Möjlighet att ange kantfärg på textbakgrund.
  • Möjlighet att skapa symbol direkt till det globala symbolbiblioteket.
  • Möjlighet att filtrera bladmaller vid insättning av ritningsblad.
  • Möjlighet att ange filer med till/från-punkter vid affin/helmert-transformation.
  • Möjlighet att hitta dubbletter i linjer med kommandot kontrollera objekt.
  • Möjlighet att trimma och förlänga linjer mot terrängmodeller.
  • Möjlighet att trimma terrängmodell mot terrängmodell.
  • Möjlighet att på lager ange om linjetypsgenerering ska vara av eller på. För nya lager används ritnings/system-inställningen.
  • Möjlighet att ange textriktning på måttsättning för vinkel, cirkelbåge, diameter samt radie.
  • Möjlighet att ange raster som extern referens.
  • Möjlighet att ange egenskaper för ljus på material.
  • Möjlighet att ange visningsläge för raster.
  • Handtag på objekt visar mittpunkt på cirkelbåge med triangel.
  • Ritningsvyn i ritningen tas automatiskt bort vid borttagning av ritningsblad.
  • Ändrad utskriftsfunktion med bland annat stöd för transparens.
  • Förbättrad styrning i orbitläge.
  • Aktuellt kameraläge sparas i ritningen.
  • Stöd för kopiera och flytta objekt i aktuellt UCS.
  • Förbättrat stöd för att tolka egenskaper för WMS-tjänster.
  • Förbättrad funktion för att ansluta linjer.
  • Rättning: Transformation av externa referenser fungerade inte.
  • Rättning: Bilder från WMS hamnade inte alltid underst i ritningen.

  Mätdata

  • Parametriska solider. Stöd för kantbalk, rör mm.
  • Ny beräkningsfunktion för att svepa symbol (2D-profil) över mätt linje för att skapa solid.
  • Möjlighet att ange produktkod direkt på beräkningsfunktioner för solider.
  • Möjlighet att flytta mätningar/koordinater upp/ner i mätdatadokumentet.

  Nätutjämning

  • Modifierade observationer blåmarkeras.

  Väglinje

  • Enklare redigering av väglinjer i CAD-vyn.

  Profilformulär

  • Profilformuläret fyller automatiskt i dokument i nya komponenter om dokument av samma typ redan har valts i tidigare komponent.

  Import/export

  • Export till STL format för 3D printers.
  • Förbättrad export AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Exkluderade lager fungerade inte vid import av ritning (*.top/*.topx).

  ArcGIS

  • Möjlighet att på lager ange om linjetypsgenerering ska vara av eller på.

  FDO

  • Möjlighet att på lager ange om linjetypsgenerering ska vara av eller på.

  Macro

  • Möjlighet att ange en lista på lager att snappa mot när man skapar linjer.

  ISM

  • Möjlighet att konfigurera vilka historikkolumner som ska läsas in.