• Topocad versionsnyheter

  Nyheter i Topocad 19.1.1.609 (2019-04-26)

  Import/export

  • Rättning: Vid import av filer från AutoCAD (*.dwg/*.dxf) blev standardfägen vit istället för svart/vit.

  TopoDirekt

  • Stöd för import/export av markdetaljer från Svensk geoprocess.

  Volym

  • Rättning: Kommandona Lägg till slänt och Massbalans skapade i vissa fall felaktiga slänter.

  Nyheter i Topocad 19.1.0.607 (2019-04-12)

  CAD

  • Stöd för PDF-filer (*.pdf) (infogas som raster eller extern referens).
  • Selekteringsinställningar har flyttats till en egen dialog.
  • Nytt kommando för att skapa byggnadssymboler (kors, mittlinje, diagonal linje, diagonal Z-linje).
  • Ny funktion för att välja ”lika” objekt via högerklicksmeny/Selekteringsfilter. Inställning för ”lika” finns under selekteringsinställningar.
  • Nytt kommando för att skapa lagerkollektion från valda objekt.
  • Nya funktioner för att lägga till/ta bort nodpunkt på vald linje/polygon via högerklicksmenyn.
  • Ny funktion för att bryta vald linje i en nodpunkt via högerklicksmenyn.
  • Ny snappfunktion för att snappa mot en cirkels kvadrantpunkter.
  • Möjlighet att ta bort cirkelbågar efter linjedelning i kommandot för att dela linje.
  • Rättning: Panorering tog bort aktuell selekteringspolygon.
  • Rättning: Objekt markerades inte korrekt om man förde musen över dem (endast OpenGL).
  • Rättning: Stora PNG-filer lästes inte in korrekt.
  • Rättning: Punkter ritades inte ut korrekt i ritningsbladet.
  • Rättning: Filtrering på 3D-typ fungerade inte korrekt.

  Terrängmodell

  • Ny funktion för att hitta de högsta eller lägsta punkterna i en terrängmodell.
  • Ny funktion för att hitta de största eller minsta höjdskillnaderna mellan två terrängmodeller.

  Volym

  • Ny funktion för massbalansering.

  Import/export

  • Stöd för attribut vid import/export till KML (*.kml).
  • Stöd för export av SHX-filer (*.shx) som används vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Vid export till lager-PDF (*.pdf) skapades en fil för varje lager.
  • Rättning: Stöd för import/export av data till IFC4 saknads.

  Mätdata

  • Ny funktion för att vid export, till Leica och Trimble, automatiskt fylla i punkt-ID och punktkod som saknas.

  ArcGIS

  • Förbättrad hantering av attribut från fält. Möjlighet att använda kodbeskrivning från ArcGIS som attributvärde.

  Leverans

  • Nytt kommando för att skapa adresser.
  • Ny funktion för att mappa attribut enligt TopoDirekt.
  • Ny funktion för att automatiskt nollställa synkdatum vid ändring av objekt.
  • Fastighetsnyckel och nästa husnummer sätts nu automatiskt på nya byggnader.
  • Möjlighet att visa mindre information om entréer i kommandot för att redigera entréer.
  • Rättning: Lägenheter kopierades inte korrekt i kommandot för att redigera entréer.

  Nyheter i Topocad 19.0.0.604 (2019-02-11)

  Generellt
  • Möjlighet att redigera attributtabellen i rutnät.

  CAD
  • Ny funktion för att kunna leverera en ritning med tillhörande filer (projekt, systemfiler, externa referenser, etc).
  • Ny funktion för att placera norrpil samt skallinjal på valfri plats i ritningsbladet.
  • Ny funktion för jämföra objekt i lager i externa referenser.
  • Möjlighet att skriva ut flera ritningsblad samtidigt.
  • Möjlighet att ange utseende för linjetyper i legenden (färg och linjetjocklek).
  • Möjlighet att filtrera på 3D-typ i filterfunktionen.
  • Möjlighet att flytta objekt till absolut höjd med flyttakommandot.
  • Möjlighet att använda radier och cirklar vid skapande av linjetyper.
  • Möjlighet att ange datatyp på attribut samt om attribut ska vara ett metadataattribut eller ej.
  • Möjlighet att ange vilka attribut som ska vara synliga i koordinatlistan i legenden.
  • Möjlighet att ange att objekt som inte har fokus ska ritas ut med transparens eller inte ritas ut alls.
  • Möjlighet att ange att punkt information ska visas direkt i kommandot för att skapa punkter.
  • Möjlighet att ange att attribut ska behållas vid länkning av punkter/linjer.

  Import/export
  • Stöd för import/export av GeoJSON-filer (*.geojson).
  • Stöd för import av KML-filer (*.kml).
  • Stöd för import/export till IFC4 (*.ifc).
  • Möjlighet att använda IFC-filer som externa referenser.
  • Möjlighet att ange vilka typer av objekt som ska importeras vid import från IFC (*.ifc).
  • Möjlighet att ange vilka objketattribut som ska importeras/exporteras till IFC (*.ifc).

  Terrängmodell
  • Ny funktion för att hälla vattendroppar på en terrängmodell och se var det uppstår vattenansamlingar.
  • Förbättrad 3D-redigering av terrängmodell i terrängmodellsvyn. Berörda trianglar och punkter visas tydligare.

  Sektionsmall
  • Ny funktion för att testa mallen med enkla terrängmodeller utan att behöva skapa en beräknad sektion.
  • Ny funktion för att kopiera lager.
  • Nya sätt att ställa in avgränsningar i egendefinierade areor.

  Beräknade sektioner
  • Valt lager visas i lagerlistan.
  • Funktionen att skapa multipla linjer har nya valmöjligheter för i vilka lager linjerna ska skapas i.
  • Rättning: Det gick inte att markera noder i en nyöppnad sektionsmall eller beräknade sektioner.

  Mätdata
  • Möjlighet att imortera avvägningar från Sokkia avvägare.
  • Stöd för runda pålar i beräkningsfunktionen för pålar.

  Nätutjämning
  • Förbättrad grafisk redovisning av resultatet. Olika färger för sigma värden samt koppling från grafiken till rätt mätning.

  Punktmoln
  • Möjlighet att generera rapport för kluster som ligger innanför respektive utanför solid vid färgsättning av punktmoln från solid.
  • Möjlighet att visa statistik.

  Leverans
  • Uppdaterat FNR till UUID.

  Nyheter i Topocad 18.2.3 (2018-11-13)

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Areor som lagts till i efterhand blev tomma i rapportvyn
  • Rättning: Egendefinierade areor visades istället för längder i rapportvyn.

  Leverans

  • De senaste direktåtkomsttjänsterna hos Lantmäteriet används nu.

  Nyheter i Topocad 18.2.1 (2018-10-08)

  Generellt

  • UNC-sökvägar fungerade inte korrekt.

  CAD

  • Förbättrad utritning av rasterbilder när de är valda (DirectX).
  • Rättning: Enstaka symboler gick inte att lägga till i förklaringens symbollista.

  Nyheter i Topocad 18.2.0 (2018-10-01)

  Generellt

  • Ny modul för koppling mot Congeria
  • Ny modul för hantering av topologibestämmelser

  CAD

  • Nytt snabbkommando (ALT+C) för att sluta valda linjer.
  • Nytt kommando för att slå ihop ytor.
  • Nytt kommando för att subtrahera delar av ytor.
  • Nytt kommando för att dela yta med en linje.
  • Nytt kommando för att snappa linjer mot närliggande punkter.
  • Möjlighet att skriva ut linjebredder i ritningsbladet enligt HMK.
  • Möjlighet att skapa hål i underliggande ytor vid skapande av linje (polygon).
  • Möjlighet att utvidga underliggande ytor vid skapande av linje (polygon).
  • Möjlighet att vid insättning av ritningsblad infoga andra typer av ritningsblad med t.ex. förklaringar/legender.
  • Möjlighet att redigera flera typer av objekt (symboler/linjetyper) samtidigt i kommandot för att redigera legend.
  • Möjlighet att ange attribut för text vid konvertering av text till punkter.
  • Rättning: Förbättrad rasterhantering.

  Makro

  • Möjlighet att redigera makron i rutnätsvy.

  Mätdata

  • Nya beräkningsfunktioner för att mäta in solider i LOD1 (3D-kub) och LOD2 (3D-byggnad).
  • Stöd för import av data från Topcon (*.mxl).

  Import/export

  • Förbättrad export till SOSI (*.sos).
  • Vid export till shape (*.shp) skapas nu även en koordinatsystem/projektionsfil (*.prj).
  • Attribut importerades inte korrekt från MapInfo.
  • Import av planbestämmelser från SS 637040.
  • Export av terrass i beräknade sektioner till Georogs linjemodellfiler (*.lmd).

  Punktmoln

  • Ny funktion för att hitta byggnader.

  Profil

  • Vid insättning av profilformulär till ritning går det nu att separera objekten till olika lager.

  Beräknade sektioner

  • Vid insättning av sektionsritningar till ritning går det nu att separera objekten till olika lager.

  ISM

  • Stöd för teman i intervall.
  • Stöd för att ange topologibestämmelse på karta.
  • Uppgraderad version av modulen FAST.

  FDO

  • Stöd för att ange topologibestämmelse på karta.

  Leverans

  • Nytt kommando för att se alla byggnader, adresser och lägenheter för en fastighet.
  • Möjlighet att se kommundel för adressområden man behandlar.
  • Möjlighet att se fastighetsbeteckningen i redigerakommandot.
  • Entrékommandot har slagits samman med lägenhetskommandot.

  Nyheter i Topocad 18.1.0 (2018-05-04)

  Generellt

  • Möjlighet att definera attributgrupper som kan appliceras på objekt och mätningar.
  • Möjlighet att ange längre rubriker/värden under Inställningar/Projekt/Metadata

  CAD

  • Möjlighet att spara filterdefinitioner från filterverktyget som sedan kan användas direkt från högerklicksmeny.

  Import/export

  • Inställningar för hur linjer med radier ska exporteras till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) finns nu även i exportdialogen.
  • Möjlighet att ange att hur dolda linjesegment ska exporteras till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).

  ISM

  • Möjlighet att ändra inläst område till aktuell vy.
  • Rättning: Starta process fungerade inte.

  FDO

  • Rättning: Egenskapspositioner kunde visa fel attribut för punkter/symboler.

  Generell databaskoppling

  • Rättning: Attribut fungerade inte korrekt.

  DTM

  • Möjlighet att skapa DTM från objekt skapade vid vektorisering eller importerade från wavefront-filer (*.obj).

  Volym

  • Ny funktion för att lägga till slänter på terrängmodeller.

  Punktmoln

  • Möjlighet att transformera punktmoln via Gtrans.
  • Möjlighet att transformera punktmoln via Proj4.
  • Möjlighet att flytta punktmoln i höjd.
  • Möjlighet att välja vilka områden som ska filtreras i filterfunktionerna.
  • Möjlighet att radera punkter innanför eller utanför objekten i kommandot för att hitta cylindrar.
  • Nya valmöjligheter i vektoriseringskommandot.
  • Rättning: Det gick inte att ange koordinatsystem för punktmoln.

  Sektionsmall

  • Möjlighet att stänga av visning av punktmarkörer i sektionsmallar och beräknade sektioner.
  • Rättning: Det gick inte att använda terrängmodeller som egendefinierade tunnelterränglager.

  Mätadata

  • Möjlighet att ange attributgrupp på mätdata.

   

  Nyheter i Topocad 18.0.4 (2018-04-16)

  Generellt

  • Uppdaterat installationsprogram.

  CAD

  • Rättning: Förbättrad funktion i kommando för att skapa parallella linjer.

  ISM

  • Programmet frågar användaren om startad process skall öppnas.

  Nyheter i Topocad 18.0.3 (2018-03-16)

  CAD

  • Rättning: Klipp ut med fönster/polygon fungerade inte.
  • Rättning: Maxgräns för antal upprepningar i fyllnadsmönster var något låg vilket resulterade i helfyllda ytor.
  • Rättning: AutoCAD-linjetyper kunde fortfarande orsaka programkrasch vid sparning om man klippt och klistrat dessa mellan ritningar.

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Areor skrevs inte ut för sektioner som satts in i ritning.

  Leverans

  • Rättning: Synkronisera-kolumnen kunde orsaka programkrasch.

  Mätdata

  • Ny version av PrintfPC inkluderad för import från Leica 1200/VIVA.

  Nyheter i Topocad 18.0.2 (2018-02-14)

  CAD

  • Rättning: Klistra in från urklipp fungerade inte i skapa/redigera text.
  • Rättning: Fönster för förhandsgranskning av linjetyp stängdes ibland inte korrekt.

  Punktmoln

  • Förbättrad vektorisering.

  Import/export

  • Rättning: Vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) exporterades data till AutoCAD 2018 även om AutoCAD 2013 var valt.
  • Rättning: Vid import av koordinatfiler från Geo (*.geo) försvann punkt-ID samt punktkod på linjer.

  Nätutjämning

  • Rättning: I rapport för beräknade punkter visades inte beräknad höjd om punkten var känd i plan.

  ISM

  • Möjlighet att tända/släcka olika teman för tematiserade lager i lagerhanteraren.
  • Rättning: Punkter skapades istället för symboler om inte symbolen för lagret var definierad.
  • Rättning: SQL-satser saknade parenteser mellan satserna.

   

  Nyheter i Topocad 18.0.1

  Generellt

  • Ny modul för hantering av solider med nya kommandon och makron.
  • Möjlighet att migrera systeminställningar från en tidigare version av programmet.
  • Ny flik för projektinformation (startdatum, författare, antal filer/mappar, senaste modifierade filer, m.m.) under system- och projektinställningar.
  • Möjlighet att förinställa attribut från koordinatsystem plan/höjd, fullt användarnamn och metadata från system- projektinställningar.
  • Möjlighet att ange detaljnivå (LOD) på objekt.

  Mätning

  • Möjlighet att använda flera PP-filer.

  CAD

  • Ny funktion för att i legenden lägga till alla synliga linjetyper och symboler.
  • Ny funktion för att byta lager på objekt (Byt objektlager).
  • Ny typ av norrpil i ritningsbladet.
  • Ny kategori för planegenskaper med separata planmakron.
  • Ny sökfunktion i lagerhanteraren.
  • Möjlighet att ange objekt som vycentrum i orbitläge för lättare navigering (högerklicksmeny – Ange objektfokus eller Skift + välj objekt).
  • Möjlighet att tänja ett objekt endast i planet genom att hålla inne Ctrl-tangenten när man tänjer.
  • Möjlighet att bocka i multipel i samtliga måttsättningskommandon.
  • Kommando för att hämta lager återfinns nu även bredvid lagerhanteraren.
  • Stöd för kameraläge (3D) i sparade vyer.
  • Möjlighet att i kommandot förläng ange att det endast är vald ändpunkts längd (del av linje) som ska användas vid beräkning.
  • Polygoner går att selektera mitt på ytan även fast de saknar fyllnad.
  • Nytt utseende på kommandot för att skapa legend.
  • Valbart om handtag på linjers mittpunkter ska visas samt färg på dessa (inställningar för snapp).
  • Möjlighet att lägga till kontroller för aktuellt lager, aktuell lagerkollektion, aktuell linjetyp, aktuell färg samt aktuellt UCS under kategorin Egen.
  • Stöd för höjdskala på symboler.
  • Förbättrad (snabbare) funktion för att tänja polygoner.
  • Vyn behåller nu zoomnivå vid ändring av kameraläge.
  • Makrodialogen visar nu kommandoikoner samt eventuella färger.
  • Förhandsgranskningsfönster visas nu även vid val av linjetyp och punktkod.
  • Förbättrad (snabbare) selektering av symboler.
  • Förbättrad funktion i kommandot bryt med markering av linje som kommer att påverkas.
  • Förenklad uppritning av markerade (highlight) symboler för snabbare hantering.
  • Rättning: Egenskapspositioner ritades alltid ut på höjd noll.
  • Rättning: Lokala linjetyper och symboler uppdaterades inte vid omdefiniering till respektive globala bibliotek.
  • Rättning: AutoCAD-linjetyper ritade alltid symboler (shapes) på höjden noll.
  • Rättning: AutoCAD-linjetyper kunde ritas ut även om lagret var släckt.
  • Rättning: AutoCAD-linjetyper kunde orsaka programkrasch vid sparning om man klippt och klistrat dessa mellan ritningar.

  Punktmoln

  • Nya funktioner i vektoriseringskommandot.

  Beräknade sektioner

  • Sektionsobjekt kan specificeras som rör och klippas bort från övriga areor.

  Import/export

  • Möjlighet att begränsa vilka filtyper som ska vara synliga vid import/export (Systeminställningar/CAD/Import/Export).
  • Möjlighet att stänga av frågor om saknade shx-filer vid import från AutoCAD (*.dwg/*.dfx) (Systeminställningar/CAD/Import/Export/).
  • Möjlighet att exportera till IFC (*.ifc).
  • Stöd för import/export till AutoCAD 2018 (*.dwg/*.dxf).
  • Stöd för färger och material vid import från IFC (*.ifc).
  • Rättning: Vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) måste fyllnader exporteras före linjerna för att inte täcka dem.
  • Rättning: Objekt på skrivskyddade lager importerades inte vid import från AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Linjer exporterades felaktigt vid generell export (*.*).
  • Rättning: Linjetyper med shape-filer importerades felaktigt vid import från AutoCAD (*.dwg/*.dfx).

  ESPA

  • Stöd för objekt av typen facenet för att ta in 3D-solider från EspaCity.
  • Systeminställningar för hur 3D-solider ska genereras från facenets.

  ISM

  • Möjlighet att öppna karta från aktuell vy samt objekt utan att ha en befintlig ISM-karta.
  • Rättning: Linjetyp, färg samt linjetjocklek sätts nu till ByLayer om det är möjligt.

   

  Nyheter i Topocad 17.2.0.583 (2017-10-13)

  CAD

  • Möjlighet att förinställa attribut från symbolnamn.
  • Möjlighet att ange att symboler ska vara dolda vilket innebär att de endast är synliga i symbolbiblioteket samt konfigurering av planegenskaper.
  • Nytt kommando för att skapa tvärsektioner och profil från objekt i ritning.
  • Möjlighet att få areor utritade i sektionsritningskommandot.
  • Rättning: Utskrift av raster kunde bli suddigt.
  • Rättning: Lagerfiltrering fungerade inte i kommandon för punktjämförelse samt pålprotokoll.
  • Rättning: Upprepning av senaste kommando fungerade inte för makron.
  • Rättning: Förbättrad funktionalitet i kommando för att skapa släntmarkeringar.
  • Rättning: Inläsning av linjemåttsättning kunde gå fel om linjen hade raderats.
  • Rättning: Affin transformation utan skala fungerade inte korrekt.
  • Rättning: Raster från WMS fungerade inte om koordinatsystemet hos WMS:en inte var samma som ritningen.

  Volym

  • Rättning: Termiska färger fungerade inte korrekt i kommandot för jämföra modell mot modell.

  Beräknade sektioner

  • Egendefinierade areor kan läggas till i beräknade sektioner utan att ändra i sektionsmallen.
  • Rättning: Beräknade sektioner med sektionsobjekt bestående av solider importerades inte korrekt till ritning.

  Leverans

  • Ny funktion för att testa anslutningar till Lantmäteriets tjänster.
  • Rättning: Kopiera och klistra in fungerar bättre i lägenhetstabellen.
  • Rättning: Byggnader och adresser får nu synkdatum vid inventering.
  • Rättning: Redigera-kommandot kraschar inte längre när man sparar adresser.
  • Rättning: Lägestillägg visas korrekt i redigera-kommandot.

  ISM

  • Rättning: Användarnamn och lösenord lästes inte in för WMS-tjänster.
  • Rättning: Symbolrotation fungerade inte korrekt.

  Planmodul

  • Ny inställning för explosionslager i planegenskapsbiblioteket. Exploderade planegenskaper hamnar i angivet lager.
  • Möjlighet att söka på beskrivning när planegenskap ska väljas.

  Järnväg

  • Rättning: Startkilometer gick inte att ändra i kommandot för bax/lyft.

  Nyheter i Topocad 17.1.2.578 (2017-06-16)

  Leverans

  • Stöd för att hantera lägenheter via Tjänstebaserad Uppdatering mot Lantmäteriet
  • Rättning: Hantering av 3D-fastigheter på byggnader förbättrad

   

  Nyheter i Topocad 17.1.1 (2017-05-17)

  Generellt
  • 32-bit versionen saknade överättning.

  CAD
  • Rättning: Bäringsmåttsättningar sparades inte alltid korrekt.
  • Rättning: WMS i ritningsblad visades endast om koordinatsystem på WMS:en och ritningen var olika.
  • Rättning: Vid användning av flera WMS:er i ritning syntes endast en.

  Planmodul
  • Rättning: Förklaringseditorn lade inte till planegenskapstyperna i rätt ordning när alla synliga typer lades till.

  Import/export
  • Rättning: Punktinfo på symboler med symbol exporterades inte till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).

  Nyheter i Topocad 17.1.0 (2017-05-08)

  CAD
  • Stöd för Web Map Tile Service (WMTS).
  • Stöd för olika koordinatsystem mellan WMS/WMTS-tjänst och ritning förutsatt att ritningen är koordinatsystemmärkt (giltig EPSG-kod).
  • Rättning: Fyllda ytor med olika höjder kunde ritas ut felaktigt (DirectX).
  • Rättning: Mönster i fyllda ytor kunde ritas ut med tidigare använd linjetyp.
  • Rättning: Skala gick inte att ange korrekt i kommando för att redigera bilder.

  Import/export
  • Nytt format för import/export av solider (*.tsm).
  • Stöd för import/export av data från CityGML (*.gml).
  • Rättning: Profilerna för sidolinjerna blev felaktiga vid export av väglinje, profil och skevning till Leica 1200 och Leica VIVA.
  • Rättning: Ritningen uppdaterades inte efter import från instrument.

  Punktmoln
  • Möjlighet att färga punktmoln med hjälp av en solidfil (*.tsm).
  • Förbättrad selektering av punktmolnsobjekt i ritningen.
  • Ny funktion för att hitta cylindrar.

  DTM
  • Förbättrad selektering av terrängmodeller i ritningen.
  • Förbättrad import av LandXML.

  Volym
  • Kommandot för volymberäkning mellan flera modeller sparar inställningarna.

  Beräknade sektioner
  • Stöd för solidmodeller (*.tsm) i egendefinierade terränglager.
  • Förbättrad triangulering av area-volymer vid import till ritning (*.topx).

  FDO
  • Rättning: Förhandsvisning av symboler visades ej i inställningar.

  Espa
  • Rättning: Orientering av ritningen fungerade inte i DirectX.

  ISM
  • Rättning: WMS-tjänster fick inte rätt namn.

  Leverans
  • Rättning: Konsekvent fyllning av ytor vid synkronisering och hämtning (BAL).

  Nyheter i Topocad 17.0.1 (2017-03-24)

  Generellt

  • Förbättrad funktion vid manuell justering av kolumnbredd i rutnät.
  • Rättning: Alla kommandon var inte tillgängliga vid konfiguration av egen panel.
  • Rättning: Punktkoderna sorterades inte alltid korrekt i punktkodsbiblioteket.
  • Rättning: Fel enhet visades för lutningar i promille.
  • Rättning: Punktkoder kunde kopieras till text felaktigt från rutnätsredigeringen.

  CAD

  • Rättning: Tunna linjer skrivs nu ut med större linjetjocklek (OpenGL samt DirectX).
  • Ny knapp i objektegenskapsdialogen för att flytta/rotera visade egenskaper i ritningen.
  • Dialogstorlek sparas nu för kommando redigera som text samt externa referenser.
  • Rättning: Spara ritning som version 16.0 fungerade inte om det fanns texter i ritningen.
  • Rättning: Vyer i ritningsblad kunde ritas ut med fel färg och linjetyp.
  • Rättning: Globala linjetyper kopierades inte korrekt till ritningen.
  • Rättning: Bilder av CAD-vyn i rapporter blev felaktiga (endast DirectX).
  • Rättning: Vertikala ytor gick inte att selektera.
  • Rättning: Solider och symboler gick inte alltid att selektera.
  • Rättning: Makron tillämpade inte skala på fyllnadsmönster.
  • Rättning: Vid användning av svart bakgrund syntes valda objekt dåligt.

  Profilformulär

  • Rättning: Profilen ritades inte ut (endast DirectX).

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Kommandot för att sätta in sektioner räknade inte alltid upp Startsektionen efter att sektioner hade satts in. Storleken på texten har justerats.
  • Rättning: Vid import av beräknade sektioner till ritning kunde punkter ibland felaktigt få höjden noll.
  • Rättning: Ibland skapades nya sektioner där det redan fanns en sektion vilket lede till dubbletter.

  Mätdata

  • Rättning: Vid beräkning till befintlig ritning krävdes en manuell omgenerering av ritningen för att resultatet skulle bli synligt.

  FDO

  • Möjlighet att rotera attribut enligt objekt (endast linjer).

  ISM

  • Rättning: Historikkolumner lästes inte in korrekt.
  • Rättning: Symboler roterades inte korrekt.

  Nyheter i Topocad 17.0.0 (2017-01-27)

  PDF-broschyr med bilder och texter med de största nyheterna i version 17: Nyheter Topocad 17

  Generellt

  • Stöd för DirectX 11.0 med möjlighet att välja vilket grafikkort som ska användas för rendering.
  • Möjlighet att manuellt spara systemfiler.
  • Möjlighet att välja att spara/inte spara alla öppna dokument vid stängning av programmet.
  • Möjlighet att ange om punktkoder ska skilja på gemener/versaler eller inte.
  • Möjlighet att söka i dialoger för linjetyper, symboler, attribut, punktkoder, material samt produktkoder.
  • Möjlighet att ändra storlek på dialoger för att välja projekt, linjetyper, symboler, attribut, punktkoder, material, produktkoder, planbestämmelser samt måttsättningsstilar.

  CAD

  • Parametriska solider. Stöd för alla solid primitiver.
  • Nytt kommando för kollisionskontroll av solider.
  • Nytt kommando för fasade kanter på ytor i solider (chamfer).
  • Nytt kommando för rundade kanter på ytor i solider (fillet).
  • Nytt kommando för att få en 3D-vy i ritningsbladet.
  • Ändrad rasterhantering – Vid import av stora raster (jpg, bmp, tiff) delas bilden upp i delar och laddas in dynamiskt.
  • Möjlighet att ange WMS på ritningsvy.
  • Möjlighet att ange kantfärg på textbakgrund.
  • Möjlighet att skapa symbol direkt till det globala symbolbiblioteket.
  • Möjlighet att filtrera bladmaller vid insättning av ritningsblad.
  • Möjlighet att ange filer med till/från-punkter vid affin/helmert-transformation.
  • Möjlighet att hitta dubbletter i linjer med kommandot kontrollera objekt.
  • Möjlighet att trimma och förlänga linjer mot terrängmodeller.
  • Möjlighet att trimma terrängmodell mot terrängmodell.
  • Möjlighet att på lager ange om linjetypsgenerering ska vara av eller på. För nya lager används ritnings/system-inställningen.
  • Möjlighet att ange textriktning på måttsättning för vinkel, cirkelbåge, diameter samt radie.
  • Möjlighet att ange raster som extern referens.
  • Möjlighet att ange egenskaper för ljus på material.
  • Möjlighet att ange visningsläge för raster.
  • Handtag på objekt visar mittpunkt på cirkelbåge med triangel.
  • Ritningsvyn i ritningen tas automatiskt bort vid borttagning av ritningsblad.
  • Ändrad utskriftsfunktion med bland annat stöd för transparens.
  • Förbättrad styrning i orbitläge.
  • Aktuellt kameraläge sparas i ritningen.
  • Stöd för kopiera och flytta objekt i aktuellt UCS.
  • Förbättrat stöd för att tolka egenskaper för WMS-tjänster.
  • Förbättrad funktion för att ansluta linjer.
  • Rättning: Transformation av externa referenser fungerade inte.
  • Rättning: Bilder från WMS hamnade inte alltid underst i ritningen.

  Mätdata

  • Parametriska solider. Stöd för kantbalk, rör mm.
  • Ny beräkningsfunktion för att svepa symbol (2D-profil) över mätt linje för att skapa solid.
  • Möjlighet att ange produktkod direkt på beräkningsfunktioner för solider.
  • Möjlighet att flytta mätningar/koordinater upp/ner i mätdatadokumentet.

  Nätutjämning

  • Modifierade observationer blåmarkeras.

  Väglinje

  • Enklare redigering av väglinjer i CAD-vyn.

  Profilformulär

  • Profilformuläret fyller automatiskt i dokument i nya komponenter om dokument av samma typ redan har valts i tidigare komponent.

  Import/export

  • Export till STL format för 3D printers.
  • Förbättrad export AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Exkluderade lager fungerade inte vid import av ritning (*.top/*.topx).

  ArcGIS

  • Möjlighet att på lager ange om linjetypsgenerering ska vara av eller på.

  FDO

  • Möjlighet att på lager ange om linjetypsgenerering ska vara av eller på.

  Macro

  • Möjlighet att ange en lista på lager att snappa mot när man skapar linjer.

  ISM

  • Möjlighet att konfigurera vilka historikkolumner som ska läsas in.

  Nyheter i Topocad 16.2.2 (2016-10-31)

  CAD

  • Rättning: Versionshanteringen av parallell måttsättning fungerade inte mellan version 14 och 16. Ritningar med sådana måttsättningar som sparats med version 14 kunde inte öppnas med version 16.
  • Rättning: Kommandot för att modifera text ändrade färgen om den var satt till ”Enligt lager”, ”Enligt punktkod”, eller ”Enligt symbol”.
  • Rättning: Brytkommandot tog i vissa fall bort punktkoden från kvarvarande punkter.
  • Rättning: Inställning för linjetypsgenerering (endast linjetyper från AutoCAD) sätts nu automatiskt på alla nyskapade linjer och polygoner.
  • Rättning: Polygonareor med hål beräknades felaktigt.

  Volym

  • Kommandot för volymberäkning med flera terrängmodeller har snabbats upp.
  • Rättning: Kommandot för volymberäkning med flera terrängmodeller kunde skapa felaktiga volymer.

  Profilformulär

  • Rättning: Komponenten korridor kunde inte visa rasterobjekt.

  Leverans

  • Rättning: Synkronisera-kommandot kan nu sätta upp-/nedladdningsriktning för samtliga byggnadsdelar från Byggnader-noden.
  • Rättning: Versionen för aktuellt adressområde uppdateras inte om synkroniseringen misslyckades.

  Nyheter i Topocad 16.2.1 (2016-09-16)

  Generellt

  • Rättning: Vissa kontrollkoder (t.ex. ingen höjd) gick inte att byta namn på om man använde systemfil.

  CAD

  • Rättning: Öppna dokument gick inte att använda som externa referenser.
  • Rättning: Snapp för uppenbar skärning saknads i högerklicksmenyn för snapp.
  • Rättning: Symboler i linjetyper kunde ritas ut felaktigt vid val av intervall.
  • Rättning: Måttsättning från externa referenser kunde felaktigt kopieras in i huvudritningen vid insättning.
  • Rättning: Förklaringen skriver ut planegenskapstext med angiven färg.

  Nätutjämning

  • Rättning: Observationer gick inte att redigera via dialogen för att söka grova fel.

  Mätdata

  • Rättning: Vid import av Hexagon LandXML (*.xml) lästes mätta koordinater in med prismahöjder.
  • Rättning: Inställning för vad som ska beräknas i mätdatats förhandsgranskning sparades inte.

  Volym

  • Kommandot för volymberäkning med flera terrängmodeller har nu en rapport och använder en ny beräkningsmetod.

  DTM

  • När två terrängmodeller slås ihop går det nu att välja om den översta eller understa modellen ska användas där modellerna överlappar.

  Import/export

  • Rättning: Topocads systeminställning för att visa linjetjocklekar används nu vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Attributdefinitioner i symboler kopplade till punktkod exporterades inte korrekt till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).

  Leverans

  • Rättning: Uppdaterad jämförelse i BAL som likställer polygoner med olika startpunkt men med samma koordinater.
  • Rättning: Synkronisera-kommandot visar nu rätt åtgärdstyp för adresser och byggnader.
  • Möjlighet att hämta nästa lediga husnummer i BAL, redigera-kommandot.

   


  Nyheter i Topocad 16.2.0 (2016-07-18)

  Generellt

  • Rättning: GTrans fungerade inte i 32-bit Topocad.

  CAD

  • Möjlighet att etikettera linjer/väglinjer med sektion, elementlängd, elementbäring(ar), radier och parameter.
  • Nytt kommando för att skapa linjer ur sidor på solider.
  • Möjlighet att beräkna avskärning mot terrängmodell i pålprotokollet.
  • Möjlighet att ange att text ska vara beroende av ritningsskalan.
  • Möjlighet att stänga av visning av linjetyper i både CAD och utskrift.
  • Förbättrade redigeringsmöjligheter av textobjekt.
  • Möjlighet att räta upp ej stängda linjer med kommandot Räta upp.
  • Möjlighet att explodera legenden för att kunna redigera den manuellt.
  • Möjlighet att skapa terrängmodell direkt till ritningen.
  • Möjlighet att vid skapande av terrängmodell ange linjer för borttagning av trianglar.
  • Snabbare snappberäkning av objekt i symboler.
  • Snabbare inläsning av filer med objekt med många attribut.
  • Snabbare utritning vid utskrift.
  • Rättning: Förbättrad funktion för att klippa ut objekt med ett fönster.
  • Rättning: Måttsättningsobjekt visade fel antal egenskaper.
  • Rättning: Vinkelmåttsättning fungerade inte korrekt.
  • Rättning: Standardritning laddades vid insättning av ritningsblad.
  • Rättning: Externa referenser laddads in två gånger vid insättning.
  • Rättning: Rapport till pålprotokoll visade fel jämförelse.
  • Rättning: Terrängmodeller med fyllda trianglar ritades i vissa fall ut med svart färg i ritningsblad.
  • Rättning: Ellipser gick inte att selektera korrekt.

  Import/export

  • Möjlighet att exportera data till 3D PDF (*.pdf).
  • Bättre stöd för formaterad text vid import/export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Markörer importerades inte korrekt från AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Ellipser skalades inte korrekt vid import från AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Fyllnadsmönster skalades inte korrekt vid import från AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Förbättrad import av splines från AutoCAD (*.dwg/*.dxf).

  Mätdata

  • Nytt kommando för att reducera längder med PPM.

  FDO

  • Möjlighet att använda datatypen double som ID-kolumn.

  Volym

  • I rutnätet som skapas av DTM-volymkommandot går det nu att visa höjdskillnad, lokal höjd i ruthörnen, och flera värden på samma position.
  • Nytt kommando för volymberäkning med flera terrängmodeller och punktmoln.

  Punktmoln

  • Rättning: Svart bakgrund fungerade inte för punktmolnsdokument.

  ISM

  • Möjlighet att välja fastigheter och adresser från dolda lager i kommandot FAST.

   


   

  Nyheter i Topocad 16.1.9 (2016-05-23)

  CAD

  • Rättning: Linjetyper från AutoCAD ritades inte ut korrekt om linjesegmentet var kortare än linjetypsdefinitionen.

  Mätdata

  • Rättning: Beräkningar kunde inte göras till befintliga dokument.

  FDO

  • Rättning: SQL-frågor med datum fungerade inte.

  ISM

  • Rättning: Text uppdaterades inte korrekt vid uppdatering av lager.

   

  Nyheter i Topocad 16.1.8 (2016-05-17)

  • Snabbare utritning av ritningsblad.
  • Rättning: Linjetyper och symboler lades upp felaktigt i de globala biblioteken vid inläsning av filer.
  • Rättning: Fyllnadsmönster med punkter visade punktsymbol från systeminställning istället för enkel punkt.
  • Rättning: Dolda linjer visades vid utskrift.
  • Rättning: Linjetyper kunde ritas ut felaktigt vid utskrift.
  • Rättning: Kameran kunde bete sig felaktigt i orbitläge.
  • Rättning: Koordinatkryss var beroende av skalan på ritningsvyn.
  • Rättning: Symboler med fyllnadsmönster från AutoCAD ritades inte ut korrekt.
  • Rättning: Baslinje från två punkter beräknade fel lutning om man inte valde nodpunkter.
  • Rättning: Ritningar som också var öppna som externa referenser gick inte att redigera.
  • Rättning: Fyllandsmönster är nu endast beroende av ritningsskalan istället för ritningsvyn.

  ISM

  • Rättning: Text uppdaterades inte korrekt vid uppdatering av lager.

  FDO

  • Rättning: Stilsättning kunde inte göras på tomma värden.

  Järnväg

  • Rättning: Export till ALC (*.AGE) saknades.
  • Rättning: Generell import (*.*) av längdtabell saknades.
  • Rättning: Import av längdtabell från LandXML (*.xml) saknades.
  • Rättning: Export av bax/lyft till *.ABL ändrat till *.VER.

   

  Nyheter i Topocad 16.1.7 (2016-04-25)

  CAD

  • Rättning: Symboler kopierades inte korrekt vid insättning av ritningsblad.
  • Rättning: Breddskala på texter fungerade inte vid utskrift.
  • Rättning: Tabbar i texter blev fel i ritningsblad samt vid utskrift.
  • Rättning: Linjetjocklekar fungerade inte vid export till lager-PDF.
  • Rättning: Val för utskriftstyp och skala fungerade inte korrekt vid export till lager-PDF.

  Geometri

  • Rättning: Kommandon för att justera, kontrollera samt sortera profil var ej aktiva.
  • Rättning: Kommando för att ange sidomått för skevning var ej aktivt.

  Leverans

  • Rättning: Dubbletter av ändamål av samma typ kunde inte hämtas eller levereras.

   

  Nyheter i Topocad 16.1.6 (2016-04-15)

  CAD

  • Rättning: Kommandot för att visa egenskaper på objekt visades felaktigt om dialogen inte var dockad.
  • Rättning: Texter kunde ritas ut i fel färg.
  • Rättning: Kommando för att klippa ut delar av ritningen tappade höjder på klippta objekt.
  • Rättning: Transparenta raster (*.png samt *.tga) ritades inte ut.
  • Rättning: Förbättrad inläsning av lager vid hämtning av egenskaper för WMS.
  • Rättning: Fyllnadsmönster från AutoCAD kunde ritas ut felaktigt.

  Mätning

  • Rättning: Beräkningsfunktion för att skapa 3D-balk fungerade inte korrekt.

  Import/export

  • Rättning: Höjdsystem exporterades/importerades inte till LandXML (*.xml).
  • Rättning: Import av väglinjer med klotoider från LandXML (*.xml) fungerade fortfarande inte.

  ISM

  • Rättning: Symboler blev inte beroende av ritningsskalan även om symboldefinitionen angav detta.
  • Rättning: Fyllda polygoner med cirkelbågar sparades ner felaktigt.

  FDO

  • Rättning: Symboler blev inte beroende av ritningsskalan även om symboldefinitionen angav detta.

  ArcGIS

  • Möjlighet att ange en SQL WHERE klausul på lagerdefinitionen.
  • Rättning: Symboler blev inte beroende av ritningsskalan även om symboldefinitionen angav detta.

  Leverans

  • Rättning: Stöd för typen multi surface saknades i LM-Direkt.

   

  Nyheter i Topocad 16.1.5 (2016-03-23)

  Generellt

  • Rättning: Dialog för att söka och ersätta i rutnät tog lång tid att öppna.
  • Rättning: Möjlighet att söka och ersätta kontrollkoder i rutnät saknades.

  CAD

  • Rättning: Kommando för att bryta linjer fungerade inte korrekt.
  • Rättning: Linjetyper med start/slut-offset ritades inte ut korrekt i ritningsbladet.
  • Rättning: Kommando för att klippa ut delar av ritningen hanterade inte skala och vinkel på fyllnadsmönster från AutoCAD.
  • Rättning: Förbättrad trimfunktion.
  • Rättning: Fel färg visades som aktuell om man valt färg enligt punktkod.
  • Rättning: Selektering med polylinje fungerade inte.

  Import/export

  • Rättning: Polygoner med fyllnadsmönster exporterades felaktigt till AutoCAD (*.dwg/*.dfx).
  • Rättning: Import av väglinjer med klotoider från LandXML (*.xml) fungerade inte.

  Mätdata

  • Rättning: Import från Geodimeter fungerade inte.
  • Rättning: Rapport för avvägningsdata visade slutningsfelet i meter.
  • Rättning: Beräkning av mätdata med satsmätningar kunde bli fel om vinklarna låg nära 200 gon.

  ISM

  • Rättning: Breddskala för texter fungerade inte.

  Volym

  • Rättning: Volymkommandot kunde skapa felaktigt nivåkurvor.

  DTM

  • Rättning: Selektering av trianglar med polylinje fungerade inte.

   

  Nyheter i Topocad 16.1.1 (2016-03-04)

  Generellt

  • Möjlighet att ange att systemfiler ska vara skrivskyddade under systeminställningar för systemfiler.

  CAD

  • Möjlighet att ange att text ska vara fet, kursiv, understruken, överstruken, genomstruken, nedsänkt och/eller upphöjd.
  • Möjlighet att utföra booleska operationer på solider med flera solider samtidigt.
  • Möjlighet att svepa profiler på flera linjer samtidigt.
  • Möjlighet att svepa profiler på linjer med brytningar.
  • Möjlighet att extrudera flera profiler samtidigt mot terrängmodell eller punktmoln.
  • Möjlighet att ange produktkod på solider.
  • Möjlighet att ange avstånd till kameran, och lutning i väglinjegranskaren.
  • Möjlighet att redigera solider i kommandot redigera som text.
  • Möjlighet att kontrollera och markera överlappande ytor (polygoner och slutna linjer) i kommandot kontrollera objekt.
  • Valda rasterobjekt och solider ritas ut annorlunda.
  • Rättning: Utplacerade objektegenskaper kunde visa fel egenskap vid öppnande av äldre ritningar (v.14 och v.15).
  • Rättning: Linjetypssymboler kunde ritas ut i felaktig färg.
  • Rättning: Kommandona stretch och parallell kunde även flytta objektet i höjd felaktigt.
  • Rättning: Linjetyper med shapes från AutoCAD (*.lin) importerades felaktigt (fel skala).
  • Rättning: Attribut i kommandot för att sätta in symbol visades felaktigt.

  Makro

  • Nytt makro för att lägga på attribut på objekt.

  FDO

  • Möjlighet att ange att AutoCAD-linjetyper ska använda linjetypsgenerering.
  • Möjlighet att ange att linjer ska döljas.
  • Möjlighet att ange hur text ska formateras (fet, kursiv, understruken, överstruken och/eller genomstruken).
  • Rättning: Skrivskyddade attribut hanterades inte korrekt.

  Punktmoln

  • Möjlighet att exportera punktmoln med generell export.
  • Möjlighet att exportera punktmoln till LAS (*.las).
  • Ändrad och snabbare vektorisering.

  Import/export

  • Stöd för formatering av text vid import/export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Stöd för polygoner (flate) vid import/export till SOSI (*.sos).

  Skevning

  • Rättning: Dialogen för att ändra sidomått gick inte att stänga korrekt.

  Volym

  • Möjlighet att ange fasta intervaller för termiska färger i kommandot för volymberäkning.
  • Möjlighet att skapa nollager med sanna höjder i kommandot för volymberäkning.
  • Rättning: Avrundade nivåkurvor som skapats med volymkommandot fick inte färgen satt till ’Enligt lager’.

  DTM

  • Rättning: Höjder från DTM kunde missa att beräkna höjden på en punkt om den låg över ett triangelhörn.

  Profilformulär

  • Rättning: Komponenterna Area, Profilskillnader och Terrängprofil fungerade inte med punktmoln.

  Sektioner

  • Nytt kommando för att mäta avstånd och lutningar i sektionsmallar och beräknade sektioner.
  • Nytt kommando för att mäta areor i sektionsmallar och beräknade sektioner.

  ISM

  • Stöd för fyllnadsmönster från AutoCAD.

  Mätdata

  • Tryck och temperatur fick fel värden vid inmatning på station

   

  Nyheter i Topocad 16.0.6 (2016-02-16)

  CAD

  • Rättning: Anslut fungerade inte mellan första och sista linjesegmenten på stängda linjer.
  • Rättning: Topologikontroll skärning fungerade inte korrekt.

  Import/export

  • Rättning: Måttsättningstext exporterdes inte korrekt till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Polygoner exporterades inte korrekt till AutoCAD (*.dwg/*.dxf) om man använde attributstyrda lager.

  Leverans

  • Rättning: Möjlighet att lägga till inloggningsuppgifter för BAL.
  • Nytt kommando för att hämta fastighets-, byggnads- och adressinformation från Lantmäteriets direktåtkomsttjänster.

  Mätdata

  • Rättning: Vid skapande av polygontåg korrigerades inte längder med prismakonstanten även om man angett det.

   

  Nyheter i Topocad 16.0.5 (2016-01-22)

  CAD

  • Rättning: Snabbare inläsning och utritning av typsnitt.
  • Rättning: Importerade terrängmodeller kopierades inte korrekt.
  • Rättning: Förinställda värden från längder och areor fungerade inte korrekt på linjer.
  • Rättning: Alla Gtrans-samband visades inte.

  Mätdata

  • Rättning: Vid import av Trimble JobXML (*.jxl) blev å, ä och ö felaktiga.
  • Rättning: Import av Leica (*.gsi) fungerade inte om det inte fanns någon kodblockskonfiguration.

  Import/export

  • Rättning: Export till koordinat- och observationsformatfiler (*.kof) fungerade inte korrekt.

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Produktkoder kom inte med vid import till ritning.

  ISM

  • Stöd för tematisering.
  • Stöd för etikettering.
  • Stöd för single sign-on.

   

  Nyheter i Topocad 16.0.4 (2015-12-18)

  CAD

  • Rättning: Texter skalades felaktigt vid utskrift.
  • Rättning: Det gick inte att ange ”inget material” på solider och meshar.
  • Rättning: Linjer kunde få felaktig färg om linjetypssymboler användes.
  • Rättning: Ritningsinställningar för punktinformation fungerade inte för symboler.
  • Rättning: Frysta objekt visades i filterfunktionen.

  Skevning

  • Rättning: Första radinmatingen i vyn blev blank.

  Nätutjämning

  • Rättning: Summering i rapport för efterkontroll av höjder visade inte korrekt.

   

  Nyheter i Topocad 16.0.3 (2015-12-08)

  Generellt

  • Nytt materialbibliotek för 3D-objekt.
  • Nytt bibliotek för produktkoder.
  • Enheter för längd, area, volym samt massa.
  • Gtrans 3.6.6.
  • Länk till temporär katalog under Systeminställningar\Generellt\Mappar.
  • Länk till projektkatalog under Projektinställningar\Generellet\Mappar.
  • Aktuellt grafikkort och drivrutin synligt under Systeminställningar\CAD\Skärm.
  • Möjlighet att ställa in max antal pixlar för raster under Systeminställningar\CAD\Skärm.
  • Möjlighet att ställa in max antal punkter för visning av punktmoln i CAD-vyn under Systeminställningar\CAD\Skärm.
  • Import/export-fliken i kodtabellen flyttad till mätfliken.
  • Möjlighet att ange höjdsystem i dokument.
  • Möjlighet att ange grupp på attribut och linjetyper.
  • Möjlighet att spara backuppfiler vid sparande av ritningar.
  • Rättning: Kontroll av ritning vid sparande fungerade inte.

  CAD

  • Nytt kommando för att skapa ellipser.
  • Nytt kommando för att skapa 3D Mesh objekt såsom Box, Sfär m.m..
  • Nytt kommando för att utföra booleanska funktioner på 3D Mesh objekt. De booleanska funktionerna är: Union, Subtract, Difference.
  • Nytt kommando för att skapa 3D Solid objekt såsom Box, Sfär m.m..
  • Nytt kommando för att skapa 3D Solid objekt genom att svepa en profil utefter en linje.
  • Nytt kommando för att skapa 3D Solid objekt genom att sätta en höjd på ett slutet 2D objekt.
  • Nytt kommando för att skapa 3D Solid objekt genom att sätta ihop flera slutna 2D objekt.
  • Nytt kommando för att utföra booleanska funktioner på 3D Solid objekt. De booleanska funktionerna är: Union, Subtract, Difference.
  • Nytt kommando att frysa alla lager som ej är valda.
  • Nytt kommando för att koppla ihop punkter med linjer (punktreferenser).
  • Nytt kommando för att konvertera text till punkter.
  • Nytt kommando för att få rapport på valda solider.
  • Nytt kommando för att lägga på produktkod på objekt.
  • Ny funktion för att snappa mot skärningspunkter i linjers förlängningar (apparent interseciton).
  • Möjlighet att ange symboler i linjetyper. Symbolerna kan ritas ut t.ex. vid varje nodpunkt, ett visst intervall, med ett visst sidomått etc.
  • Möjlighet att ange en färg på extern referenes.
  • Möjlighet att expandera/kollapsa objekt i kommandot redigera som text.
  • Inställningar för hur punktinformation ska ritas ut lagras i ritningen.
  • Möjlighet att skapa multipla ritningsblad över ett område.
  • Möjlighet att jobba med 2D objekt i en 3D rymd. Infört stöd för objektplan för objekten. Som 2D objekt räknas: Linje, Cirkel, Ellips, Polygon, Text, SymbolReferens (Insert), Måttsättning
  • Möjlighet att rotera objekt i 3D. Man kan nu välja rotationsaxel för rotationen. Default är Z-axeln (2D rotation).
  • Möjlighet att ange startsektion vid etikettering.
  • Möjlighet att bryta linje med en annan linje.
  • Möjlighet att ange flera linjer för övre och nedre kant i kommandot för att skapa släntmarkeringar
  • Möjlighet att ange längd för korta/långa linjer samt om dessa ska vara dubbla eller ej i kommandot för att skapa släntmarkeringar.
  • Filterfunktionen visar endast objekttyper som finns i ritningen vid filtrering på objekttyp.
  • Förbättrad funktion för val av objekt vid selektering av flera objekt.
  • Två nya skalstockar i ritningsbladet.
  • Nya handtag (grips) på objekt för mittpunkter.
  • Möjlighet att tänja fler objekttyper (raster, planegenskaper, måttsättningar, cirklar och terrängmodeller).
  • Möjlighet att vid val av fil för terrängmodell eller väglinje, använda objekt som ligger i ritningen.
  • Förbättrad hantering av ritningsblad.
  • Förbättrad hantering av WMS.

  ESPA

  • Automatiskt rotation av CAD-vyn efter vyn i ESPA City.

  Import/export

  • Systeminställning för teckenkodning samt teckentabell vid export till olika textformat från ritningen (*.sos, *.geo, *.kof, *.242, *.mif, *.txt, *.pxy, *.shp, *.xyz).
  • Möjlighet att importera BIM data från IFC-filer.
  • Möjlighet att ange att en linjetyp (i linjetypsdefinitionen) ska exporteras till en annan linjetyp vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Möjlighet att exportera data i 2D vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).

  Mätdata

  • Ny beräkningsfunktion för att skapa kantstenar som 3D Solid objekt.
  • Ny beräkningsfunktion för att skapa fyrkantiga pelare som 3D Solid objekt.
  • Ny beräkningsfunktion för att skapa runda pelare som 3D Solid objekt.
  • Ny beräkningsfunktion för att skapa rör som 3D Solid objekt.
  • Ny punkttyp för att skapa polygoner.
  • Ny kontrollkod för start/slut polygon.

  Beräknade sektioner

  • Möjlighet att lägga in 2D-objekt som tvärprofiler i sektionsmallar. I beräknade sektioner sträcks dessa ut till 3D-objekt som kan importeras till ritning.
  • Möjlighet att lägga in 3D-objekt med valbart intervall i sektionsmallar.
  • Mer flexibla sätt att definera areor i sektionsmallar.

  Punktmoln

  • Ny funktion för att importera data från Leica MS50.

   

  Nyheter i Topocad 15.4.2 (2016-01-21)

  ISM

  • Stöd för single sign-on.

   

  Nyheter i Topocad 15.4.1 (2016-01-07)

  ISM

  • Stöd för tematisering.
  • Stöd för etikettering.

  Mätdata

  • Rättning: Vid import av Trimble JobXML (*.jxl) blev å, ä och ö felaktiga.
  • Rättning: Import av Leica (*.gsi) fungerade inte om det inte fanns någon kodblockskonfiguration.

  Import/export

  • Rättning: Export till koordinat- och observationsformatfiler (*.kof) fungerade inte korrekt.

   

  Nyheter i Topocad 15.4.0 (2015-12-03)

  ISM

  • Stöd för SQL Server

   

  Nyheter i Topocad 15.3.9 (2015-11-30)

  CAD

  • Rättning: Monokrona bitmappar visades inte alltid korrekt.

  Leverans

  • Möjlighet att hämta all byggnads- och adressinformation från Lantmäteriet.

  Import/export

  • Rättning: Förbättrad import av MapInfo MIF/TAB-filer (*.mif, *.tab).

   

  Nyheter i Topocad 15.3.8 (2015-11-20)

  CAD

  • Rättning: Vid skapande av polygon kopierades inte attribut.
  • Rättning: Lagerattribut nollställde attibutvärden på objekt vid import av ritning till ritning.
  • Rättning: Förbättrad hantering av WMS-tjänster.

  Import/export

  • Möjlighet att importera/exportera MapInfos TAB-filer (*.tab).
  • Rättning: Bilder importerades inte korrekt från AutoCAD (*.dwg/*.dxf).

  Leverans

  • Möjlighet att visa brister.
  • Möjlighet att ändra byggnadstillhörighet för entré.
  • Rättning: Symboler kunde inte användas som adresser.
  • Rättning: Byggnader fick fel höjdvärde om de var i 2D.
  • Rättning: Nya adressplatser gick inte att skapa.
  • Rättning: Befintliga adressplatser gick inte att flytta.

  FDO

  • Möjlighet att ange om ett lager ska vara fryst, ej synligt, låst, endast för visning samt ej för utskrift.

  ESPA

  • Rättning: Trails blev alltid stängda linjer.

   

  Nyheter i Topocad 15.3.5 (2015-10-07)

  CAD

  • Möjlighet att få med kodbeskrivning i rapporten för redigera som text.

  Import/export

  • Stöd för koordinatsystem vid export till MapInfo (*.mid).
  • Stöd för olika teckentabeller export till MapInfo (*.mid).
  • Rättning: Bilder exporterades felaktigt till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).

  Generellt

  • Rättning: Standardvärden för attribut skrevs ner felaktigt i kodtabellen (*.tct).
  • Rättning: Inställningar för import/export fungerade inte korrekt.
  • Rättning: Attribut kunde inte ändras i kodtabellen.

  FDO

  • Support för FDO 4.0.0.

  ISM

  • Rättning: Punktlager fungerade inte korrekt

  Volym

  • Rättning: Volymberäkningsrapporten uppdaterad.

  Väglinje

  • Rättning: Export till av väglinje till trafikverkets LandXML standard (*.xml) fungerade inte

  Leverans

  • Fullt stöd för adresser, adressområden, entréer samt kommundelar.
  • Rättning: Koordinatsystemet sattes inte korrekt vid hämtning av byggnader.

  Planmodul

  • Ny rubrikhantering.

   

  Nyheter i Topocad 15.3.4 (2015-09-02)

  CAD

  • Rättning: Linjetjocklekar ritades inte alltid ut.
  • Rättning: Texter med höjden noll orsakade krasch i ritningsbladet.
  • Rättning: AutoCAD-linjetyper ritades inte ut i legenden.
  • Rättning: Vid tändande och släckande av externa referenser ritades inte ritning om korrekt.
  • Rättning: Måttsättning för radie samt diameter fungerade inte.

  Import/export

  • Möjlighet att exportera filer till MapInfo (*.mid/*.mif) med annan teckenkodning än ANSI (UTF-8 eller Unicode).
  • Rättning: Bilder exporterades med felaktig skala till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Breddskalan på texter exporterades inte till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Symboler som använts direkt i ritningsblad skalades felaktigt i modellen vid import från AutoCAD (*.dwg/*.dxf).

  Profilformulär

  • Rättning: Dialogen för inställningar orsakade minnesläckor och höll dokument öppna i bakgrunden utan möjlighet att stänga dem.

  Nätutjämning

  • Rättning: Funktioner för att testa slutningsfel i höjd, exkluderade mätningar samt sökning av grova fel med nedviktning fungerade inte.
  • Rättning: Rapport för funktionen sök grova fel fungerade inte.

  Mätdata

  • Rättning: Mätdatadokumentet namnsattes ej från jobbnamnet.
  • Rättning: Namnsättning av nya ritningar vid beräkning fungerade inte.

  ArcGIS

  • Rättning: Filbaserade geodatabaser fick felaktig filändelse när de kopierades.

   

  Nyheter i Topocad 15.3.3 (2015-06-17)

  Mätdata

  • Rättning: Ellipsoidkorrektioner fungerade inte.

  Leverans

  • Rättning: Kommandot för att redigera kunde i vissa fall missa förändringar på ändamål hos byggnadsobjekt.
  • BAL-funktionerna kan nu hantera Lantmäteriets byggnadsobjekt fullt ut.

  FDO

  • Rättning: Tid har lagts till för datum (date, date/time, timestamp).

   

  Nyheter i Topocad 15.3.2 (2015-05-04)

  CAD

  • Rättning: Ritningsvyer gick inte att skapa som polygoner.
  • Rättning: Linjetyper kunde orsaka fel i ritningsbladet.
  • Rättning: Kopierade grupper tappade grupperingen vid inläsning.
  • Rättning: Lagerinställningsfiler (*.tls) sparades inte korrekt.

  ISM

  • Rättning: Sökningar fungerade inte.
  • Rättning: Attribut gick inte att spara.
  • Rättning: Kommando för att visa felaktigheter i arbetsflödet fungerade inte.
  • Rättning: Attributpositioner gick inte att spara (kräver ISM Client 3.0.1.3 eller senare).

  Import/export

  • Rättning: Lagernamn fick inte börja med mellanslag vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).

  Mätdata

  • Rättning: Kvalitetsdata saknades på GPS-koordinater vid import från Trimble (*.jxl).
  • Rättning: Koordinater kom in i fel ordning vid import från Trimble (*.jxl).

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Kommandot för att skapa linjer från skärningar mellan lager kunde missa vissa skärningslinjer, särskilt om profilen hade negativ höjd.

   

  Nyheter i Topocad 15.3.1 (2015-03-30)

  Generellt

  • Rättning: Instrumentkorrektioner lästes inte in korrekt.

  Mätdata

  • Rättning: Vid import från Trimble (*.jxl) kom stationsmedeltal med som mätningar.
  • Rättning: Vid import från Trimble (*.jxl) ska endast medelvärdesbildade koordinater från satsmätningar importeras.

  CAD

  • Rättning: Vid nedladdning av bild från WMS till ritning blev bredden felaktig.

  FDO

  • Rättning: SQL-frågor på lager lästes inte in korrekt.

   

  Nyheter i Topocad 15.3.0 (2015-03-12)

  Generellt

  • Möjlighet att stänga dokument med mittknappsklick på dokumentflik.
  • Rättning: Problem med minimering av ribbonbar åtgärdat.
  • Rättning: Problem med omskalning av ikoner vid högre upplösningar åtgärdat.

  Leverans

  • Ny funktion för att synkronisera byggnader till och från Lantmäteriet via BAL.
  • Ny funktion för att hämta byggnader från Lantmäteriet via BAL.
  • Ny funktion för att redigera BAL-specifik byggnadsinformation.

  CAD

  • Rättning: Texter med bakgrund visades på släckta lager.
  • Rättning: Kommandot för att kopiera attribut fungerade inte korrekt.
  • Rättning: Planegenskaper kunde ritas ut även om lagret var släckt.
  • Rättning: Symboler i planegenskaper sparades inte i ritningen.
  • Rättning: Planegenskaper exploderas felaktigt.
  • Rättning: Komponenter i lagerhanteraren kunde visas felaktigt.

  DTM

  • Rättning: Lager kunde skapas felaktigt vid volymberäkning.
  • Rättning: I kommandot för att slå ihop modeller går det nu att välja maxlängd grafiskt i 3d-vyn.
  • Rättning: DTM-objekt i ritningar ritades ut även om de låg i frysta lager.

  Makro

  • Rättning: Möjlighet att manuellt skriva in lagerfilter för begränsningspolygoner saknades.
  • Rättning: Symbolhöjd för planegenskaper hade fel standardvärde.
  • Rättning: Texthöjd gick inte att ändra.
  • Rättning: Linjesnapplägen gick inte att ändra.

  Import/export

  • Rättning: Texter längre än 30 tecken exporterades felaktigt till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Radavstånd på texter exporterades felaktigt till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Lagerattribut från databas kom inte med vid export till ritning (*.topx).
  • Rättning: Radier kunde tolkas felaktigt vid import av koordinatfiler från GEO (*.geo).

  Mätdata

  • Rättning: Bättre stöd för import av JobXML (*.jxl).

  ArcGIS

  • Rättning: Öppnande av karta fungerade inte mot filbaserade databaser (*.mdb, *.fgdb) om inte anslutning gjorts tidigare.
  • Rättning: Funktionen för att kopiera en filbaserad databas fungerade inte.

  FDO

  • Möjlighet att ange färg enligt lager på attribut positioner.
  • Rättning: Attributvärden på nya objekt sattes inte korrekt.
  • Rättning: Öppnande av karta via databasfråga fungerade inte om man valde ett textobjekt.

  ISM

  • Rättning: Kommando för att skapa attributpositioner samt gruppera objekt saknades.

  Volym

  • Rättning: Beräkna volym med tvärsektioner från ritningsmenyn fungerade inte om väglinjens startpunkt låg utanför terrängmodellerna.

  Sektionsmallar

  • Rättning: Sidolinjer visades inte korrekt i egenskaperna för sektionselement, och felaktiga värden för sidolinjen kunde sparas till fil.
  • Rättning: Snabbmallar använde ”Skevning höger” på vänster sida.
  • Rättning: Snabbmallar skapade inga ytterslänter.

  Profilformulär

  • Rättning: Tangentpunktskomponenten skrev inte ut höjderna.
  • Rättning: Skevningskomponenten hade ingen förinställd höjd eller titel.
  • Rättning: Flytta och gruppera komponenter i profilformulärsinställningarna skapade dubbletter.

   

  Nyheter i Topocad 15.2.3 (2015-01-19)

  Generellt

  • Rättning: Problem med teckensnitt åtgärdat.

   

  Nyheter i Topocad 15.2.2 (2015-01-17)

  CAD

  • Rättning: Fyllnadsmönster för polygoner med hål ritades inte ut korrekt.
  • Rättning: Inställningar för WMS-tjänster gick inte att öppna.

  ArcGIS

  • Rättning: Attribut för symbolers rotationskolumn på subtyper listades inte.
  • Rättning: Problem med teckensnitt åtgärdat.

   

  Nyheter i Topocad 15.2.1 (2015-01-12)

  CAD

  • Rättning: Transformation av data med Gtrans till ny ritning fick programmet att krascha.
  • Rättning: AutoCAD-linjetyper kunde ritas felaktigt i ritningsblad.
  • Rättning: Ramen på förklaring borttagen.

  Macro

  • Möjlighet att ange planegenskaper på begränsningspolygoner.

  FDO

  • Rättning: Det gick inte att spara till flera lager samtidigt.
  • Rättning: Det gick inte att spara alls mot oracle i 32-bit versionen.
  • Rättning: Attributstilar med substilar kopierades inte korrekt.

  ISM

  • Rättning: Lager lästes inte in korrekt.
  • Rättning: ISM Workflow fungerade inte.
  • Rättning: Data gick inte att spara.

  Skevning

  • Rättning: Funktioner för import/export saknades.

  Import/export

  • Rättning: Cirkelbågar exporterades inte korrekt till Google Earth (*.kml).

   

  Nyheter i Topocad 15.2.0 (2014-12-08)

  CAD

  • Nytt kommando för att göra grannområdessökning med fastighetsrapport.
  • Nytt kommando för att skriva ut text och symboler efter en linje.
  • Nytt kommando för att räta upp objekt.
  • Högerklicksmeny med objektspecifika kommandon (endast om ett objekt är valt).
  • Möjlighet att redigera planegenskaper direkt via högerklicksmeny (endast om ett objekt är valt).
  • Möjlighet att döpa om lagerkollektioner.
  • Möjlighet att få med längd, 3D-längd samt area på objekt i rapport för kommandot redigera som text.
  • Möjlighet att få med bild på aktuell ritningsyta i rapport för kommandot redigera som text.
  • Rättning: Bilder från WMS kunde visas felaktigt över fjärrskrivbord.
  • Rättning: Knappar för OK samt Avbryt saknades för mönsterinställningar.
  • Rättning: Fel användarnamn användes vid inloggning till WMS-tjänster.
  • Rättning: Exploderakommandot fungerade inte tillsammans med planegenskaper.
  • Rättning: Vid inklistring av grupperade objekt gick det inte att stretcha/flytta objekten i gruppen.
  • Rättning: Explodering av grupper med databasinformation fungerade inte korrekt.
  • Rättning: Polygoner gick inte att använda för att modifiera andra polygoner.
  • Rättning: Rutnätet i kommandot för att kontrollera objekt fungerade inte korrekt.

  Generellt

  • Rättning: Parametrar (licensserver, licensserverport samt licensnummer) till installationsprogrammet fungerade inte.
  • Rättning: Kommandosökfunktionen fungerade inte korrekt på Windows 7.
  • Rättning: Externa referenser stängdes inte ner korrekt.
  • Rättning: Nyckelringen sparades inte för alla användare.
  • Rättning: Funktionen för att fråga användaren när nya punktkoder upptäcks fungerade inte korrekt.

  DTM

  • Rättning: Programmet kunde i vissa fall krascha vid skapande och ihopslagning av terrängmodeller.
  • Rättning: Vid skapande av nivåkurvor i lager med beskrivning, skapades nya lager med namnet inklusive beskrivningen.

  Volym

  • Volymberäkning modell mot modell kan nu använda plan skapade från gränslinjerna som teoretisk modell.
  • Resultatet av volymberäkning modell mot modell kan nu läggas till som attribut i en symbol som sätts in i ritningen.
  • Rättning: Rapporten som skapas efter volymberäkning modell mot modell inkluderade alltid tabellen för rutnätsredovisning.

  Sektionsmallar

  • Nya snabbmallar för motorväg, VA-dike, stadstrafik, väg med busshållplats, väg med gång- och cykelväg, generell väg.
  • Möjlighet att visa punkternas ID i vyn.

  Väglinje

  • Rättning: Väglinjeredigeraren kunde krascha om det fanns kontrollpunkter och nya segment lades till väglinjen.

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Skapa linjer från sidomått/höjd satte felaktig höjd när den skulle beräknas relativt profilen.

  Skevning

  • Ny funktion för att skapa skevning från vägline, profil och punkter.

  Fält

  • Ändrad storlek på ikoner och text i ytkommandot.
  • Möjlighet att ange z-offset i ytkommandot.
  • Sidoffset och sektion skrivs ut i väglinjekommandot, och kan även ritas ut i vyn.
  • Rättning: Riktning och tilt skrivs ut med valt vinkelformat istället för radianer.

  Import/export

  • Möjlighet att ange skala vid import av Wavefrontfiler (*.obj).
  • Rättning: Slutna splines exporterades felaktigt till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Import av terrängmodell från LandXML (*.xml) fungerade inte.

  FDO

  • FDO 3.5.0 utbytt till FDO 3.8.0.
  • Stöd för 3D-geometrier i PostGIS.
  • Möjlighet att stilsätta objekt på mer än ett attribut.
  • Rättning: Escape-knappen fungerade inte i inställningarna.

  ISM 

  • Rättning: ISM Workflow fungerade inte.

  Punktmoln

  • Rättning: Dokumentet stängdes inte ner korrekt.

  Makro

  • Möjlighet att ange planbestämmelser direkt på makron för att skapa linjer.

   

  Nyheter i Topocad 15.1.3 (2014-10-17)

  Import/export

  • Rättning: Import/export till Leica VIVA/1200 fungerade inte till mobila enheter.
  • Rättning: Attributdefinitioner fick felaktig höjd vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).

  Generellt

  • Rättning: Rutnät uppdaterades inte korrekt.

  Väglinje

  • Rättning: Export till Trimble fungerade inte.

  FDO

  • Rättning: Funktionen för att skapa tabeller fungerade inte.

  Nätutjämning

  • Rättning: Skapande av observationer vid simulering fungerade inte korrekt.

  Geometri

  • Rättning: Ikoner saknades för att skapa metadata samt skapa konnektionspunkter.

   

  Nyheter i Topocad 15.1.2 (2014-09-26)

  Generellt

  • Rättning: Infosidan uppdaterades inte korrekt.
  • Rättning: Importfunktionen i 32-bitarsversionen fungerade inte.

  Väglinje

  • Rättning: Väglinjeredigeraren uppdaterade inte listan med kontrollpunkter när väglinjen ändrades.

  Import/export

  • Rättning: Import av MicroStation (*.dgn) fungerade inte.
  • Rättning: Export av väglinje till Trimble och Leica fungerade inte om man endast hade baspaketet.

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Radera sektioner fick programmet att krascha.
  • Rättning: Skapades sektioner med tolerans, så blev listan med sektioner felaktig.
  • Rättning: Flikarna under generella inställningar var felaktigt namngivna.

  Terrängmodell

  • Rättning: Slå ihop terrängmodeller fungerade inte. Det skapades överlappande trianglar.

   

  Nyheter i Topocad 15.1.1 (2014-09-23)

  CAD

  • Det är nu valbart om linjetypslistan i förklaringen ska ha en rubrik.
  • Knapp för snapplås tillagd på statusfältet.
  • Rättning: Förbättrad funktion för att skapa terrängmodell (*.dtm) från ritningen.
  • Rättning: Vita objekt skrevs ut felaktigt (i vitt) om svart bakgrund användes och utskriftsfärgen var enligt objekt.
  • Rättning: Ritningsmallar (*.topx) visades dubbelt i kommandot för att skapa ritningsblad.

  Import/export

  • Rättning: Export från terrängmodell (*.dtm) till AutoCAD (*.dwg) genererade dxf-filer.
  • Rättning: Import av koordinatfiler (*.pxy) till mätdata fungerade inte.

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Exportfunktion saknades.
  • Rättning: Referenser till sidolinjer fungerade inte i 64-bitarsversionen.
  • Rättning: Insättning av linjer till ritningen fungerade inte ibland.
  • Rättning: Rapportvy saknades.
  • Rättning: Skapa terrängmodell från terassen fungerade inte.

  Profilformulär

  • Rättning: Inställningar för linjer och text fungerade inte.
  • Rättning: Ångra/gör om fungerade inte.
  • Rättning: Knappar för att visa/gömma dialog för aktuell punkt samt profillista saknades.
  • Rättning: Komponenten Korridor för väglinjer i plan ritade inte ut något.

  Punktmoln

  • Kommandot för att färgsätta punktmoln från bild kan nu köras med flera bilder på en gång.

   

  Nyheter i Topocad 15.1.0 (2014-09-17)

  Generellt

  • Uppdaterat gränssnitt.
  • Möjlighet att lägga upp paneler och kommandon i en egen kategori (ritning, mätdata, nätutjämning, beräknade sektioner och sektionsmallar)
  • Möjlighet att öppna flera dokument samtidigt.
  • Rättning: Dialogen för att söka och modifiera i rutnät kunde frysa programmet.
  • Rättning: Vid användning av externa referenser avslutades inte programmet korrekt.
  • Rättning: Automatisk sparning av dokument fungerade inte korrekt.
  • Rättning: Systeminställningar för koordinataxlar sparades inte.
  • Rättning: Databasgenererade linjetyper sparades inte korrekt till ritningen (.topx).
  • Rättning: Förbättrad utritning av rutnät.
  • Rättning: Applikationstitelraden uppdaterades inte korrekt.
  • Rättning: Möjlighet att ändra ordning på tabbar i tabbade vyer är borttagen.
  • Rättning: Filer som öppnades via dra och släpp lades inte till i listan över senaste öppnade filer.
  • Rättning: Alla edit boxar hade inte stöd för klipp och klistra.

  CAD

  • Möjlighet att exportera till lager-PDF.
  • Möjlighet att redigera lager, linjetyp, färg samt linjebredd i kommandot redigera som text.
  • Möjlighet att lägga upp inloggningsuppgifter till WMS-tjänster i nyckelringen.
  • Möjlighet att automatiskt följa en väglinje och profil med angiven hastighet i väglinjegranskaren.
  • Förbättring av kamerakontrollen i fritt flygläge.
  • Rasterobjekt kan nu läsa in TGA-filer (*.tga).
  • Stöd för import av Wafefront-filer (*.obj).
  • Standardinställningar för penna och linjetjocklek vid utskrift är ändrade från enligt penntabell till enligt objekt.
  • Snabbare beräkning av nivåkurvor vid användning av punktmoln.
  • Rättning: WMS-tjänster gick inte att radera helt från sparade ritningar.
  • Rättning: Ritningar kunde sparas i det nya formatet (.topx) men med filextensionen .top.
  • Rättning: Listan med aktuellt lager, linjetyp samt baslinje uppdaterades inte korrekt.
  • Rättning: Läs/skriv för lr/lx-filer fungerade inte korrekt.
  • Rättning: Skalstocken skrevs ut felaktigt vid svart bakgrund.
  • Rättning: Kommandot förläng fungerade endast för vartannat objekt om man valt flera.
  • Rättning: Kommandot trimma fungerade ibland inte på cirkelbågar.
  • Rättning: Det gick i vissa fall inte att ändra färg på valt objekt.
  • Rättning: Rasterobjekt som skapar georef-filer (.tfw etc) sparade felaktig x-koordinat om bilden var för stor.
  • Rättning: Där ritning ska väljas gick det inte att ange en ny ritning om standardritning användes.
  • Rättning: Redigera punktattribut kraschade programmet om man lade till ett attribut med värdelista.
  • Rättning: Transformationsparametrar från transformationskommandot sparades felaktigt.
  • Rättning: Vid automatisk beräkning av medelpunkter försvann punkt Id och kod på den nya punkten.
  • Rättning: Vid interaktiv beräkning av medelpunkter gick det inte att avbryta kommandot.
  • Rättning: Kommandot för att beräkna höjder från DTM beräknade även höjder över raderade trianglar.
  • Rättning: Klipp och klistra attributobjekt fungerade inte korrekt.
  • Rättning: Kommandot för att skapa nivåkurvor fungerade inte korrekt med punktmoln.
  • Rättning: Bilder kunde skrivas ut med felaktiga färger.
  • Rättning: Snapp skärning fungerade inte mot egen linje.
  • Rättning: Punktinfo (höjdvärde) kunde visas på felaktig höjd.
  • Rättning: Tooltip för objekt visade inte om de tillhörde en extern referens.
  • Rättning: Tändning och släckning av externa referenser i 3D-läge kunde få kameran att flyttas.
  • Rättning: Uppdaterad beräkning vinkelmåttsättning.

  Import/Export

  • Rättning: Linjetyper och fyllnadsmönster tog ingen hänsyn till ritningsskalan vid export till AutoCAD (*.dwg/*.dxf).
  • Rättning: Import/export till Marit-filer (*.xyz) fungerade inte.

  Makro

  • Möjlighet att kopiera kommandon.

  Geometri

  • Rättning: Rälsförhöjning sparades inte korrekt.
  • Rättning: Längdtabellen fungerade inte i geometrifilen.

  Profil

  • Rättning: Export till SBG Profiler (*.prf) gjordes felaktigt.

  Volym

  • Rättning: Volymberäkning modell mot modell blev fel i vissa fall.

  DTM

  • Rättning: Insatta rasterbilder fick felaktig skala om bilden var för stor.

  Punktmoln

  • Rättning: Vid import av LAS-filer (*.las) användes inte filterinställningarna.
  • Rättning: Exportfunktionen har lagts till.

  Fält

  • Möjlighet att kommunicera via TCP/IP med instrument.
  • Stöd för NMEA-meningarna $PDGGT och $GPHDT.
  • Ytkommandot ritar ut upp/ned-pil i kommandofönstret, och det är nu valbart om pilarna ska ritas ut i ritningsvyn.
  • Rättning: Centrerad positionsmarkör fungerar nu i perspektivläge och delade vyer.

  Mätdata

  • Rättning: Mätdatadokument gick inte att spara.
  • Rättning: Beräkningsloggen fungerade inte korrekt.
  • Rättning: Beräkning av koordinater kunde frysa programmet.
  • Rättning: Funktion för att ange bakobjekt fungerade inte korrekt.
  • Rättning: Om polygonpunktsfilen saknades skapas den inte automatiskt vid beräkning.
  • Rättning: Import av SBG polära inmätningsfiler (*.plm) fungerade inte.

  FDO

  • Rättning: Tomma attributstilar lästes inte in i lagerdefinitionen.
  • Rättning: Kartor gick inte att ta bort.
  • Rättning: Standardvärden för färg, linjetjocklek och linjetyp för objekt är ändrade från enligt punktkod till enligt lager.

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Koppling mellan dialogboxen med sektioner och aktuell sektion saknades.
  • Rättning: Nedstängning av dokumenttypen beräknade sektioner gjordes inte korrekt (flimrande fönster)
  • Rättning: Beräknade sektioner gick inte att sätta in i ritningen.
  • Rättning: Ångra/Gör om fungerade inte i dokumenttypen sektionsmall.
  • Rättning: Knappar för lager, areor, aktuell sektion samt punkt info saknades.
  • Rättning: Programmet kraschade vid inläsning av dokument om inte ingående komponenter hittades (väglinje, profil och skevning).
  • Rättning: Det gick inte att ändra storlek på dialogboxar för aktuell sektion, area och lager.

  Sektionsmallar

  • Rättning: Knappar för lager samt punktinfo saknades.

  Profilformulär

  • Rättning: Många komponenter gav upphov till programkrasch om de saknade data.

  Nätutjämning

  • Rättning: Observationer kunde få felaktigt serienummer.

   

  Nyheter i Topocad 15.0.3 (2014-06-18)

  Generellt

  • Stöd för datum före 1970.
  • Rättning: Låna licens fungerade inte.
  • Rättning: Ribbonmenyn uppdaterades inte korrekt vid nedstängning av dokument.
  • Rättning: Kopiering till rutnät fungerade inte.
  • Rättning: Kontrollkoder sparades inte korrekt.

  CAD

  • Förbättrad konfiguration för WMS-tjänster (systeminställningar).
  • Stöd för flera WMS-tjänster samtidigt.
  • Stöd för WMS-T.
  • Möjlighet att utföra dubblettkontroll av punkter vid generell import.
  • Möjlighet att redigera objektattribut i kommandot redigera som text.
  • Rättning: Proxyobjekt sparades felaktigt. OBS! Ritningar (TOPX) med proxyobjekt skapade i 15.0.3 kan inte öppnas i tidigare versioner av programmet.
  • Rättning: Punktinfo visades alltid på höjd 0.
  • Rättning: Listor i filterkommandot uppdaterades inte korrekt.
  • Rättning: Tooltip med information om objekt uppdaterades inte korrekt.
  • Rättning: Redigering av attributpositioner fungerade inte.
  • Rättning: Insättning av symboler i ritningsblad fungerade inte.

  ArcGIS

  • Rättning: Dialogen vid öppnande av karta fungerade inte korrekt.

  Fält

  • Möjlighet att få riktning från GPS-instrumentet.
  • Rättning: Kommunikation med instrument fungerade inte.
  • Rättning: Listan med punktkodsfavoriter visades felaktigt.

  Import/export

  • Rättning: Export av filer till Leica GSI var felaktig.
  • Rättning: Import av pxy-filer till mätdata fungerade inte.
  • Rättning: Export av objekt med AutoCAD-linjetyper till DWG/DXF fungerade inte.
  • Rättning: Import av objekten PolyFacMesh och PolygonMesh från DWG/DXF var felaktig.
  • Rättning: Export av polygoner till ESRI shape fungerade inte.
  • Rättning: Export av KML-filer var felaktig.

  Mätdata

  • Rättning: Leicakonfigurationen fungerade inte.

  Väglinje

  • Möjlighet att följa instrumentet i väglinjegranskaren.

  Beräknade sektioner

  • Rättning: Kommandot för ersättningssektioner hade fel namn i menyn.
  • Rättning: Egna terränglager laddades inte in.

  Planmodul

  • Möjlighet att explodera planegenskaper till symboler.

   

  Nyheter i Topocad  15.0.2 (2014-05-12)

  Generellt

  • Ny funktionaltitet: Nyckelring för att låta programmet logga in automatiskt där inloggning krävs (TC5D, FDO, ISM, ArcGIS samt generell databaskoppling).
  • Rättning: Kommandosökfunktionen kunde ibland få fokus felaktigt.
  • Rättning: Kommandosökfunktionen kunde orasaka programkrasch om man stängde ner den.
  • Rättning: Kolumner med punktid gick inte att redigera via dialogen sök och modifiera.
  • Rättning: Textkontroller i rutnät kunde bara hantera text som var lika lång eller kortare än kontrollens bredd.
  • Rättning: Programmet kunde låsa sig vid skapande av nya dokument.
  • Rättning: Programmet avslutades inte korrekt om man valde att avbryta val av licens vid uppstart.

  CAD

  • Nytt kommando för att rita rektanglar.
  • Rättning: Kommandot visa koordinater saknades.
  • Rättning: Bilder kunde bli transparenta om det låg ett transparent objekt ovanpå bilden.
  • Rättning: Högerklicksmenyn fungerade inte i lagerhanteraren.
  • Rättning: Rapporten för påldifferenser fungerade inte korrekt.
  • Rättning: Vissa kontroller var inte synliga i kommandot för beräkning av bax/lyft.
  • Rättning: Generell export med avgränsningsfält fungerade inte.

  ISM

  • Stöd för ISM 3.0.

  FDO

  • Möjlighet att ange att ett punktlager ska hanteras som text.
  • Automatisk selektering av geometriska typer vid val av datakälla som har stöd för flera.

  Mätdata

  • Rättning: Alla mätdatastationer beräknades alltid oavsett vilka man valt.

  Espa

  • Rättning: Programmet kraschade vid sparande till databas om datat skapats via EspaCity.

  Import/export

  • Rättning: Rubriken i GSI-formatet blev felaktig vid export av väglinje till Leica.

   

  Nyheter i Topocad  15.0.1 (2014-04-09)

  Generellt

  • Möjlighet att dra och släppa filer direkt in i programmet.
  • Rättning: Värden i projektinställningar sparades ej korrrekt.
  • Rättning: Hjälpfilen gick inte starta från programmet.
  • Rättning: Rapportgeneratorn installerades inte korrekt.

  CAD

  • Möjlighet att ange transparens på ytor.
  • Möjlighet att ange transparens på bilder.
  • Rättning: Transformationer via Proj4 fungerade ej.
  • Rättning: Transformationer via Gtrans fungerade ej.
  • Rättning: Vid stängning av ritningar kunde programmet krascha.
  • Rättning: Klarknappen fungerade korrekt inte i objektegenskaper om man valt flera objekt.
  • Rättning: Inställning för pennor vid utskrift fungerade inte.
  • Rättning: Lager skapades inte korrekt vid beräkning av volym mellan två terrängmodeller.
  • Rättning: Raster i terrängmodellsobjekt visades inte korrekt.
  • Rättning: Lagernivå sparades ej till fil. OBS! Ritningar (TOPX) skapade i 15.0.1 kan inte öppnas i 15.0.0.
  • Rättning: Attribut gick ej att lägga till/ta bort från kommandot Redigera punktattribut.

  Import/Export

  • Möjlighet att exportera till Leica VIVA.
  • Uppdaterad SOSI-export till SOSI 8.1
  • Rättning: Seriell kommunikation mot instrument fungerade ej.
  • Rättning: Export till LandXML fungerade inte.
  • Rättning: Export av sektioner till LandXML saknades.
  • Rättning: Export via TrimbleLink fungerade inte.

  Punktmoln

  • Rättning: Generell import saknades.
  • Rättning: Sparande av punktmolnsfiler som ej var modifierade resulterade i en tom fil.

  Profilformulär

  • Nya ikoner

  Planmodul

  • Ny funktionalitet: Rubriker med indexering.
  • Rättning: Planegenskaperna sparades ej korrekt.

   

  Nyheter i Topocad 15.0.0 (2014-03-20)

  • Nytt gränssnitt.
  • Bättre prestanda, med stöd för 64-bitarsprocessorer.
  • Nya funktioner för att visualisera och redigera punktmoln.
  • Ny snappfunktion för punktmoln.
  • Ny version av Fast-Report.
  • Nya visningslägen av terrängmodeller.
  • Flera buggfixar.
  • Stöd för fler rasterformat.
  • Stöd för AutoCads linjetyper.
  • Nya funktioner för tunnlar i beräknade sektioner.
  • Export till Leica VIVA
  • Stöd för transparenta ytor
  • Stöd för bakgrundsfärg på ytor med mönster
  • Proj4
  • Legenden uppdaterad med funktionalitet